"residential" - Tjeckisk översättning

EN

"residential" på tjeckiska

EN residential
volume_up
{adjektiv}

residential (även: indoor)
volume_up
bytový {adj. mask.}
residential
volume_up
domovní {adj. mask.}
residential
volume_up
domácí {adj. mask.}
Consider using a router (also called a residential gateway device) to share an Internet connection.
Zvažte používání směrovače (také označovaného jako zařízení domácí brány) ke sdílení připojení k Internetu.
If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get yourself along to a residential conference of senior academics, and pop into the discotheque on the final night.
Mimochodem, pokud chcete opravdový důkaz mimotělních zážitků, zúčastněte se domácí konference zkušených akademiků a zaskočte na diskotéku během závěrečného večera.
residential
volume_up
místní {adj. mask.}
One problem facing the local communities which are proposing to carry out a project involving the renovation of residential heating systems is the complex procedure which they need to follow.
Jedním z problémů, jemuž čelí místní komunity, které navrhují realizovat projekt renovace topných systémů v obytných objektech, je složitý postup, který musí dodržovat.
residential (även: inhabited, lived-in, populated, settled)
volume_up
obydlený {adj. mask.}
residential
volume_up
obytný {adj. mask.}
We also need to bring forward the deadline for a passive house standard for residential and non-residential buildings across Europe.
Také je třeba stanovit lhůtu pro normy pasivních domů pro obytné a neobytné budovy v celé Evropě.
I have in mind not only writings and objects in daily use that could be in museums, but also residential towers.
Nemám na mysli jen písemnosti a předměty denní potřeby, které by mohly být v muzeích, ale také obytné výškové budovy.
Residential areas are moving away from the centre, giving rise to problems relating to transport, the distribution of resources and the development of utilities networks.
Obytné oblasti se stěhují z center, a to dává vznik problémům s dopravou, distribucí zdrojů a rozvojem veřejných sítí.

Användningsexempel för "residential" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBetter insulation would cut the residential energy consumption down by up to 5 %.
Lepší izolace by mohla snížit spotřebu energie v domácnostech až o 5 %.
EnglishPeople may not be aware, but 40 000 residential properties were flooded.
Lidé to možná nevědí, ale během povodní bylo zaplaveno 40 000 obytných domů.
EnglishModernising residential buildings offers particularly important opportunities.
Modernizace obytných budov představuje zvlášť velké příležitosti.
EnglishThere was also serious damage to property, residential buildings and cultural monuments.
Rovněž došlo k závažným škodám na majetku, k poškození obytných budov či kulturních památek.
EnglishThis is characteristic of uncoordinated sectors in particular, such as residential construction.
To je typické zejména pro nekoordinovaná odvětví, jako je bytová výstavba.
EnglishI also want to mention Amendments 3 and 5, which deal with residential zones.
Zároveň se chci vyjádřit k pozměňovacím návrhům č. 3 a 5, ve kterých jsou zmiňovány rezidenční zóny.
EnglishECB Opinion on foreign currency mortgages and residential property loan agreements in Hungary
Stanovisko ECB k hypotečním úvěrům v cizích měnách a smlouvám o úvěru na bydlení v Maďarsku
EnglishFirstly, the potential for energy savings in residential buildings in the coming years is disputed.
Zaprvé, potenciál energetických úspor z obytných domů v nadcházejících letech je sporný.
EnglishLastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
A konečně, také jako důsledek, snížení nákladů na vytápění obytných budov pro obyvatele.
EnglishThe term 'residential zones' is both vague and imprecise.
Termín "rezidenční zóny" je vágní a nepřesný. Navrhuji též, aby bod č.
EnglishThe Olympic Games have become an argument for pulling down residential areas and driving the residents away.
Olympijské hry se staly důvodem ke zbourání obytných oblastí a vyhnání jejich obyvatel.
EnglishMobility requirements and residential requirements are changing.
Požadavky na mobilitu a požadavky vázané na bydliště se mění.
EnglishThe greatest opportunity for saving energy perhaps lies in the efficiency of industrial and residential buildings.
Největší příležitost k úsporám energie možná spočívá v účinnosti průmyslových a obytných budov.
EnglishThe lack of funding is a major obstacle to the renovation of buildings in the residential and SME sectors.
Hlavní překážkou bránící renovaci budov v oblasti bydlení a malých a středních firem je nedostatek financí.
EnglishHowever, I see problems in placing the onus of checking the residential entitlement of workers on employers.
Ovšem zavést povinnost pro zaměstnavatele, aby si ověřili pravost povolení k pobytu, považuji za problematickou.
EnglishWe also need to bring forward the deadline for a passive house standard for residential and non-residential buildings across Europe.
Také je třeba stanovit lhůtu pro normy pasivních domů pro obytné a neobytné budovy v celé Evropě.
EnglishI have in mind not only writings and objects in daily use that could be in museums, but also residential towers.
Nemám na mysli jen písemnosti a předměty denní potřeby, které by mohly být v muzeích, ale také obytné výškové budovy.
EnglishRomania, like the other countries in Central and Eastern Europe, has many problems with multi-storey residential blocks.
Rumunsko, stejně jako další země střední a východní Evropy, má mnoho problémů s mnohopatrovými obytnými bloky domů.
EnglishIn particular I welcome the adoption of the socialist proposal to prohibit the use of pesticides in residential or sensitive areas.
Zejména vítám přijetí návrhu socialistů zakázat používání pesticidů v rezidenčních nebo citlivých oblastech.
English. - In my country, Ireland, residential energy accounted for about 25 % of the total final energy consumption.
písemně. - V mé zemi, Irsku, představuje energie spojená s bydlením přibližně 25 % celkové konečné energetické spotřeby.