EN

to take [took|taken] {verb}

volume_up
Only those who are tolerated by the regime can take part.
Csak azok vehetnek részt, akiket a rezsim eltűr.
zokszó nélkül eltűr
(The Member agreed to take a blue card question under Rule 149(8) of the Rules of Procedure)
(a felszólaló elfogad egy kékkártyás kérdést)
Mr Chair, will you take a blue card question?
Elnök úr, elfogad egy kék kártyás kérdést?
(The speaker agreed to take a blue card question under Rule149(8))
(A felszólaló elfogad egy kék kártyás kérdést a Szabályzat 149. cikkének (8) bekezdése értelmében)
It is to be hoped that the Council will now take more of a listening approach.
Remélhető, hogy a Tanács figyelmesebb megközelítést alkalmaz a továbbiakban.
It takes a new innovative approach based on justice between the generations.
Ez a nemzedékek közötti igazságosságon alapuló új, innovatív megközelítést alkalmaz.
This report takes a pragmatic approach in order to reconcile the numerous and varying wishes.
A jelentés pragmatikus megközelítést alkalmaz a sok különböző igény összeegyeztetésére.
This legal procedure, and the question of what implementing or delegated act means, takes quite some effort for citizens, for EU citizens, to comprehend.
Ez a jogi procedúra, amelyet állampolgár legyen a talpán, uniós polgár legyen a talpán, aki megért, hogy mi az, hogy végrehajtási, vagy felhatalmazási aktus.
In the course of 2008 and thereafter, the European Parliament will take several opportunities to engage in such talks.
Az Európai Parlament 2008-ban és később is több lehetőséget megragad majd az ezt elősegítő párbeszédben való részvételre.
They need to be able to take informed decisions. This requires better information about education and training paths, including a clear picture of job opportunities.
Mindez a képzési és tanulási irányokkal, valamint a munkalehetőségekkel kapcsolatos átfogóbb felvilágosítást feltételez.
'We waited for almost half an hour before we got a driver who said he'd take us.
- Majdnem fél órát vártunk, amíg jött egy taxis, aki azt mondta, felvesz bennünket.
If he had time, Fletcher would try to take another radar fix going into the target area, but he doubted that would happen.
Ha ideje lesz, Fletcher még felvesz egy radar-támpontot a célkörzetben is, de ez kétséges.
And he took a shard of something, and cut a piece of flesh from his thigh, and he placed it on ground.
Felvesz valami szilánkot, kivág egy darab húst a saját combjából, és lerakja a földre.
The magic, takes life from the user it drains strength and being.
A mágia elvesz a használója életéből elszívja lényegét és erejét.
The Elves believe that when one takes from the land, one must give something back in return.
Úgy hiszik, hogy ha valaki elvesz a földtől, annak valamit vissza is kell adnia.
Félek, hogy téged is elvesz tőlem.
Each stage of the transformation requires rituals that take years to perform.
Az átváltozás minden állomása szertartásokat követel, s évekig tart.
It was possible, but it would take forever; a month.
Ez elvileg kivitelezhet, viszont egy örökkévalóságig tart; minimum négy hétig.
These removal operations are expected to take approximately three months.
A kiemelési művelet várhatóan három hónapig tart.
She responds to the helm well, an' she can take whatever kind of weather this lake can throw at her.
Könnyen kormányozható, és bármilyen időjárást kibír, ami ezen a tavon előfordulhat.
You'll take nothing from Sleepy Hollow that was worth the coming here?
Semmit nem visz magával, amiért megérte idejönni?
It is a step forward, but it does not take us far enough.
Egy lépéssel visz minket előre, de nem visz elég messzire.
Take a portable terminal and patch in manually.
Magával visz egy hordozható terminált, és rákapcsolódik az adóra.
It will take dedication and commitment, and most of all, cooperation.
Odaadást, elkötelezettséget, és legfőképpen együttműködést igényel.
How long will it take, Michael, to bring it back to what it was meant to be?'
Michael, mennyi időt igényel, hogy visszavarázsoljuk annak aminek szánták?
The EU's development into a viable European institution will take hard work.
Az EU-nak egy életképes európai intézménnyé való fejlődése kemény munkát igényel.
We are four able-bodied men in this household, so that we could take good care of ourselves, but I confess that I have had uneasy moments when I have thought of the Stapletons.
A kastélyban négyen vagyunk épkézláb férfiak, a mi biztonságunkat illetően tehát nincs mitől rettegnünk, de bevallom, hogy mindig elfog az aggodalom, ha Stapletonék jutnak eszembe.

Användningsexempel för "to take" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI wonder how long it'd take me to get back to Cimmura,' he said in an icy voice.
Azon gondolkodom, mennyi időmbe telne visszamenni Cimmurába mondta jeges hangon.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishAnd we use the Smart Pig to take care of those, Vice President Jackson finished.
És azokról is gondoskodhatunk intelligens kocákkal tette hozzá Jackson alelnök.
EnglishVorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
A Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak rá.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishLeave Mona Mayfair to these two witches who love her and will take care of her.
Bízd Mona Mayfairt erre a két boszorkányra, akik szeretik, és majd vigyáznak rá.
EnglishShe reached the wall, paused to take a final look round, then quickly scaled it.
Elért a falhoz, megtorpant, körülnézett még utoljára, aztán gyorsan felmászott.
EnglishIf you will take the 10:20 train to Yarrow, a friend will meet you with his car.
Ha eléred a 10.20-as vonatot, Yarrowban egy barátunk vár az állomáson kocsival.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishHad not God Himself commanded Abraham to take his son Isaac up upon the mountain?
Nem ő parancsolta talán Ábrahámnak, hogy vigye fel saját fiát, Izsákot a hegyre?
EnglishWe must therefore study the problem in greater depth and take protective action.
Ezért a probléma alaposabb tanulmányozására és óvintézkedésekre van szükségünk.
EnglishWill you go to the mass and take the sacrament with this great sin on your soul?
Képes lennél elmenni a misére, és felvenni a szentséget ekkora bűnnel a lelkeden?
EnglishWe just take the main plug--she squeezed his organ--and we insert it in socket B.
Fogjuk a dugót - megszorította Tony nemi szervét - és a B-konnektorba helyezzük.
EnglishIt makes no great difference, since I am now about to take this rightful place.
- A lényegen nem változtat, mivel most készülök elfoglalni ezt a "jogos" helyet!
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishWebsites designed to take advantage of this feature will appear to load quicker.
A technológiát kihasználó webhelyek tartalma látszólag gyorsabban fog letöltődni.
EnglishEven a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
Még egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.