"in exchange for" - Tjeckisk översättning

EN

"in exchange for" på tjeckiska

CS

EN in exchange for
volume_up

in exchange for
volume_up
za {prep.} (4. p. něco za něco)
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musíme požadovat okamžité propuštění Dawita Isaaka výměnou za finanční pomoc.
Fourthly, we need increased mobility and a cultural and educational exchange.
Za čtvrté potřebujeme větší mobilitu a kulturní a vzdělávací výměny.
You can exchange Estonian kroon banknotes for euro at the following locations:
Bankovky estonské koruny lze směnit za eura na těchto místech:

Liknande översättningar för "in exchange for" på tjeckiska

in adverb
Czech
in preposition
exchange substantiv
to exchange verb
for preposition
for konjunktion
Czech
see substantiv

Användningsexempel för "in exchange for" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is entirely in line with international consensus on tax information exchange.
Toto je plně v souladu s mezinárodní shodou v oblasti výměny daňových informací.
EnglishIncluding air transport in the emission quota exchange system is a major step.
Začlenění letecké dopravy do systému výměny povolenek na emise je zásadním krokem.
EnglishIt would be sensible for us to exchange experiences in a transatlantic context.
Bylo by účelné, abychom si v transatlantickém kontextu vyměňovali zkušenosti.
EnglishMaybe your university participates in other international exchange programmes.
Je možné, že se vaše univerzita účastní i dalších mezinárodních výměnných programů.
EnglishData exchange without an agreement has worked uninterruptedly for many years.
Výměna údajů bez existence nějaké dohody fungovala nepřetržitě celou řadu let.
EnglishI think that exchange can actually get in the way of the very thing that we want most.
Myslím si, že tato výměna nás ale může dostat na cestu, kterou se chceme ubírat.
EnglishWe are in constant, regular contact and exchange all the information that we have.
Jsme ve stálém a pravidelném kontaktu a vyměňujeme si informace, které máme.
EnglishIt will not help us if exchange rates do not develop correctly relative to each other.
Nekorektní vývoj směnných kurzů ve vztahu k sobě navzájem nám rozhodně nepomůže.
EnglishThis eased the way for the drugs trade, the exchange of stolen goods and trafficking.
Usnadnilo to obchod s drogami, obchod s kradeným zbožím a obchodování s lidmi.
EnglishFor a certificate with a private key, use the Personal Information Exchange format.
Máte-li certifikát s privátním klíčem, vyberte formát Personal Information Exchange.
EnglishPrepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Připravte se na naši tvrdou, ale čestnou výměnu názorů s vámi i s vaším sborem.
EnglishIt plays a key role in the exchange of information and in extradition processes.
Hraje klíčovou úlohu ve výměně informací a v postupech pro vydávání osob.
EnglishWe must continuously exchange good practice in this area throughout the EU.
Musíme si neustále v rámci celé EU vyměňovat osvědčené postupy v této oblasti.
EnglishThe Drachma enters the European Monetary System (EMS) exchange rate mechanism.
Řecká drachma vstupuje do mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému (EMS).
EnglishIn this case the Dutch authorities can make you exchange your licence for a Dutch one.
V tomto případě mohou nizozemské úřady výměnu řidičského průkazu po vás požadovat.
EnglishFor a certificate with a private key, use the Personal Information Exchange format.
Máte-li certifikát se soukromým klíčem, vyberte formát Personal Information Exchange.
EnglishWe need to include the last remaining Member States in the information exchange system.
Je třeba, abychom zahrnuli zbývající členské státy do systému výměny informací.
EnglishWe disagree, but we discuss them and we try to exchange ideas and arguments.
Neshodujeme se, ale diskutujeme o nich a snažíme se vyměnit si myšlenky a argumenty.
EnglishI do not think that there should be an exchange of views prior to that meeting.
Nemyslím si, že by mělo dojít k výměně názorů ještě před tímto zasedáním.
EnglishStudents must be sensitised to participate in foreign exchange programmes.
Studenti si musí uvědomovat význam účasti v zahraničních výměnných programech.