"notion" - Ungersk översättning

EN

"notion" på ungerska

volume_up
notion {substantiv}

EN notion
volume_up
{substantiv}

notion (även: cast, conception, fancy, idea)
volume_up
elképzelés {substantiv}
A notion of hygiene, of one's social obligations, both mistaken.
Higiénia, társadalmi kötelezettség mind a kettő téves elképzelés.
Today's vote shows that this notion extends beyond all political differences.
A mai szavazás is mutatja, hogy ez az elképzelés túlmutat a politikai különbségeken.
Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nemcsak ez, de mindig ott van ez a bizonytalan elképzelés, hogy valamit elvárnak tőlünk.
notion (även: brainchild, conceit, gimmick, idea)
volume_up
ötlet {substantiv}
T know, its a strange notion, but I predict they will discover theyre very good at it.
Tudom, furcsa ötlet, de gyanítom, idővel rájönnek, hogy nagyon megy nekik.
I think that this notion is neither feasible nor fair.
Úgy vélem, ez az ötlet se nem kivitelezhető, se nem méltányos.
'Splendid notion,' Lenda said smoothly, 'but I think we might want to consider that just a bit.
Pompás ötlet helyeselt Lenda behízelgően , de azt hiszem, ezt alaposabban át kellene gondolnunk.
notion (även: concept, idea)
volume_up
fogalom {substantiv}
. - (PL) Illegal immigration is a somewhat paradoxical notion.
. - (PL) Az illegális bevándorlás némileg paradox fogalom.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
A "családtagok” fogalom például túl tág, és fennáll az azzal való visszaélés kockázata.
But his sudden familiarity with such a completely unfamiliar notion almost made him laugh.
Ettől majdnem elnevette magát, hogy neki ilyen természetes legyen egy természetellenes fogalom!
notion (även: aim, counsel, determination, drift)
volume_up
szándék {substantiv}
notion (även: cheer, cue, fancy, humor)
volume_up
kedv {substantiv}
notion (även: conceit, esteem, estimate, eye)
volume_up
vélemény {substantiv}
I believe that I speak on behalf of many of us when saying that this notion is mutual.
Úgy gondolom, hogy sokunk nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy ez a vélemény kölcsönös.
notion (även: conception, idea)
volume_up
eszme {substantiv}
The notion that you can understand why a brain works, perhaps.
Lehet, hogy ez az az eszme, ami által megérthetjük, miért működőképes az agy.

Synonymer (engelska) till "notion":

notion

Användningsexempel för "notion" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt's like Rome under Caligula-if he got a notion, that notion had the force of law.
Olyan, mint Róma Caligula idején: ha kitalált valamit, az törvényes erővel bírt.
EnglishNeither of the great cultures, robot or human, would accept the notion of equality.
Sem a robotok, sem az emberek kultúrája nem fogadta volna el az egyenlőség elvét.
EnglishShe flipped out--until she conceived the notion that she'd been raped by a demon.
Elborult-míg elő nem jött azzal a magyarázattal, hogy démontól esett teherbe.
EnglishShe has a very good notion of fingering, though her taste is not equal to Anne's.
Az ujjrend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utol Anne-t.
English. - The notion of volunteering is crucial in modern day societies.
írásban. - Az önkéntesség gondolata kulcsfontosságú a modern kori társadalmakban.
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
Az emberekkel másként bánnak, és más az emberről alkotott fogalmuk, mint nekünk.
EnglishFor most Europeans they are closely associated with the notion of a united Europe.
A legtöbb európai szemében szorosan összekapcsolódnak Európa egységének gondolatával.
EnglishThere was almost a delicious attraction to the notion of surprising all these people.
A legszívesebben most is ezt tette volna, hogy meglepetést okozzon a nézőinek.
EnglishForward of the notion that the ship is empty.
Semmit sem fogok tenni, ami megingatná Dr. Forwardot abban a hitében, hogy a hajó üres.
EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
Ez egy jól megfigyelt és megalapozott módszer a viselkedés változtatásra.
EnglishI dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Vitatom azt az elképzelést, hogy az EU alapjogokat adományozhatna és szabályozhatna.
EnglishEvery notion vulnerable to any sordid breeze, stirred up, stirred together.
Minden érzelem gyenge, a legkisebb szél is szertefújja vagy éppen összekeveri őket.
EnglishHe said slowly: As to your other notion, its just plain crazy.
Lassan megszólalt: Ami a másik feltételezését illeti, egyszerűen őrültség.
EnglishThe whole notion of cavalry came from Bluerose - as did most of the stock.
A lovasság ötletét Kékrózsából vettük csakúgy, mint a lóállomány nagy részét.
English'Let's get him involved in some serious sin so that he gives up that notion.
Bele kellene vonnunk valami súlyos vétségbe, hogy felhagyjon ezzel a buta gondolattal.
EnglishMr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Elnök úr! Szerintem jó lenne most már megszüntetni azt a fogalmat, hogy "európai pénz”.
EnglishHe wouldn't have lent that notion a moment's credibility seventy-two hours ago.
Hetvenkét órával ezelőtt ő sem tulajdonított volna jelentőséget az ilyen kijelentéseknek.
EnglishI am given to understand that the notion of debt is a pervasive force among your people.
Megtanultam, hogy néped körében az adósság fogalmának mindennél nagyobb ereje van.
EnglishThat notion would not have occurred to him but for the events of the previous night.
Ez a kép nem jelenhetett volna meg előtte, ha nem történnek meg a múlt éjjel eseményei.
EnglishIt is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Ez kényes kérdés, mert megkérdőjelezi a szabad mozgás fogalmát, és ...