"stage" - Tjeckisk översättning

EN

"stage" på tjeckiska

volume_up
stage {substantiv}

EN stage
volume_up
{substantiv}

stage (även: phase)
volume_up
fáze {fem.}
Europe must develop more competitive technologies up to patented prototype stage.
Evropa musí konkurenceschopnější technologie rozvinout až do fáze patentovaného prototypu.
We are entering a crucial stage in the EU-India free trade agreement negotiations.
Vstupujeme do rozhodující fáze jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu.
Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.
Vývoj bude pokračovat, protože v této situaci existuje více než jedna fáze.
stage (även: locale, site, venue)
The sea is currently gaining a new role in the context of the global world, as a geostrategic and geopolitical stage that gives Europe a central role.
V současné době v situaci globálního světa získává moře novou roli jako geostrategické a geopolitické dějiště, které dává Evropě ústřední roli.
stage (även: lap, period, phase)
volume_up
etapa {fem.}
On 1 July 1990 Stage One of Economic and Monetary Union (EMU) started.
První etapa Hospodářské a měnové unie (HMU) byla zahájena 1. července 1990.
Fortunately that stage has not yet been reached in this instance.
Naštěstí, v případě Egypta druhá etapa dosud nenastala.
As we conclude this stage, an equally promising stage is beginning that requires our full commitment.
Uzavřením této etapy však pro nás začíná nová, neméně nadějná etapa vyžadující naše plné zaujetí.
stage
What do you bring with you to the world stage?
Co přinášíte na jeviště světa?"
Going back to Newton with absolute space -- didn't provide anything but an arena, a stage in which the events of the universe take place.
Podle Newtona byl absolutní prostor pouhé jeviště, na němž se odehrává vesmírná hra.
svět je jeviště
stage (även: bed, flat, plateau, platform)
stage (även: phase)
volume_up
stadium {neut.}
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Jak jsem tak zaražená seděla v ordinaci, slyšela jsem další slova: "rakovina", "stádium", "stupeň".
COPD is a common and costly lung disease whose advanced stage is chronic respiratory failure.
CHOPN je běžná a nákladná plicní nemoc, jejíž pokročilé stadium se projevuje chronickým selháváním dýchání.
However, this stage of learning has been minimally studied, and little importance has been attached to it in the context of education overall.
Přesto toto stádium učení bylo studováno jen minimálně a v kontextu celkového vzdělávání se mu přisuzoval jen malý význam.
stage (även: amount, grade, order, quality)
volume_up
stupeň {mask.}
(RO) Animal experiments represent an important stage in biological and medical research.
(RO) Experimenty se zvířaty představují důležitý stupeň v biologickém a lékařském výzkumu.
As I sat dumbstruck in my doctor's office, I heard other words: "cancer," "stage," "grade."
Jak jsem tak zaražená seděla v ordinaci, slyšela jsem další slova: "rakovina", "stádium", "stupeň".
stage (även: bus stop, rest, staphylococcus, stay)
stage (även: echelon, grade, level, tier)
Because then how do we go from Stage Four, which is great, to Stage Five?
Protože jak se dostat z úrovně čtyři která je skvělá, na úroveň pět?
Stage One is literally the culture of gangs and it is the culture of prisons.
Úroveň jedna je doslova kultura gangů a vězení.
Only two percent, only two percent of tribes get to Stage Five.
Jen dvě, pouze dvě procenta všech kmenů se dostanou na úroveň pět.
stage (även: division, lap, section, slot)
volume_up
úsek {mask.}
And tomorrow, I'll be leaving this boat to fly back to Kiribati to continue with the third and final stage of my row across the Pacific.
A zítra opouštím tuto loď a letím na Kiribati na třetí a poslední úsek mé plavby přes Pacifik.
The first stage was completed at home, which consisted of marinating the chicken, grilling the chicken, amassing it and preparing it to be transported to the lab.
První úsek, který jsem udělala doma, se skládal z marinování kuřete, grilování kuřete, jeho shromažďování a připravování k přepravě do laboratoře.

Synonymer (engelska) till "stage":

stage

Användningsexempel för "stage" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishCopenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
Kodaň byla dokladem toho, že je třeba přehodnotit úlohu Evropy na světové scéně.
EnglishThe next stage is to give the European economy a modern and competitive dimension.
Dalším krokem je dát evropskému hospodářství moderní a konkurenceschopný rozsah.
EnglishAt this stage of the negotiations on PNR, we can still use what we have learnt.
To, čemu jsme se naučili, můžeme v této fázi jednání o PNR stále ještě využít.
EnglishIf Device Stage doesn't open, then your device isn't compatible with Device Stage.
Pokud nedojde ke spuštění nástroje Device Stage, není s ním zařízení kompatibilní.
EnglishI remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
Jsem připravena to v jakékoliv další fázi spolurozhodovacího procesu zvážit.
EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
Samo však nemůže stačit na to, aby v této obtížné fázi vzdorovalo běsnění trhu.
EnglishThe European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
S Evropským parlamentem by měla být tato otázka konzultována hned od začátku.
EnglishCulture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
Kultura, identita, hodnoty a postavení EU na světové scéně, to vše spolu souvisí.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Ocitli jsme se ve fázi, kdy je potřeba regulace - a v tomto případě silná regulace.
EnglishIt is high time to allow Serbia to move to the next stage of its European journey.
Je nejvyšší čas umožnit Srbsku, aby přešlo do nové etapy své evropské cesty.
EnglishAt the moment it is very much slower, at least at this stage - city-run cars.
V současné době je pro provoz ve městě mnohem pomalejší, alespoň v této fázi.
EnglishThere are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
Čtyři takovéto směrnice již existují a další je téměř hotová ve stadiu návrhu.
EnglishActually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Vlastně je mám s sebou na pódiu: vinná réva, magnólie, skutečně nádherné.
EnglishWe are, of course, open to discussing the various details now and at a later stage.
Nyní i kdykoli později jsme samozřejmě otevřeni diskusi o různých detailech.
EnglishCultural identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
Kulturní identita, hodnoty a postavení EU na světové scéně jsou vzájemně provázány.
EnglishIn stage two, from 2012, all flights to and from EU airports will be covered.
V druhé fázi budou od roku 2012 zahrnuty všechny lety do a z Evropské unie.
EnglishIt would be unfair and even immoral to change the rules at this stage in the game.
Bylo by nespravedlivé, a dokonce nemorální měnit pravidla v této fázi hry.
EnglishLet us say it is important to be realistic and honest at this stage of the process.
Dovolte mi říci, že je v této fázi procesu nutné být realističtí a upřímní.
EnglishIn any case, the choice of mechanisms must simply be decided on at a later stage.
V každém případě o volbě mechanismů prostě musí být rozhodnuto v některé pozdější fázi.
EnglishEurope must do the same if it is to continue playing a major role on the world stage.
Pokud má Evropa nadále na světové scéně hrát hlavní úlohu, musí udělat totéž.