EN incorporated
volume_up
{adjektiv}

incorporated
volume_up
začleněný {adj. mask.}
All competences and powers have been incorporated into the sectoral legislation.
Všechny příslušnosti a pravomoci byly začleněny do odvětvových právních předpisů.
However, it is essential that these objectives are incorporated into modern trade policy.
Je však důležité, aby tyto cíle byly začleněny do moderní obchodní politiky.
I am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Jsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
incorporated (även: coalesced, conjunct, connected, joint)
volume_up
spojený {adj. mask.}
incorporated (även: incorporate)
volume_up
včleněný {adj. mask.}
We must ensure that policies for women and for equal opportunities are incorporated and integrated more effectively into general policies at European and national level alike.
Musíme zajistit, že politiky pro ženy i politiky rovných příležitostí budou včleněny do obecných politik na evropské i vnitrostátní úrovni účinnějším způsobem.
incorporated (även: embedded, inbuilt)
volume_up
zabudovaný {adj. mask.}

Synonymer (engelska) till "incorporated":

incorporated

Användningsexempel för "incorporated" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIdeally this mechanism should have been incorporated into the Community system.
Ideální by bylo, kdyby byl tento mechanismus začleněn do systému Společenství.
EnglishIn this time we have examined numerous viewpoints and incorporated them into the text.
Dosud jsme prozkoumali velké množství stanovisek a zapracovali jsme je do textu.
EnglishThis must be incorporated, even when we talk about our common agricultural policy.
To je třeba zohlednit, i pokud hovoříme o naší společné zemědělské politice.
EnglishI welcome this therefore, and would like to see it incorporated into this regulation.
Tento krok proto vítám a byla bych ráda, aby to bylo začleněno do tohoto nařízení.
EnglishOn the other hand, many of the amendments incorporated in the text are questionable.
Na druhé straně řada pozměňovacích návrhů začleněných do dokumentu je sporná.
EnglishMorality is part of the worldview incorporated into the legal system of a country.
Morálka je součástí světonázoru, který se promítá do právního řádu země.
EnglishThe Small Business Act has become incorporated into European thinking in recent times.
Iniciativa "Small Business Act" se v nedávné době stala součástí evropského myšlení.
EnglishThese actions should be incorporated into the package of measures to combat the crisis.
Tyto činnosti by se měly stát součástí balíčku opatření pro boj proti krizi.
EnglishIt's a nudibranch that has incorporated chloroplast inside it to drive its energy.
Jedná se o nahožábrého plže, který do sebe včlenil chloroplast pro potřeby zvýšení energie.
EnglishMost sectors have already been successfully incorporated into the CMO.
Většina odvětví již byla do této společné organizace trhů úspěšně začleněna.
EnglishThe new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
Nová směrnice změní různé akty, jejichž ustanovení do ní byla začleněna.
EnglishVarious security features have been incorporated into the euro banknotes.
Ochranné prvky eurobankovek Eurobankovky mají různé ochranné prvky.
EnglishThe conclusions incorporated into Mrs Flautre's report are well-intentioned.
Závěry zprávy paní Flautreové jsou, podle mého názoru, správné.
EnglishThe Council considered Parliament's proposals and incorporated them into this package.
Rada zvážila návrhy Parlamentu a začlenila je do tohoto balíčku.
EnglishParliament has incorporated many other significant points into the text of the Directive.
Parlament do znění směrnice začlenil mnoho dalších významných bodů.
EnglishFor this reason, I incorporated their expectations into the negotiations.
Z tohoto důvodu jsem jejich očekávání zapracoval do vyjednávání.
EnglishWe trust that this particular suggestion will not be incorporated into any future Commission proposal.
Věříme, že tento konkrétní návrh nebude začleněn do žádného dalšího návrhu Komise.
EnglishFor the first time the Lisbon Treaty has incorporated territorial cohesion.
Poprvé byla do Lisabonské smlouvy zahrnuta územní soudržnost.
EnglishAnd so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.
A tak jsem si říkal, jaký je to zajímavý nápad a zařadil jsem ho do návrhářského workshopu.
EnglishThis was incorporated into Article 19 of the Council Regulation of 24 October.
To bylo začleněno do článku 19 nařízení Rady z 24. října.