EN turn
volume_up
{substantiv}

turn (även: return, reversal, reversion, sales)
volume_up
obrat {mask.}
The tools listed are worth supporting, but do not mean a real turn for the better.
Uvedené nástroje stojí za podporu, ale neznamenají skutečný obrat k lepšímu.
To me, this U-turn demonstrates an inability to implement European policy.
Pro mne tento obrat o 180 stupňů představuje neschopnost provádět evropskou politiku.
This should not just be more of the same; we would like to see a real U-turn.
Už to nemůže být jen stále totéž; chtěli bychom skutečný obrat o 180 stupňů.
turn (även: rotation, turning, veer)
To turn off automatic rotation, clear the Rotate photos during import check box.
Chcete-li automatické otočení vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka Během importu otáčet fotografie.
turn (även: rev, revolves)
In the shape of an "L"—two squares in any direction, a 90-degree turn, and then one more square.
Tahy tvaru L - dvě pole v libovolném směru, potom otáčka o 90 stupňů a přesun ještě o jedno pole.
turn (även: break, fold, turn of century)
volume_up
přelom {mask.}
Mr President, this report marks a turning point for health-care provision to EU citizens.
Pane předsedající, tato zpráva znamená přelom v poskytování zdravotní péče občanům EU.
The Single Market signalled a veritable turning point in the common policy in the area of transport.
Jednotný trh představoval opravdový přelom ve společné politice v oblasti dopravy.
We are approaching an historic turning point: establishing lasting peace and a new state in a country which has lived through nearly 40 years of civil war in the 55 years since its independence.
Blíží se historický přelom: nastolení trvalého míru a vytvoření nového státu v zemi, která za 55 let své nezávislosti prožila téměř 40 let občanské války.
turn (även: bend, curve, winding)

Användningsexempel för "turn" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
Englishkeeps the clicks to a minimum, especially if you turn on the Active view settings.
vyžaduje minimální počet kliknutí, zvlášť když zapnete funkci Aktivní zobrazení.
EnglishHe in turn has asked to speak on a personal matter and so I give him the floor.
Také mě požádal, aby mohl promluvit v osobní záležitosti, takže mu uděluji slovo.
EnglishAnother way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
Dalším způsobem, jak změnit výzvy na příležitosti, je účinná regionální politika.
EnglishMadam President, I should, in turn, like to thank you for this interesting debate.
Paní předsedající, měl bych vám na oplátku poděkovat za tuto zajímavou rozpravu.
EnglishIn turn, more than 40% of exports from the region to the EU are basic products.
Naopak více než 40 % vývozu z tohoto regionu do EU představují základní produkty.
EnglishInstallation error 0x80070643 or 0x800706d9: You need to turn on Windows Firewall
Chyba instalace 0x80070643 nebo 0x800706d9: Musíte zapnout bránu Windows Firewall.
EnglishTurn on your TV and set it to the input that matches the output on your computer.
Zapněte televizor a nastavte jej na vstup, který odpovídá výstupu na počítači.
EnglishWhen you're done, click the Spell check button again to turn off the feature.
Po dokončení funkci ukončete opětovným kliknutím na tlačítko Kontrola pravopisu.
EnglishNow, let me turn to the situation closer to home by answering your questions.
Nyní bych se rád zabýval situací blíže našich domovů a odpověděl na vaše dotazy.
EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Snažíme se ujistit, že se lidé dostaví na hlasování o naléhavých záležitostech.
EnglishTurn on your device, and wait while Windows finds and installs the proper driver.
Zapněte zařízení a počkejte, až systém Windows najde a nainstaluje správný ovladač.
EnglishTo get started, connect a camera or mobile phone to your computer and turn it on.
Chcete-li začít, připojte fotoaparát nebo mobilní telefon k počítači a zapněte jej.
EnglishWe cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
Nemůžeme čekat na nový předpis o námořní dopravě nebo tuto situaci ignorovat.
EnglishIn turn, economic development is to foster political stability in the entire region.
Hospodářský rozvoj by měl následně posílit politickou stabilitu v celém regionu.
EnglishEurope in turn must diversify energy sources and improve security of supply.
Evropa musí dále diverzifikovat své zdroje energie a zlepšit bezpečnost dodávek.
EnglishIf the PC had the Fetch files feature turned on, you'll need to turn it on again.
Pokud byla v počítači zapnutá funkce Získání souborů, bude potřeba ji znovu zapnout.
EnglishYou turn this setting on or off as part of the process of connecting to a network.
Toto nastavení můžete zapnout nebo vypnout jako součást procesu připojování k síti.
EnglishYou can turn password protection on or off in the Network and Sharing Center.
Ochranu heslem lze zapnout nebo vypnout v Centru síťových připojení a sdílení.
EnglishUnder Control the mouse with the keyboard, select the Turn on Mouse Keys check box.
V části Ovládání myši klávesnicí zaškrtněte políčko Zapnout funkci Myš klávesnicí.