"subsistence" - Ungersk översättning

EN

"subsistence" på ungerska

volume_up
subsistence {substantiv}

EN subsistence
volume_up
{substantiv}

subsistence (även: livelihood, living)
volume_up
megélhetés {substantiv}
Subsistence is a convenient facet of society with which to start, since it in turn affected other facets.
A megélhetés módja megfelelő kiindulópont a társadalom vizsgálatához, mivel ez sorra kihat annak többi aspektusára is.
subsistence
volume_up
fennmaradás {substantiv}
subsistence
volume_up
létfenntartás {substantiv}
This people has for decades refused to fall into line with a system where subsistence depends on child prostitution and the cultivation of drugs.
Ez a törzs évtizedek óta nem volt hajlandó behódolni annak a rendszernek, ahol a létfenntartás a gyermekprostitúciótól és a kábítószer-termesztéstől függ.

Användningsexempel för "subsistence" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMore than 90% of pensioners are surviving on income which is below subsistence level.
A nyugdíjasok több mint 90%-a a létminimum alatti jövedelemből próbál megélni.
EnglishIt seems to me that subsistence agriculture is undoubtedly the most obvious answer.
Véleményem szerint a legnyilvánvalóbb válasz kétségkívül a fenntartható mezőgazdaság.
EnglishThe subsistence economy, owner farming and self-sufficiency have been destroyed.
Szétzúztuk az önfenntartó gazdálkodást, a tulajdonosi mezőgazdasági termelést és az önellátást.
EnglishThe minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.
Lettországban csökkentették a minimálbéreket, amely most a megélhetési szint alatt van.
EnglishIn the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.
Az esetek többségében a nyugdíjak Lettországban a hivatalos létminimum alatt vannak.
EnglishThe State utopia became a subsistence civilization, turning all its surplus energy to war.
Az Állam-utópia egy túlélő civilizációvá vált, ami minden fölösleges energiáját a háborúra fordította.
EnglishOr will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
Vagy esetleg büntetésképpen megvonják a napidíjamat, ha merészelek "népszavazást” kiáltani?
EnglishMost hungry people in the world are subsistence farmers.
A világ legtöbb éhező embere önellátó földműves.
EnglishSuch a ban would not affect subsistence farming, but it would demonstrate a commitment to protect animal welfare.
Egy ilyen tiltás nem érintené a mezőgazdaságot, de demonstrálná az állatok jóléte iránt érzett elkötelezettséget.
EnglishNurses make 70 000 forints a month, and teachers make 90 000; pensioners have basic subsistence difficulties.
Egy ápolónő 70 000 forintot keres, egy pedagógus 90 000 forintot, a nyugdíjasoknak megélhetési, alapvető nehézségeik vannak.
EnglishThey have to import to eat, while exports from here and from Brazil are killing off the local subsistence agriculture.
Importra szorulnak ahhoz, hogy enni tudjanak, míg az itteni vagy brazíliai export elpusztítja a helyi önellátó gazdálkodást.
EnglishReducing pension levels below the subsistence limit, which has been done in some Member States, is inhumane and must be avoided.
A nyugdíjaknak a létminimum alá való csökkentése, ami néhány tagállamban megtörtént, embertelen és mindenképp kerülendő.
EnglishEU food aid is very important in a period of crisis, as the number of unemployed increases and the subsistence level falls.
Az EU élelmiszersegélye rendkívül fontos e válságos időkben, hiszen a munkanélküliek száma egyre nő, míg a létminimum egyre csökken.
EnglishPriority will need to be given to improving health care and basic education and, I would add, subsistence farming.
Elsőbbséget kell biztosítani az egészségügy, és az alapszintű oktatás fejlesztésének, és - én még hozzátenném - az önellátásra való gazdálkodásnak is.
English(c) a subsistence allowance of Bfrs 800 for each complete day of absence ; for journeys outside Europe, the allowance shall be raised to Bfrs 1 500.
c) a távollét minden teljes napjára 800 BEF napidíj; Európán kívüli utazások esetén a juttatás 1500 BEF-re emelkedik.
English( C ) A SUBSISTENCE ALLOWANCE OF BFRS 750 FOR EACH COMPLETE DAY OF ABSENCE ; FOR JOURNEYS OUTSIDE EUROPE THE ALLOWANCE SHALL BE RAISED TO BFRS 1250 .
c) a távollét minden teljes napja után 750 BEF napidíj; Európán kívüli utazások esetén a juttatás 1250 BEF-re emelkedik.
EnglishThe climate of Zemoch, moreover, was at best inhospitable, and life there existed at the subsistence level.
Mindehhez hozzájárult az a körülmény is, hogy Zemoch éghajlata finoman szólva sem számított túlzottan barátságosnak, és az élet itt szó szerint a túlélésért folyt.
EnglishForests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's area, providing a means of subsistence for millions of workers.
Az erdők és fás földterületek jelenleg az EU területének több mint 42%-át teszik ki, és munkavállalók millió számára biztosítják a megélhetést.
EnglishThat is why the introduction at European level of a minimum subsistence income or its expansion to all Member States is important.
Ezért van szükség európai szinten egy minimális létfenntartási támogatás bevezetésére vagy annak az összes tagállamra történő kiterjesztésére.
EnglishThis is odd; we should simply be providing it in the presence of Parliament's services as we do for our travel and subsistence expenses.
Ez felesleges; egyszerűen a Parlament szolgálatainak jelenlétében kellene megoldani, ahogy az utazási és tartózkodási költségek esetében.