"scrutiny" - Tjeckisk översättning

EN

"scrutiny" på tjeckiska

volume_up
scrutiny {substantiv}

EN scrutiny
volume_up
{substantiv}

scrutiny (även: check, containment, control, policing)
If we take that approach, then legitimacy and democratic scrutiny will be missing.
Pokud použijeme tento přístup, budou chybět legitimita a demokratická kontrola.
Democratic scrutiny under the Development Cooperation Instrument (vote)
Demokratická kontrola v rámci nástroje pro spolupráci a rozvoj (hlasování)
Where there was formerly scrutiny by an independent body, there is now scrutiny by a parliamentary body.
Místo dřívější kontroly nezávislým orgánem nyní existuje kontrola parlamentním orgánem.
We are also investing to ensure that our own record stands up to scrutiny.
Rovněž se snažíme zajistit, aby naše vlastní výsledky při přezkoumání obstály.
This must, therefore, be opened up to better scrutiny.
Ty proto musí být podrobeny pečlivějšímu přezkoumání.
More budgetary support requires efficient parliamentary scrutiny of all funds promised and paid.
Větší podpora rozpočtu vyžaduje účinné parlamentní přezkoumání všech slíbených a vyplacených finančních prostředků.
scrutiny (även: enquiry, inquiry, investigation, research)
Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny.
Ale to je jen nálepka: málo z těchto misí obstojí při bližším zkoumání.
The legacy of a President of the European Parliament is always subject to political scrutiny.
Odkaz předsedy Evropského parlamentu je vždy záležitostí politického zkoumání.
There is scarcely any scrutiny of their activities or operation.
V současnosti je v mnoha zemích a městech EU rozmístěných 23 evropských agentur. jejichž činnost nebo provoz stěží podléhají nějakému zkoumání.
scrutiny
scrutiny (även: inspection)
Finally, I would like to welcome Mrs McGuinness on her initiative to put this issue to scrutiny before the Commission.
Nakonec bych ráda řekla, že vítám iniciativu paní McGuinessové k předložení tohoto tématu k prozkoumání před Komisí.

Synonymer (engelska) till "scrutiny":

scrutiny

Användningsexempel för "scrutiny" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Prüm Treaty was forced into European law without proper democratic scrutiny.
Prümská smlouva byla evropskému právu vnucena bez řádného demokratického přezkumu.
EnglishAdaptation to the regulatory procedure with scrutiny - conservation of wild birds (
Ochrana divoce žijícího ptactva (Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou) (
EnglishThat means making sure that radioactive waste remains under EU control and scrutiny.
To znamená zajistit, že radioaktivní odpad zůstane pod kontrolou a dohledem EU.
EnglishA debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
V současné době probíhá v Evropském parlamentu debata o finanční kontrole.
EnglishThis implies a stronger role for Parliament - for you - and closer democratic scrutiny.
To bude znamenat silnější roli Parlamentu - vás - a větší demokratickou kontrolu.
EnglishI support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.
Podporuji pozměňovací návrhy, jejichž cílem je používat postup komitologie s kontrolou.
EnglishThis concerns delegated acts and the European Parliament's right to scrutiny.
Týká se to přenesených pravomocí a práva Evropského parlamentu na kontrolu.
English'Strong' means subject to democratic and parliamentary scrutiny and control.
"Silnou" se rozumí podléhající demokratické kontrole a kontrole ze strany Parlamentu.
EnglishFacilitating public scrutiny of monetary policy actions enhances the incentives
Jejich rozhodnutí a vysvětlení v otázkách politiky tak budou dlouhodobě konzistentní.
EnglishWe need registration, we need scrutiny, we need to deal with incompatibilities.
Potřebujeme registraci, potřebujeme kontrolu, potřebujeme se vypořádat s neslučitelností.
EnglishChina refuses all measures which would be binding and open to international scrutiny.
Čína odmítá veškerá opatření, která by byla závazná a podléhala mezinárodní kontrole.
EnglishThe European Central Bank should play a greater part in scrutiny and oversight.
Evropská centrální banka by měla hrát větší úlohu v kontrole a dohledu.
EnglishMr President, it is no longer just Mugabe and his regime that are under scrutiny.
Pane předsedající, pod drobnohledem již není pouze Mugabe a jeho režim.
EnglishThe first requirement is to strengthen parliamentary scrutiny in the Member States.
Prvním požadavkem je posílení parlamentní kontroly v členských státech.
EnglishAll these transgressions may happen when there is not enough scrutiny from the Commission.
Všechny tyto přestupky se objevují, neprovádí-li Komise dostatečnou kontrolu.
EnglishThe new regulatory procedure with scrutiny will be used for the adoption of these provisions.
Tato ustanovení budou přijata v rámci nových regulatorních postupů s přezkumem.
EnglishContinuing with old programmes and designing new programmes has to be given in-depth scrutiny.
Pokračování starých programů a příprava nových musí podléhat pečlivé kontrole.
EnglishWhile perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
I když je bezesporu třeba zaměřit se na byrokracii, neměli bychom polevit v pečlivém dohledu.
EnglishThe major part of the scrutiny process will disappear, and that must be the long-term aim.
Větší část procesu přezkumu tak zmizí a to by měl být náš dlouhodobý cíl.
EnglishThat is a level of scrutiny that exists in no other international structure.
Taková míra kontroly neexistuje v žádné jiné mezinárodní struktuře.