"for" - Ungersk översättning

EN

"for" på ungerska

volume_up
for {konj.}
volume_up
see {substantiv}

EN for
volume_up
{konjunktion}

for
volume_up
felé {konj.}
But half the credit for this game is yours more than half, because you set-'
De ennek a játéknak a fele önnek köszönhető... több mint a fele, mert ön...
I will ride south for a while, and then swing back toward Culhaven.
Egy darabig dél felé lovagolok, azután Culhaven felé fordulok.
Chavez and Covington ran from the room to head for their respective team buildings.
Chávez és Covington a konferenciaszobából futva indultak osztagaik épülete felé.
for
The external borders cannot turn into a new iron curtain for these communities.
A külső határok ezen közösségek irányába nem válhatnak újabb vasfüggönnyé.
It is important for the changes we have made to contribute to simplifying this policy.
Fontos, hogy a változtatások a politika egyszerűsítése irányába mutassanak.
Macedonia, Serbia and Montenegro have definitely taken the turning for the European Union.
Macedónia, Szerbia és Montenegró határozottan elindultak az Európai Unió irányába.
for
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (
The company was manufacturing a new anti-personnel bomb for the Air Force.
A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére.
Let us have the arms-reduction treaty prepared in draft form for our respective governments.
Készíttessük el a fegyverkorlátozási egyezmény vázlatát a kormányaink részére.
for
volume_up
-ért {konj.}
I'll give you the fat guy for Foster and, uh... how about that stupid guy for Rabbit?
Magának adom a dagadt csávót Foster-ért és... mondjuk ott azt a hülyét Rabbit-ért.
It rose up nearly to his neck before he got too far away for me to see him.
Még nem ért el olyan messzire, hogy ne láttuk volna, de már a nyakáig ért a víz.
Energy use is responsible for 80% of the total EU emissions of greenhouse gases.
Az energiafelhasználás felelős az EU teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 80%-ért.

Användningsexempel för "for" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishOne of them was named Joseph, and he asked me what was I doing, and I explained.
Egyikőjüket Josephnek hívták, és megkérdezte mit csinálok, és én elmondtam neki.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.