EN patent
volume_up
{substantiv}

patent (även: licence, license)
patent

Synonymer (engelska) till "patent":

patent

Användningsexempel för "patent" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnly when a patent office grants a protection certificate is a product protected.
Produkt je chráněn jen v případě, že mu patentový úřad udělí osvědčení o patentu.
EnglishMaybe we should patent the universe and charge everyone royalties for their existence.
Možná bychom si měli dát vesmír patentovat a vybírat poplatky za jeho používání.
EnglishAnd -- but he knew patent law, and that we couldn't patent it, because you couldn't.
A -- on znal patentový zákon a věděl, že to nemůžeme patentovat, protože to nejde.
EnglishI also think it is essential to create an EU patent and a unified litigation system.
Myslím si, že je také nezbytné vytvořit patent EU a jednotný systém pro řešení sporů.
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (debate)
Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (rozprava)
EnglishThe Commission adopts a Green paper on Community patent and patent system in Europe.
Komise schvaluje zelenou knihu o patentu Společenství a patentovacím systému v Evropě.
EnglishI voted against the introduction of a trilingual system in patent regulations.
Hlasoval jsem proti zavedení trojjazyčného systému patentových předpisů.
EnglishWe are working with you and the Member States to create a framework for a European patent.
Spolupracujeme s vámi a členskými státy na vytvoření rámce pro evropský patent.
EnglishThe physicist, Leo Szilard, he looked at me and said, "Are you going to patent this?"
Fyzik Leo Szilard se na mě podíval a řekl: "Chystáte se tohle patentovat?"
EnglishDebate on a common patent for the entire Union has been going on for a long time.
Rozprava o společném patentu pro celou Unii probíhala po dlouhou dobu.
EnglishI therefore support the creation of a simple inexpensive single patent for the entire EU.
Proto podporuji vznik zjednodušeného nenákladného jednotného patentu pro celou EU.
EnglishThere is also no doubt that a decision on the EU patent has been blocked in the Council.
Rovněž není pochyb o tom, že rozhodnutí o patentu EU bylo zablokováno v Radě.
EnglishI understand your support for the fifth freedom and the European patent relating to it.
Chápu vaši podporu páté svobody a evropského patentu, který se tohoto týká.
EnglishWe therefore need this qualitative progress to a European patent now.
Proto nyní potřebujeme tento kvalitativní pokrok v otázkách evropského patentu.
EnglishThere is currently no internal market in terms of patent protection.
Pokud se týče patentové ochrany, neexistuje zde v současnosti žádný vnitřní trh.
EnglishAfter more than 10 years, work on a unitary European patent is finally coming to an end.
Práce na jednotném evropském patentu se konečně po více než 10 letech chýlí ke konci.
EnglishEnhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (
Posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany (
EnglishWe therefore need to step up work on the creation of a unitary patent market.
Proto musíme urychlit práci na vytvoření jednotného patentového trhu.
EnglishThe European Union cannot afford a fragmented patent registration system.
Evropská unie si nemůže dovolit roztříštěnost systému registrace patentů.
EnglishHowever, I must say that the hopes placed in this patent are somewhat over-optimistic.
Musím nicméně říct, že naděje vkládané do tohoto patentu jsou jaksi příliš optimistické.