EN to apply
volume_up
[applied|applied] {verb}

This condition shall apply to inbred lines of maize correspondingly.
Ez a feltétel hasonlóan vonatkozik a kukoricafajták beltenyésztett vonalára is.
This Annex does not apply to hot-water meters fitted with electronic devices.
Ez a melléklet nem vonatkozik az elektronikus egységgel ellátott melegvízmérőkre.
However, this reasoning does not apply to the academic preliminary draft.
Ez az elgondolás azonban nem vonatkozik az elméleti előzetes tervezetre.
to apply
volume_up
érvényes {vb} (helyzetre)
However, the basic principles that apply in most cases are given below.
A következőkben összefoglaljuk az esetek többségében érvényes alapelveket.
If this applies to football, then it must surely apply to the financial markets.
Ha ez érvényes a futballra, akkor még sokkal inkább érvényesnek kell lennie a pénzügyi piacokra.
This should not apply to Ireland alone, but also to all Member States.
Ez nemcsak Írország esetében érvényes, hanem a többi tagállamban is.
to apply
volume_up
alkalmaz {vb} (szabályt)
My country's new constitution does not apply such discrimination.
Az én országom új alkotmánya ilyen megkülönböztetést nem alkalmaz.
However, it is nothing new for the European Union to apply double standards.
Abban viszont nincs semmi új, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz.
Apply a predefined 3D effect to the selected 3D object(s).
Előre megadott térhatást alkalmaz a kijelölt térbeli objektumokra.
to apply (även: to avail, to employ, to exert, to ply)
ChatZilla applies a Cascading Stylesheet (CSS) to all the chat text it displays.
ChatZilla a szövegek formázáshoz stíluslapokat (CSS) használ.
The European Parliament cannot agree with the use of capital punishment, and Belarus is the only country in Europe which applies this kind of penalty.
Az Európai Parlament nem fogadja el a halálbüntetés alkalmazását, amelyet egész Európában egyedül Belarusz használ még ma is.
to apply
to apply
to apply
volume_up
felhord {vb} (anyagot felületre)
to apply
volume_up
felrak {vb} (anyagot felületre)
to apply
volume_up
felvisz {vb} (anyagot felületre)
to apply
volume_up
fordít {vb} (vmilyen célra)

Användningsexempel för "to apply" på ungerska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWith the exception of Article 3, it shall apply with effect from 1 January 2005.
A 3. cikk kivételével, ez a rendelet 2005. január 1-jei hatállyal alkalmazandó.
EnglishA threshold of EUR 50 million should apply, instead of the current EUR 25 million.
50 millió eurós küszöbérték lép a jelenlegi 25 millió eurós küszöbérték helyébe.
EnglishWe cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
Nem alkalmazhatunk Európa egészére vonatkozó korlátozásokat a kisvállalkozásokra.
EnglishYou must apply for the extension before the end of the initial 3-month period.
A hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.
EnglishIf the system is powered by an electric pump the requirements of 6.1.4 shall apply.
Elektromos működtetésű szivattyú esetén a 6.1.4. pont követelményeit alkalmazzák.
EnglishThat principle still has to apply and it is excellent if drivers are reminded of it.
Ez az elv még alkalmazásra vár, és jó lenne emlékeztetni rá a gépjárművezetőket.
EnglishHe lived here for eight or nine years before he decided to apply for citizenship.
Olasz emigráns, már nyolc-kilenc éve itt élt, amikor állampolgárságért folyamodott.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishClick this button to apply the modifications made to an existing configuration.
Kattintson erre a gombra a korábbi beállítások módosításának alkalmazásához.
EnglishHowever, the following rules shall apply in the special cases described below:
Az alábbi különleges esetekben azonban a következő rendszabályok érvényesek:
EnglishFurthermore, the arrangement will apply to every country in the European Union.
Továbbá a szabályok az Európai Unió valamennyi országára érvényesek lesznek.
EnglishThe European Union is forcing the Irish Government to apply these new taxes.
Az Európai Unió kötelezi az ír kormányt ezeknek az új adónemeknek a bevezetésére.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
Amit az Alzheimer-kórról mondtam, az alkalmazható a családokat szétszakító rákra is.
EnglishThe second sentence of the second paragraph of Article 48 shall apply by analogy.'
Analógia útján alkalmazzák a 48. cikk második bekezdésének második mondatát."
EnglishApply the same formula to various cells using different values for the parameter.
Képlet alkalmazása több cellára, paraméternek mindig más értéket használva.
EnglishMr Kelly, I am sorry but this is a new procedure but we have to apply it correctly.
Kelly úr, sajnálom, de ez egy új eljárás, amelyet pontosan kell alkalmaznunk.
EnglishFreedom of movement should not apply only to residents of the European Union.
A szabad mozgás nemcsak az Európai Unió polgáraira kellene, hogy vonatkozzon.
EnglishThe EU should, in future, insist that European standards of transparency apply.
Az EU-nak a jövőben ragaszkodnia kell az európai átláthatósági normák alkalmazásához.
EnglishTransparency cannot be a one-way street, however - it has to apply to both sides.
Az átláthatóság nem lehet egyirányú utca, azonban - mindkét oldalra vonatkoznia kell.
EnglishDoes not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard.
Cellatartomány vágólapról történő beillesztésekor nem hajt végre semmi más műveletet.