"mitigating" - Tjeckisk översättning

EN

"mitigating" på tjeckiska

EN mitigating
volume_up
{adjektiv}

Användningsexempel för "mitigating" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHalf a billion euros is supposed to be spent on mitigating the negative impact of globalisation.
Má být vynaloženo půl miliardy eur na zmírnění negativního dopadu globalizace.
EnglishThe aid offered has contributed to stabilising and mitigating the effects of the economic crisis.
Poskytnutá pomoc přispěla ke stabilizaci a k oslabení dopadů hospodářské krize.
EnglishFinally, Commissioner, you spoke of mitigating the effects of the sludge.
Konečně, paní komisařko, mluvila jste o zmírnění dopadů úniku kalu.
EnglishThese measures are aimed at mitigating the crisis and revitalising the economy of these countries.
Cílem těchto opatření je zmírnění krize a oživení hospodářství těchto zemí.
EnglishAll states should be compelled to make an appropriate contribution to mitigating climate change.
Všechny státy by měly být donuceny k tomu, aby náležitým způsobem přispěly ke zmírnění změny klimatu.
EnglishThis mechanism has had a considerable effect in mitigating the effects of the crisis.
Tento mechanismus výrazně zmírňuje dopady krize.
EnglishThe report also contains a number of important suggestions aimed at mitigating the impact of these problems.
Zpráva také obsahuje řadu důležitých návrhů zaměřených na zmírnění dopadu těchto problémů.
EnglishAssistance in mitigating the consequences of disasters should be an important element in EU foreign policy.
Důležitou složkou zahraniční politiky EU by měla být pomoc při zmírňování následků katastrof.
EnglishThe role played by regional policy in mitigating and combating the economic and financial crisis is unarguable.
Úlohou regionální politiky je zmírňovat hospodářskou a sociální krizi a bojovat proti ní, o tom není pochyb.
EnglishMilitary conflicts cannot be a mitigating factor.
Válečné konflikty nesmí být polehčující okolností.
EnglishAs a country located at the EU's border, Romania has increased responsibility for mitigating the impact of illegal activities.
Rumunsko jakožto země na hranicích EU má větší odpovědnost za zmírnění dopadů nelegální činnosti.
EnglishMitigating the consequences of the shrinkage of working population through immigration is only one possible solution.
Zmírňování důsledků úbytku pracujícího obyvatelstva pomocí přistěhovalectví je jen jedním z možných řešení.
EnglishThis is why actions aimed at mitigating the impact of human activity on the climate are key to continuing normality.
Proto jsou činnosti zaměřené na zmírňování dopadů lidské činnosti na klima pro zachování normálního stavu klíčové.
EnglishWhat measures will be taken to safeguard these sectors, doing more than mitigating the effects of getting rid of jobs?
Jaká opatření budou přijata k ochraně těchto odvětví, bude to více než jen zmírňování dopadů likvidace pracovních míst?
English. - I welcome this timely report which addresses the role agriculture can play in mitigating the impact of climate change.
písemně. - Vítám tuto aktuální zprávu, která se zaměřuje na roli zemědělství ve zmírňování dopadů změny klimatu.
EnglishSolutions also need to be found aimed at mitigating the effects of the financial crisis which are still being felt in many Member States.
Je zapotřebí rovněž nalézt řešení pro zmírnění dopadů finanční krize, které jsou v mnohých členských státech dosud citelné.
EnglishAt the same time, mitigating the impact of the financial crisis by depriving 80 000 Polish shipyard workers of their jobs is a truly extraordinary idea.
A dále, zmírňovat dopad finanční krize tím, že 80 000 dělníků polských loděnic bude zbaveno práce, je skutečně skvělý nápad.
EnglishJapan has very often helped European nations in mitigating the effects of disasters, using its extensive and valuable experience in this area.
Japonsko velmi často pomáhalo evropským národům zmírňovat následky katastrof a používalo své široké a cenné zkušenosti v této oblasti.
English. - (PT) As a means of mitigating climate change in the EU, carbon capture and storage (CCS) technology is very promising.
písemně. - (PT) Jako prostředek pro zmírnění změny klimatu v EU je technologie zachytávání a geologickém skladování oxidu uhličitého (CCS) velice slibná.
EnglishNext week's European Council should agree on concrete orientations on how the EU can contribute to mitigating the social impact of the crisis.
Evropská rada by se příští týden měla dohodnout na konkrétních pokynech ohledně způsobů, jak může EU přispět ke zmírnění sociálního dopadu krize.