EN before
volume_up
{adverb}

before (även: already, yet)
volume_up
már {adv.}
I knew only this was an offering, and that it had happened before and before and before.
Annyit tudtam csak, hogy ez áldozat, és megtörtént már azelőtt is, és azelőtt és azelőtt!
This is something I have said before and now you can see it happening.
Erről már korábban is beszéltem, és most már a gyakorlatban is tapasztalhatjuk.
Once before I had been struck by the remnants of beauty in the housekeeper's face.
Egyszer már meghökkentettek a házvezetőnő arcán a szépség maradványai.
before (även: previously)
I knew only this was an offering, and that it had happened before and before and before.
Annyit tudtam csak, hogy ez áldozat, és megtörtént már azelőtt is, és azelőtt és azelőtt!
We probably went through it yesterday, or the day before, or the day before that.
Lehet, hogy épp tegnap volt ilyen napunk, vagy tegnapelőtt vagy azelőtt.
I had not encountered the girl before, or had seen her only at a distance.
Még nem találkoztam vele azelőtt, legfeljebb csak messziről láttam.
before (även: beforehand, formerly, previously)
Stirling appeared fearful as before, yet shamelessly fascinated.
Stirling szorongott, mint korábban, ugyanakkor nem is titkolta elragadtatását.
There is no doubt that the European institutions have tried this before.
Kétségtelen, hogy az európai intézmények korábban is megpróbálták ezt.
They've tipped her before in time... so let's not make spectacles of ourselves.
Korábban mindíg időben értesítették... szóval ne csináljunk bohócot magunkból.
before
volume_up
elé {post.}
Samir walked quickly at his side, the beam shining on the floor directly before them.
Samir gyorsan odalépett mellé; a fénynyaláb közvetlenül elé, a padlóra vetült.
'Maybe you're right, maybe it will make people think twice before the next time.'
- Ali intett, mire a szaúdi kapitány Jack elé lépett, két tenyerén a kardot hordozva.
Finally we were brought before the entire court in the great open atrium of the palace.
Végül csak kihoztak bennünket az udvar színe elé a palota hatalmas belső udvarára.
before (även: previously)
volume_up
előbb {adv.}
If it was before, then I understand Belbo's embarrassment, his solemn desperation.
Ha előbb volt, akkor megértem Belbo zavarát, csöndes kétségbeesését.
Perhaps, as I said before, we are too fixated on the word 'illegal'.
Talán, ahogy az előbb mondtam, túlságosan ragaszkodunk az "illegális” szóhoz.
It is this additionality which could form the ad hoc instrument I referred to before.
Ezen addicionalitás hozhatja létre az előbb említett ad hoc eszközt.
before
Had Chatman been cited for this kind of behaviour before?
Beidézték Chatmant ilyen jellegű viselkedése miatt ezt megelőzően?
When I had been staying down here before, Rhoda had taken me over there.
Amikor ezt megelőzően itt jártam, maga Rhoda vitt el hozzá.
We have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Kevés lehetőségünk van a horvát reformok sürgetésére a csatlakozást megelőzően.
before (även: ahead, beforehand, forward, onwards)
volume_up
előre {adv.}
Before long, I was flying full- speed ahead.
Hamarosan, teljes gázzal repültem előre.
These, going before, stayed for us at Troas.
Ezek előre mentek, és Troászban vártak ránk.
Espers make it impossible to conceal intent before murder.
Hetvenkilenc éve nem követtek el gyilkosságot előre megfontolt szándékkal.
before (även: beforehand)
I also wish to mention a point that was emphasised before.
Szeretnék még egy dolgot megemlíteni, amely előzőleg hangsúlyosan merült fel.
Claudia's face was turned towards me, though she sat as before, her hands clasped on her knee.
Claudia felém fordult, de ugyanúgy ült, mint előzőleg, keze a térdén nyugodott.
Azvan's face drifted slowly away, and the fine cube of crystal shone blank as before.
Azvan arca szertefoszlott, és a remek kristálykocka újra olyan üresen csillogott, mint előzőleg.
before
Do you remember anything of your life before you were on the planet?
Emlékszik-e bármire az életéből, azt megelőzőleg, hogy a bolygón volt?
Azt megelőzőleg nem voltak Árnyak.

Synonymer (engelska) till "before":

before

Användningsexempel för "before" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishScyld, Ywain behind the carved table, the sword of Rhiannon gleaming before her.
A faragott asztal túloldalán Scyld és Ywain, előttük Rhiannon kardja csillogott.
EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishShe had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
Két és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
EnglishThose were not the tweeds he had crawled out of before seeking bed, Simon noted.
Nem azok a rongyok voltak, amiket levetett ágyba bújáskor, állapította meg Simon.
EnglishLet's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
Nézzük az önök előtti sort, és kezdjük önnel uram: egy, kettő, három, négy, öt.
English'but give us two or three minutes before you call nine-one-one,' Dylan finished.
Dylan megvárta, amíg a fiú félig kiszabadult az ölelésből, s csak akkor mondta:
EnglishIt was a full minute before he felt his brother tugging fearfully at his sleeve.
Egy perc is beletelt, mire tudatára ébredt, hogy az öccse rángatja az ingujját.
EnglishThe young man pushed before them, having sped from the barring of the wall door.
A fiatalember előresietett, de csak egy újabb ajtóval találták magukat szemben.
EnglishOccasionally, she paused and sped alongside him for a stretch before continuing.
Időnként lazításképpen úszott egy-egy kört Creideikivel, mielőtt folytatta volna.
EnglishFor a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
EnglishShe stared at me for a long moment and she moistened her lips before she spoke.
Hosszú percig rám bámult, és megnyalta az ajkát, mielőtt beszélni kezdett volna.
EnglishThey'd call her when they knew anything, Takkata-Jim had said before signing off.
Majd hívják, ha tudnak valamit, mondta Takkata-Jim, mielőtt bontotta a vonalat.
EnglishEven a mul gladiator would think twice before attempting to take on a villichi.
Még egy félvér gladiátor is kétszer meggondolja, hogy megtámadjon-e egy villkhit.
EnglishBefore getting her own lunch Lucy went to the telephone and rang up Miss Marple.
Mielőtt hozzálátott volna az ebédjéhez, Lucy felhívta Miss Marple-t telefonon.
EnglishIt was a painful injury despite the medication given to him ten minutes before.
A tíz perccel ezelőtt kapott fájdalomcsillapító ellenére is fájdalmai lehettek.
EnglishThe gone-before say there is no sign, no hint of her Soulkeeper having worked.
Az elttünk-jártak nem érzékelték a lélekrét, valószínleg nem is lépett mködésbe.
EnglishOur friends up there, he said, they could've killed both of us before we knew it.
- Azok odafönt mindkettőnket megölhettek volna, mielőtt észbe kaphattunk volna.
EnglishBefore our very eyes, the Twelfth Revelation of Physical Evolution was upon us!
Szemünk láttára történt meg a fizikai fejlődés Tizenkettedik Kinyilatkoztatása!
EnglishHe told me himself how his father had died of drink, and his father before him.
Tőle magától hallottam hogy az apja meg őelőtte a nagyapja is halálra itta magát.
EnglishIt is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
Udvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.