EN toughest
volume_up
{superlativ}

toughest (även: soundest, firmest)
toughest (även: stiffest)

Användningsexempel för "toughest" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe toughest problem relates to the Galileo satellite navigation programme.
Nejsložitější problém souvisí s programem družicového navigačního systému Galileo.
EnglishIt was one of the toughest legislative packages this term.
Byl to jeden z nejtěžších legislativních balíků v tomto volebním období.
EnglishAs regards advertisements for pharmaceutical products, I would like to see the toughest possible restrictions.
V oblasti reklamy na farmaceutické výrobky bych uvítal co nepřísnější omezení.
EnglishLet us not forget that the automotive industry is the industry hit by the toughest ecological requirements.
Nesmíme zapomínat, že automobilový průmysl je postižen nejpřísnějšími ekologickými požadavky.
EnglishThis is why I believe that we must apply the toughest possible sanctions, under a UN mandate of course.
Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že musíme použít co nejpřísnější sankce, samozřejmě pod mandátem OSN.
EnglishHowever, some of its toughest effects have been felt by elderly women, women in rural areas and single mothers.
Některé z jejích nejhorších dopadů však pocítily starší ženy, ženy na venkově a matky samoživitelky.
EnglishI believe that, along with the energy issue, transport is actually the toughest of the climate-change challenges.
Domnívám se, že doprava je nyní vedle energetické otázky nejnáročnější výzvou související se změnou klimatu.
EnglishBefore the Seoul Summit, we were convinced that the toughest and most important test was going to be maintaining our momentum.
Před summitem v Soulu jsme byli přesvědčeni, že nejtěžším a nejdůležitějším testem bude udržení našeho tempa.
EnglishI think she has had the toughest job.
Domnívám se, že její práce byla nejobtížnější.
English(Laughter) They are the toughest opponents.
(Smích) Jsou ty nejtvrdší nepřátelé.
EnglishI am glad that Commissioner McCreevy mentioned that company law is probably the toughest in the EU acquis communautaire.
Jsem ráda, že se pan komisař McCreevy zmínil o tom, že právo společností je pravděpodobně nejtvrdší v acquis communautaire EU.
EnglishAnd these vaccinators, these volunteers, they have got to dive headlong into some of the toughest, densest urban slums in the world.
A tito poskytovatelé vakcíny, tito dobrovolníci, museli skočit po hlavě do těch nejhrubších, nejhustších městských slumů na světě.
EnglishThe state of health of the population in sub-Saharan Africa poses one of the toughest challenges for the EU's humanitarian and development policy.
Zdravotní stav obyvatel subsaharské Afriky staví humanitární a rozvojovou politiku EU před jednu z nejtěžších výzev.
EnglishThere are still two years in which to reach an agreement, and hesitations over the roadmap indicate that the toughest part is still to come.
Stále ještě zbývají dva roky k dosažení dohody a váhání nad plánem naznačují, že ta nejobtížnější část teprve ještě přijde.
EnglishAnd then, in one of the most important, tenacious and toughest reservoirs of the polio virus in the world, we found that our vaccine was working half as well as it should have.
A pak, v tom nejdůležitějším, houževnatém a nejpevnějším rezervoáru viru obrny na světě jsme zjistili, že naše vakcína pracuje jenom z poloviny tak, jak by měla.
EnglishAnd he took one look at Sudhir, who was going to go do some surveys for him, and decided he knew exactly the place to send him -- which was to one of the toughest, most notorious housing projects.
Podíval se tedy na Sudhira, který se chystal pro něj dělat průzkumy, a hned věděl, kam ho poslat - do jednoho z nejdrsnějšího a notoricky známého sídliště pro chudé.