EN loose
volume_up
{adjektiv}

He wore a loose sweatsuit and thick-soled running shoes, both in muted brown.
Végül laza tréningszerelést és vastagtalpú edzőcipőt kapott, tompa barna színűt.
They're in a loose finger-four, Stetson,' the Hawkeye controller said.
- Laza, négyujjas formációban haladnak - felelte a Hawkeye kontrollere.
Her dark hair was parted and fell in loose but not unstudied waves.
Középen elválasztott, sötét haja laza, de művészi hullámokban omlott alá.
loose (även: baggy, bouffant, bountiful, exuberant)
volume_up
{adj.}
She wore loose white breeches to the knee and a yellow cape flapping in the wind.
Térdig érő, fehér nadrágot viselt, és sárga köpenye csattogott a szélben.
One wore what might be a loose dark blue swimsuit with a hole for the tail.
Az egyik , sötétkék fürdőruha-szerűséget viselt, lyukkal a farka számára.
It bound in some places and was uncomfortably loose in others.
Néhány helyen szorított, máshol túlságosan volt.
loose (även: maverick)
But the first button tore loose, and then the thread.
Nem volt hol megtámaszkodnom, de az első gomb leszakadt, és a fonal elszabadult.
It's gotten loose somehow, maybe from a animal carrying something very dangerous.
Valami valahogyan elszabadult, talán egy kísérleti állat révén.
They're knocking around up in your head like a bunch of loose cueballs.
Ide-oda gurulnak a fejedben, mint az elszabadult biliárdgolyók.
loose (även: unstrung)
The little that was left jolted from my mouth when I struck loose stones.
A megmaradt kevés kiszaladt belőlem, amikor a meglazult kövekre csapódtam.
I'm only thirty-seven and already some of my wires are getting loose.
Én még csak harminchét vagyok, és némelyik vezetékem máris meglazult.
I climbed loose stones to the ridge above the gorge.
Meglazult köveken kimásztam a szakadék fölötti peremre.
loose (även: clear, dateless, disengaged, freehold)
volume_up
szabad {adj.}
We figure abortion clinics are a good place to meet loose women.
Gondoltuk, egy abortusz klinika körül csak lesz szabad nő.
Loose banners of fine wire wafted above metal bulkheads which had been pulled and twisted apart like taffy.
Szabad drótvégek lengedeztek a megcsavarodott és eltorzult fémfalak között.
A gyilkos még mindig szabad, tudod?
An excuse for every kind of loose living, for drunkenness, for brawling, for infidelity.
Ez a mentség az erkölcstelen életmódra, az iszá kosságra, a duhajkodásra, a hűtlenségre.
- Alkohol, erkölcstelen nők.
Although I have to say, for women of loose morals... conversation has been pretty tame so far tonight.
Bár meg kell, hogy mondjam, az erkölcstelen nőkkel... folytatott beszélgetés elég unalmas volt ma este.
Her titter contained a loose alcoholic overtone.
Vihogásának volt valami zavaros, alkoholista felhangja.
We have already heard dangerously loose talk about the need for more European economic governance.
Már hallhattunk nagyon zavaros beszédeket a nagyobb mértékű európai gazdasági irányítás szükségességéről.
She could also hear the sounds that were coming out of it, but while she was in the blank place, these sounds were not words but only loose blabbering torrents of sound.
Ilyenkor még érezte, hogy mozog a szája, sőt az is rémlett, hogy hangokat ad, de szavak helyett csak laza, zavaros foszlányokat hallott.
I told her candidly the sort of damnable, egotistical, loose-living kind of chap I was.'
Pedig világosan megmondtam neki, milyen átkozottul önző, könnyelmű alak vagyok."
könnyelmű életet él
loose (även: floppy, slack, sloppy)
'That's the one wot's got those loose planks, ain't it?
Ebben vannak azok a lötyögő deszkák, igaz?
In Athens, he'd gotten gloves, a loose wool garment with plastic buttons, and these funny modern shoes that covered up your whole foot.
Athénban szerzett kesztyűt, műanyag gombos, lötyögő gyapjúruhát, és olyan mulatságos, modern cipőt, ami az egész lábat befedi.
And that, I submit, is an important point when you consider that had you known about the loose planks in Number Two boat a lot of lives might have been saved.
Kijelentem, hogy ez fontos kérdés, amikor azt mérlegeljük, hogy számos emberéletet lehetett volna megmenteni, ha ön tud a második csónak lötyögő deszkáiról.
loose (även: airborne, floating, flying, poised)
Most of the loose cash is virtual 'funny' money, which is now returning to the banks' balance sheets as a series of write-offs.
A lebegő pénz többsége virtuális 'hamis' pénz, amely most visszakerül a bankok mérlegébe, mint értékcsökkenések sorozata.
loose (även: broad, capacious, elastic, large)
volume_up
tág {adj.}
Used in a loose and quite indefensible meaning of the term.
A szónak meglehetősen tág és ide nem illő értelmében.
loose (även: false, imprecise, inexact, slack)
loose (även: lewd, libertine, profligate)
loose (även: locomotive, moving, running, mobile)
volume_up
mozgó {adj.}
`His great, huge shoulder emerged first and one long, loose arm and hand, the fingers curved; then I saw his head.
Hatalmas válla tűnt elsőként elő, hosszú, szabadon mozgó kéz és kar, görbe ujjak, s ekkor megpillantottam a fejét.
loose
loose
loose (även: wobbly, wobbling)
volume_up
ingó {adj.}
loose
loose (även: slack)
He was sloppily shaven and had a loose jaw, and his deeply creased face looked sad suddenly.
Feliből-harmadából borotválkozott meg, az állán már megereszkedett a bőr.
loose (även: unconfirmed)
loose (även: movable, moveable, moving, mobile)
loose (även: untrue)
loose

Användningsexempel för "loose" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBill Chess rummaged in his wallet and drew the folded piece of ruled paper loose.
Bill Chess a tárcájában turkált, és előhúzta az összehajtott, vonalazott papírt.
EnglishThey're-they're rather an odd family in some ways and she cut loose from them.
Bizonyos értelemben elég... elég különös család, és Molly hátat fordított nekik.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Mert nem bízunk eléggé a tanárok ítélőképességében, hogy szabadon dönthessenek.
EnglishThe blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
A szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
EnglishKettles cold hand remained in his, small, the flesh strangely loose on the bones.
Kanna hideg kis keze a kezében maradt, a hús furcsán lazának tűnt a csontjain.
EnglishI didn't like the idea of running around loose with that much currency on me.
Visszariadtam attól a gondolattól, hogy ennyi pénzzel a zsebemben szaladgálják.
EnglishDing kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
Ding odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
EnglishI pulled off one shoulder strap, and then the other, until the Thing was loose.
Meghúztam a hám egyik pántját, aztán a másikat, és Izét leengedtem a földre.
EnglishA barbarous rhythm broke loose everywhere, the orderly chain of dancers forgotten.
A vámpírok kitárták karjaikat az esőben és az elolthatatlan máglya izzásában.
EnglishThe large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
A nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
EnglishHe grabbed her hands, but she wrenched loose with an ease that startled him.
Elkapta a kezét, de a kislány kirántotta, de olyan erővel, hogy a férfi elképedt.
EnglishHe knocked the catch loose with the heel of his hand and the bolt drew back easily.
A tenyere peremével kilökte a pecket; a reteszt most már könnyen el lehetett húzni.
EnglishThere would be plenty of time to pick up loose threads, to explain the pieces.
Bőven lesz idő utánanézni az elvarratlan szálaknak, a mozaikkép hiányzó darabjainak.
EnglishBut it struck me that he was going to be very much at a loose end after the war.
De az volt a benyomásom, hogy sehogyan sem találta a helyét a háború után.
EnglishBut one has to tidy up the loose ends, to put the official records straight.
Dehát az embernek végig kell mennie a fonal mentén, ha a végéhez akar eljutni.
EnglishShrugging loose of the city, he breached the outskirts, crossing the Tigris.
Lerázta válláról a várost, átgyötörte magát a külvárosokon, átkelt a Tigrisen.
EnglishHe's not to blame that the geese are cleverer than he is, and one wandered loose.
Nem tehet róla, hogy a libáinak is több esze van, és az egyik elkódorgott.
EnglishThe weld points on the tank were particularly vulnera- ble and came loose on impact.
A tartály hegesztett pontjai különösen sebezhetőek voltak, és ütésre eleresztettek.
EnglishThen he went to the side of the radio and moved a loose cord with his foot.
Aztán a rádió oldala mellé lépett, és lábával belerúgott a szabadon lógó zsinórba.
EnglishThe hawser parted, the loose end snaking down the face of the scarp and into the water.
Casmir és csapata lógó orral, kétségbeesetten meredtek az egyre távolodó partra.