EN table
volume_up
{substantiv}

table (även: bill, blotter, catalogue, list)
volume_up
jegyzék {substantiv}
The new index is added to the list of available indexes and tables.
Az új jegyzék hozzáadódik a felhasználható jegyzékek és táblák listájához.
table (även: area, face, finish, periphery)
volume_up
felület {substantiv}
The surface under him was hard÷was he on a table?
A felület kemény talán asztal?
table (även: board, pane, pane of glass, panel)
volume_up
tábla {substantiv}
Specifies the linked table data field, which is related to the specified value table field.
Megadja a csatolt tábla adatmezőjét, amely kapcsolódik a megadott értékmezőhöz.
Repeats the table header on each page that the table spans.
Megismétli a táblázat fejlécét minden oldalon, melyre a tábla kiterjed.
Displays the Table row in the lower part of the Query Design.
Megjeleníti a "Tábla" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
table (även: desk, board)
volume_up
asztal {substantiv}
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Mint mindig, egy kifogástalan asztal, nagyszerű székek, bensőséges légkör.
On either side of the table there was a white octagonal stool which was a smaller edition of the table.
Az asztal két oldalán egy-egy fehér, nyolcszögű hokedli állt, az asztal kicsinyített másai.
Some stood at one side of the table, others opposite, while three stood on the table itself.
Három az asztal közepén állt, a többi pedig az asztal két oldalán.
table (även: chart, schedule, scheme)
volume_up
táblázat {substantiv}
Create a table.The table can either exist in a frame of its own or inline.
Táblázat létrehozása.A táblázat kerülhet saját keretbe vagy lehet közvetlen.
Repeats the table heading on a new page when the table spans more than one page.
Megismétli a táblázat fejlécét, ha a táblázat túlnyúlik egy oldalon.
Repeats the table header if the table spans more than one page.
Megismétli a táblázat fejlécét, ha a táblázat túlnyúlik egy oldalon.
table (även: cursor, indicator, needle, pointer)
volume_up
mutató {substantiv}
Complaints, pricing levels, satisfaction, interfaces and security are the five main indicators used in the evaluation table.
Az értékelő tábla által használt öt fő mutató a panaszok, az árszint, az elégedettség, a szolgáltatóváltás és a biztonság.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions and a correlation table between those provisions and this Directive.
Haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést mutató korrelációs táblázatot.
They shall forthwith communicate to the Commission the text of those provisions together with a table showing how the provisions of this Directive correspond to the national provisions adopted.
E rendelkezések szövegét, és ezen irányelv rendelkezései, valamint a nemzeti rendelkezések közötti megfelelést mutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.
table (även: highland)
volume_up
fennsík {substantiv}
table (även: offset, platform)
volume_up
plató {substantiv}
table
table
volume_up
sima lap {substantiv}
table
volume_up
táblavidék {substantiv}

Synonymer (engelska) till "table":

table

Användningsexempel för "table" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
Különleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
EnglishThen, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
Azután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
EnglishElliot and Tina spread the map on the table and sat down across from each other.
Elliot és Tina kiterítették a térképet az asztalra, és leültek egymással szemben.
EnglishWhen it was apparent he was not being seen, he walked to the table and sat down.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy senki sem figyeli, odament az asztalhoz és leült.
EnglishHe was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
Már a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
EnglishThere was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
Az Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishTatzel, leaning on the table with chin on her two fists, scowled into the fire.
Tatzel ráhasalt az asztalra, öklére támasztotta az állát, és ismét a tüzet nézte.
EnglishIt is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
Udvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.
EnglishA negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
Egyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
EnglishThere's a kind of Chinese vase on the table now - nice - but not nearly so period.
Egy kínai váza áll most az asztalon... csinos... de távolról sem olyan stílusos.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishThat is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
Ez pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
EnglishIt was I who leant across the table now and planted my kiss on the man's cheek.
Most én hajoltam át az asztalon, hogy rászoríthassam ajkamat a firenzei arcára.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
EnglishInserts data selected from the data source browser into the document as a table.
Az adatforrás-böngészőből kiválasztott adatokat táblaként szúrja be a dokumentumba.
EnglishAcross the narrow aisle, the table for the defense is rather heavily populated.
A szűk folyosó túlsó oldalán a védelem asztalánál igen népes társaság gyűlt össze.
EnglishOn reentering the room he walked at once to the drink table, but found it empty.
A szobába való belépésekor azonnal az italokhoz ment, de mindent üresen talált már.
EnglishHe shivered and his gaze slid away to skim over the lavish meal set upon the table.
A férfi megborzongott és tekintete az asztalon nyugvó pazar húsételekre siklott.
EnglishBeside him was an antique table strewn with ancient books and many parchments.
Mellette egy antik asztalon régi könyvek és számtalan pergamen zsúfolódott föl.