EN through
volume_up
{konjunktion}

through
volume_up
alatt {konj.}
(Dolly Jean was nodding and cackling all through this speech.)
(Dolly Jean egyfolytában kotkodácsolt és bólogatott ez alatt a beszéd alatt.)
A nightmare flood of thoughts flooding through his mind in a split second.
A másodperc töredéke alatt valóságos gondolatözön árasztotta el az agyát.
He suffered through eighteen in two hours, then flew to Washington.
Két óra alatt tizennyolc riporternek nyilatkozott, aztán Washingtonba repült.
through
volume_up
által {konj.}
'or through collective agreements in accordance with national traditions'.
"vagy a nemzeti hagyományokkal összhangban lévő közös megállapodások által”.
. - I am disappointed that this report has passed through Parliament.
. - A Parlament által elfogadott jelentés csalódást okozott számomra.
Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.
Brüsszel az iszlám bevándorlók által jelentett potenciális fenyegetettséget is átaludta.
through
volume_up
át {konj.}
That did not get through committee and did not today get through plenary.
Javaslatom nem ment át a bizottságban, és nem ment át ma, a plenáris ülésen.
Through the oar port Carse saw a welter of broken water that stretched for miles.
Carse az evezőnyíláson át szemlélte a mérföldeken át elnyúló hullámtörőt.
Gurgeh watched At-sen disappear, dragged through the door beneath the stage.
Gurgeh látta, ahogy At-sen eltűnik: a férfi magával ráncigálta az ajtón át.
through
- a vertical plane passing through V1 and V2 and at an angle of 20º to the right of the X axis.
- a V1 és V2-pontokon átmenő és az X. tengelyhez képest jobbra 20(-kal jobbra menő függőleges sík.
- a plane parallel to the Y axis, passing through V2 and at a downward angle of 1º from the X axis;
- a V2 ponton átmenő és az X. tengelyhez képest 1(-kal lefelé menő, az Y tengellyel párhuzamos sík;
The line hh is the horizontal through HV (see Annex V).
A hh egyenes a HV ponton átmenő vízszintes (lásd az V. mellékletet).
through
volume_up
direkt {konj.}
The man deliberately neglected to look in the officers direction and proceeded to maneuver his vessel out through the knot of boats.
A férfi direkt elfordította a fejét, és továbbmanőverezett a kikötött vízi járművek között.
direkt kocsi vhova
direkt kocsi vhova
through
They rode out through the gate at a gallop and plunged directly into the smoke.
Sebes vágtában távoztak a kapun keresztül, egyenesen bele a füstfelhőbe.
Came directly from the Premier's offices themselves through military channels.
Egyenesen az elnöki irodából érkezett, katonai vonalon.
Ivanenko had instructed the exchange to put Arkady straight through.
Ivanyenko utasította a központot, hogy Arkagyijt kapcsolja egyenesen hozzá.
through
As somebody who has been privileged to follow this constitutional process all the way through, I would like to share two experiences with you.
Mivel jómagam abban a kitüntető helyzetben vagyok, hogy ezt az alkotmányos folyamatot elejétől végéig figyelemmel kísérhettem, szeretnék megosztani Önökkel két tapasztalatot.
through
It was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.
A tél folyamán is visszahúzódott, mivel ez egy beteg gleccser.
In fact, all through the case there have been things that puzzled me hopelessly.
Az igazság az, hogy az egész ügy folyamán akadt néhány mozzanat, amelyen hasztalanul törtem a fejemet.
Someone had gone through his desk during the night.
Az éjszaka folyamán valaki átkutatta az íróasztalát.
through
Through funding research and development, through supporting investment...
A kutatás és fejlesztés finanszírozásán keresztül, a beruházások támogatásán keresztül...
Through us they are cleansed and, through them, we are strengthened.
Õk rajtunk keresztül megtisztulnak, mi pedig őrajtuk keresztül erősebbé válunk.
The winners in this will be Europe's citizens, through their representatives.
Képviselőiken keresztül mindennek nyertesei Európa polgárai lesznek.
through
She had cancer all through her and no amount of money could save her.
Keresztül-kasul tele volt rákkal, semmi pénzzel nem lehetett volna megmenteni.
Keresztül-kasul, minden ízében romlott.
Keresztül-kasul bejártam az egész házat.
through
The OECD estimates that 2.5% of global GDP is lost through tax evasion.
Az OECD becslése szerint a globális GDP 2,5%-a vész el az adóelkerülés következtében.
Fear, through prolonged punishment, would soon become commonplace and would finally be unknown.
A sorozatos büntetések következtében a félelem előbb megszokottá válik, végül pedig teljesen elenyészik.
Baby girls also die through deliberate neglect and starvation.
A megszült leánygyermekek csecsemőkorukban szintén meghalnak a szándékos elhanyagolás és az éhezés következtében.
through
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Ha lehet, közvetlen kérdést intéznék az elnök asszonyon keresztül a biztos úrhoz.
The will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
A polgárok népszavazás során érvényesített véleménye közvetlen és egyértelmű.
I would prevail, but not through the direct application of my powers.
A gyzelem az enyém lesz, de nem hatalmam és a képességeim közvetlen bevetése révén.
through
volume_up
miatt {konj.}
Japan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
Japán nagyságrendekkel innovatívabb, részben "top runner” megközelítése miatt.
They are just as marginalised, whether it is through poverty, drugs or crime.
Ők éppolyan marginalizáltak, akár a szegénység, akár a kábítószerek, akár a bűnözés miatt.
The adrenaline burning through me needed exertion to keep it controlled.
A bennem forrongó adrenalin miatt gyötrelmes volt uralkodnom magamon.
through
through
volume_up
útján {konj.}
Now, this idea was tested in 1919 through astronomical observations.
Nos, ezt az elméletet 1919-ben csillagászati megfigyelések útján bizonyították.
The second option will be possible only through decentralised renewable electricity.
A második megoldás csak decentralizált megújuló elektromosság útján lehetséges.
This can best be done through a legislative initiative by the Commission.
Ezt legjobban a Bizottság törvényi kezdeményezése útján lehet elérni.
through
volume_up
végig {konj.}
A violent shock coursed through me, through every muscle and pore, my arms and legs flailing.
Áramütés futott végig rajtam, minden izomrostomon, pórusomon.
It seemed to him that a little hissing ripple of mirth ran through the great hall.
Fojtott, sziszegő suttogás hullámzott végig a dhuviak gyülekezetén.
The castle shook; a series of concussions shuddered through the hall.
A kastély megremegett, rázkódások sorozata vonult végig a termen.
through
through
through
through
through

Synonymer (engelska) till "through":

through

Användningsexempel för "through" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBehind him, the thing's temper broke through the shambling charade of normality.
Mögötte annak a valaminek a haragja széttörte a normalitás reszketeg illúzióját.
EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishLife became a race with the fire and the boys scattered through the upper forest.
Az élet most már csak versenyfutás volt a tűzzel, a fiúk ellepték a felső erdőt.
EnglishPerhaps she had seen them through Brett's eyes a little ... through Joe's eyes.
Talán egy kicsit maga is Brett szemével látja a dolgokat... vagyis Joe szemével.
EnglishHe had gone perhaps a half a mile when he saw a grassy meadow through the trees.
Félmérföldnyit haladhatott, amikor a fákon túl egy füves tisztást pillantott meg.
EnglishGralkyn sprinted toward the door, dived through it, and hit the stone floor hard.
Gralkyn az ajtó felé futott, átvetődött rajta és keményen ért földet a kőpadlón.
EnglishAre you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
És egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
EnglishIn a lull in the wind I heard the falls whistle as they slid through the blocks.
A pillanatnyi szélcsöndben hallottam a csigasoron lecsúszó kötelek sziszegését.
EnglishThrough the forest murk, he heard Vader barking, whin ing as if in encouragement.
Ekkor a távolban felhangzott Vader ugatása, mintha csak kis gazdáját bátorítaná.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishSheila Brigham was staring through the dispatcher's window, her mouth wide open.
Sheila Brigham kinézett a szolgálatirányító kalickából, és eltátotta a száját.
EnglishAnd my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.
Édesapám a kézírását hagyta rám örökségül levelek és jegyzetfüzetek formájában.
EnglishPersonally, I feel enormously grateful to have lived through the age of cheap oil.
Személy szerint rendkívül hálás vagyok, hogy átélhettem az olcsó olaj korszakát.
EnglishHe nipped through his black book and found the Alexandria number for K.
Aztán belelapozott a fekete noteszébe, és megkereste K. O. Lewis telefonszámát.
EnglishTheir only world was that cheerless, hateful gray land through which they walked.
Számukra ez volt a világ, ez a komor, gyűlöletes szürkeség, amelyben vándoroltak.
EnglishBrilliant sunshine flooded through the opening, forcing her to squint painfully.
Csak akkor menekülhetne meg a végzetes ítélettől, ha saját kezűleg ölné meg Samet.
EnglishCurt tried to emulate him, but sometimes his worry and frustration broke through.
Curt igyekezett utánozni, de néha kitört belőle az aggodalom és a kétségbeesés.
EnglishSomeone intends to kill his boss or his wife, but they never go through with it.
Vannak akik szívesen megölnék a főnöküket vagy a feleségüket, de sosem teszik meg.
EnglishBut he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Ahogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
EnglishAs we went up the steps and through the tunnels to the surface, I took his arm.
Ahogy mentünk fel a lépcsőkön, majd az alagútban a felszínre, megfogtam a karját.