"testing" - Tjeckisk översättning

EN

"testing" på tjeckiska

volume_up
testing {substantiv}
volume_up
test {substantiv}

EN testing
volume_up
{substantiv}

testing (även: probing)
Second, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.
Zadruhé, potřebujeme zavést testování medu dováženého ze třetích zemí.
It publishes guidelines on quality, safety and efficacy testing requirements.
Agentura rovněž vydává pokyny k požadavkům testování jakosti, bezpečnosti a účinnosti.
Donor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
S cílem minimalizovat rizika pro příjemce je proto důležité testování dárce.
testing (även: proving, probing, proofing, trying)
The testing is always confined to a prototype, and problems do not occur when the prototype is presented but in the normal routine of mass production.
Zkoušení se vždy omezuje na prototyp, k problémům však nedochází na prototypech, ale při běžné rutině hromadné výroby.
(RO) On the subject of the geological storage of carbon dioxide, we are discussing the possibility of testing this new technology during an initial phase.
(RO) V případě geologického ukládání oxidu uhličitého diskutujeme o možnosti zkoušení nových technologií během první fáze.
I have no objection to voluntary marking which has the purpose of testing the qualitative properties of products, such as ECO Design for example.
Nemám nic proti dobrovolnému označování, jehož účelem je zkoušení kvalitativních vlastností výrobků, jako například v případě ekodesignu.

Användningsexempel för "testing" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIf you're the fastest of everyone we're testing here today, you get 20 dollars."
Když budete nejrychlejší ze všech dnešních testovaných, dostanete 20 dolarů."
EnglishAnimal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
Pokusy na zvířatech jsou velice kontroverzní oblastí a představují morální dilema.
EnglishAnd here was myself trying not to get wet, testing the sensors that open the water.
A tady jsem já, jak se snažím nezmoknout, když testuji senzory, které otevírají vodu.
EnglishMr President, Mr Vondra, honourable Members, we are living through testing times.
Pane předsedo, pane Vondro, vážení poslanci, žijeme v obtížné době.
English- (SK) We know what a testing time our friends in the Balkans have had.
- (SK) Víme, jak těžké období naši přátelé z balkánských zemí zažívali.
EnglishThis includes the question of avoiding animal testing or preventing the use of cloned foods.
Patří sem zamezení pokusů na zvířatech nebo předcházení používání klonovaných potravin.
EnglishThree temporary workers died while testing a lifeboat, and 16 workers were injured.
Tři sezónní dělníci zemřeli při zkouškách záchranného člunu, dalších 16 dělníků utrpělo zranění.
EnglishDiscover which parts of your website perform well by testing different versions of a page.
Zjistěte, které části webu dosahují nejlepších výsledků, testováním různých verzí stránky.
EnglishIt is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Je správné, že zdokonalujeme, omezujeme a nahrazujeme pokusy na zvířatech tam, kde je to možné.
EnglishWe happen to get round to testing, let's say, Newton's Law of Gravity about 300 years ago.
K ověřování dejme tomu Newtonovy Gravitační teorie jsme se dostali před nějakými 300 lety.
EnglishGiove-B is already in Baikonur, where it will undergo final testing before launch day.
Satelit Giove-B je již připraven v Bajkonuru, kde před dnem vypuštění projde závěrečnými testy.
EnglishThere remains a huge gap in the development of alternative, non-animal testing methods.
V rozvoji alternativních metod pro provádění pokusů bez použití zvířat zůstávají velké mezery.
EnglishPassing the pre-test is a prerequisite for further testing.
Úspěšné absolvování předběžné zkoušky je předpokladem pro pokračování zkoušek.
EnglishHowever, determination of testing methods is only one aspect of ensuring the safety of toys.
Avšak stanovení testovacích postupů je pouze jedním z aspektů zajištění bezpečnosti hraček.
EnglishMr President, I was glad in the Parish report on animal testing that Amendment 170 passed.
Pane předsedající, byla jsem ráda, že ve zprávě pana Parishe byl přijat pozměňovací návrh 170.
EnglishOf course they would like us to increase the legal responsibility of the accredited testing bodies.
Přejí si ovšem, abychom zvýšili právní odpovědnost akreditovaných zkušeben.
EnglishAnd that, of course, includes the need for consistent testing methods.
To samozřejmě zahrnuje i potřebu konzistentních testovacích metod.
EnglishThese are testing times, even in a prosperous region like Europe.
Je to doba zkoušek, dokonce i v prosperujícím regionu, jako je Evropa.
EnglishWe must not forget underwater nuclear testing in this respect.
Nesmíme v tomto ohledu zapomenout na jaderné zkoušky prováděné pod vodou.
EnglishWe are currently testing this new method of working in a pilot phase.
V současnosti tuto novou pracovní metodu zkoušíme v pilotní fázi.