EN together
volume_up
{adverb}

together (även: all, in the aggregate)
And so I put them all together and sewed 12 of them in this suit.
Ezt az egészet összeraktam, összesen 12-t varrtam ebbe a ruhába.
All of these together amount to almost a third of the staff in the support and coordination services.
Ezek összesen a támogatási és koordinációs szolgálatok személyzetének egyharmadát teszik ki.
Maybe fifty million tons over domestic requirements for both us and Canada considered together.
A belsőő igények kielégítése után még ötvenmillió tonna felesleg is lehet a két országban összesen.
We should have dealt with this issue already, together with EMU final phase decisions.
Ezt a kérdést már a GMU végső szakaszához kötődő döntésekkel egyidejűleg kezelnünk kellett volna!
What are its plans regarding keeping security and privacy together in order not to neutralise one or the other?
Miként tervezi a Bizottság egyidejűleg biztosítani a biztonságot és a magánélet védelmét, az egyik vagy másik sérülése nélkül?
They breathed together, they grinned together, they were chunky and vital.
Egyszerre szedték a levegőt, egyszerre vigyorogtak, zömökek voltak és életerősek.
They walked on, glancing together at the palace as they passed.
Ballagtak tovább, mentükben egyszerre pillantva a palotára, miközben elhaladtak mellette.
cried out Queen Sollace and Lady Desdea together, as if in one voice.
- kiáltott fel Sollace királyné és Lady Desdea egyszerre.
They had strolled the gardens together, gone to the retreats in Rome together.
Együtt sétáltak a kertekben, együtt vonultak el lelkigyakorlatra, együtt jártak Rómában.
In short, they robbed together, lay together, were taken together, and at last were hanged together.
Szóval együtt raboltak, együtt háltak, együtt fogták el és végül együtt akasztották fel őket.
Together we ended up in this crisis and together we must overcome it.
Együtt kerültünk ebbe a válságba, és együtt kell felülkerekednünk rajta.
together (även: in succession)
Around us, they were squashed together; below, they were turning red and winking out one by one.
Körülöttünk egymáshoz közeledtek; alattunk vörösbe fordultak, és egymás után kihunytak.
The death of the other two so close together must have been a terrible blow to you, she said.
Szörnyű csapás lehetett magának a másik kettő halála, olyan gyorsan egymás után.
It is clumsy phrases chained together across many pages to hide the fact that it lacks substance.
Hosszú oldalakon keresztül egymás után fűzött esetlen kifejezések sora, amelyek a tartalom hiányát hivatottak leplezni.
together (även: jointly)
Together, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
Közösen megoldásokat találtunk a keretmegállapodás számos területére vonatkozóan.
Together, they decided to approve a confidentiality clause.
Közösen egy titoktartási nyilatkozat elfogadása mellett döntöttek.
In my opinion, it is more important for us to build a strong European Union together.
Véleményem szerint fontosabb, hogy közösen építsünk egy erős Európai Uniót.
together (även: right on end)

Synonymer (engelska) till "together":

together

Användningsexempel för "together" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
Akkor jössz velem Rómába, és leisszuk magunkat jó itáliai borral! súgtam vissza.
EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishIn the hall she passed two young people whose life together was just beginning.
A hallban két fiatal ember mellett kellett elmennie, ők akkor kezdték az életet.
EnglishTogether we have to strike the right balance between the economy and the ecology.
Együttesen kell megtalálnunk a gazdaság és az ökológia közötti kellő egyensúlyt.
English. - (NL) I thank my colleagues who have worked together so excellently.
előadó. - (NL) Köszönöm a velem kiválóan együttműködő képviselőtársaim munkáját.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
Englishhe said as they bobbed up and down together.
Az Ideátról való vagy, ugye? kérdezte a másik, miközben dobálták őket a hullámok.
EnglishKeep your knees together; do not sprawl, spraddle, slump nor kick out your feet.
Tartsd összezárva a térdedet; ne terpeszkedj, ne nyújtózkodj és ne lóbáld a lábad!
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishThose are the two sides of the same internal market coin - they belong together.
Ez a két dolog ugyanannak a belső piaci éremnek a két oldala - összetartoznak.
EnglishThey want my best legend, a story that took more than ten years to put together.
Kérik a legjobb legendámat, azt a legendát, amelyet tíz év alatt raktam össze.
English(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
(DE) Elnök úr, a krízishelyzetek állítólag jobban összekovácsolják az embereket.
EnglishThe pack has got to be able to swallow its ego, be cooperative and pull together.
A falkának képesnek kell lennie lenyelni az egóját, együttműködni és összetartani.
EnglishAillas lifted Tatzel to the ground, then, together, the two approached the cottage.
Aillas leemelte Tatzelt a földre, és kettesben megindultak a kunyhó ajtaja felé.
EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Ám megnyugtat, hogy bizonyítottan képesek vagyunk együttműködni a nehéz időkben.
EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Ez több a gépkocsigyártás és az agrár-élelmiszeripar együttes teljesítményénél.
EnglishWe should get round the table together and discuss things with all our neighbours.
Tárgyalóasztalhoz kell ülnünk szomszédainkkal és meg kell vitatnunk a dolgokat.
EnglishWe stood together, bound by the sorrow of it, as if we were in a deep enchantment.
Úgy álltunk egymás mellett a szomorú dal igézetében, mint akiket megbabonáztak.
EnglishIf Gording and the cat-tails had come together, then Corbell had to be there too.
Ha Gording és a macskafarkak összejöttek, akkor Corbellnek is ott kell lennie.
EnglishHe looked up at me and his eyebrows came together in the most poignant frown.
Hogyan kínlódjam át magam? nézett föl rám, szívfájdítóan összevonva szemöldökét.