"happy to hear" - Tjeckisk översättning

EN

"happy to hear" på tjeckiska

Se exempelmeningar för "happy to hear" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "happy to hear" på tjeckiska

happy adjektiv
to preposition
Czech
to konjunktion
Czech
to hear verb

Användningsexempel för "happy to hear" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(SL) It seems that the 'catch-the-eye' system is working well and I am happy to hear that that is the case.
(SL) Zdá se, že "postup zvednuté ruky" funguje velmi dobře a jsem tomu rád.
EnglishYou said - and I was so happy to hear you say it - 'We need better regulation of the financial markets'.
Řekl jste - a byl jsem rád, že to říkáte - "Potřebujeme lepší regulaci finančních trhů".
EnglishWe have to take into account the fact that intervention is a fine and - I was happy to hear - short-term measure.
Musíme zohlednit skutečnost, že intervence je dobré a - jsem ráda, že jsem to slyšela - krátkodobé opatření.
EnglishI am very happy to hear that you agree with me that we urgently need to change to a more human rights-based approach.
Velmi ráda slyším, že se mnou souhlasíte, že naléhavě potřebujeme změnu směrem k postoji založenému na lidských právech.
EnglishIn connection with this, I was happy to hear Mr Barroso say today that a proposal will be submitted regarding a tax on financial transactions.
V souvislosti s tím mne potěšilo, když pan Barroso dnes řekl, že Komise předloží návrh daně z finančních transakcí.
EnglishI was also very happy to hear you say just now that you want to open the way for as many transplants as possible and do not want to restrict the numbers.
Velmi rád také od vás slyším, že chcete otevřít cestu pro co nejvyšší počet transplantací a nechcete jejich počty omezovat.
EnglishI am very happy to hear that this is 'the most liberal report' and hope that will be on my tombstone one day - though not immediately.
Jsem velmi šťasten, když slyším, že toto je ta "nejliberálnější zpráva" a doufám, že to jednoho dne bude na mém náhrobním kameni, i když ne okamžitě.
EnglishI am very happy to hear the Council say that the Presidency will pay close attention to this and increase the efforts to find a solution on the Dublin dossier.
Jsem velmi rád, že Rada říká, že předsednictví tomu bude věnovat značnou pozornost a zvýší úsilí o nalezení řešení dublinské složky.
EnglishAs Vice-Chair of the Delegation for Relations with Iraq, I will continue to monitor the situation and will be happy to hear what the Commission thinks about this.
Jako místopředsedkyně Delegace pro vztahy s Irákem budu situaci nadále sledovat a velmi ráda si vyslechnu, co si o tom myslí Komise.
EnglishI am happy to hear that the Target 2-Securities proposal, which is elaborated by the ECB and other central banks, has now been received positively by the CSDs.
Mám radost, když slyším, že návrh systému TARGET2-Securities, který je vypracovala ECB a další centrální banky, byl CSD pozitivně přijat.
EnglishThat would indeed be the case, and I am very happy to hear the opinion being clearly expressed that Parliament would support this legislative proposal in the form proposed.
Tak tomu také bude a já jsem velmi potěšen, když slyším jasné stanovisko, že Parlament tento legislativní návrh podpoří v navržené podobě.
EnglishMadam President, I was happy to hear that the Commissioner is determined to maintain food standards in the EU, but there are two issues that I want to pull her up on.
Paní předsedající, potěšilo mě, že paní komisařka je odhodlána udržet potravinové normy v EU, ale jsou zde dvě věci, které bych jí chtěl vyčíst.
English. - Madam President, I was very happy to hear the Commissioner mention the Round Table which I co-hosted and co-chaired.
jménem skupiny PSE. - Vážená paní předsedající, byla jsem potěšena, když se pan komisař zmínil o kulatém stolu, jehož jsem byla spolupořadatelkou a spolupředsedající.
EnglishToday I was happy to hear the words of the President of the European Commission, Mr.
Dnes jsem s potěšením vyslechl slova předsedy Evropské komise, pana Barrosa, který hovořil o tom, že je třeba mít výhled až za finanční krizi a za Evropu.
EnglishI think all environmental organisations, and a lot of economic actors, who do believe that this is a very good directive, will be very happy to hear that from you.
Myslím, že všechny ekologické organizace i mnoho hospodářských hráčů na trhu, kteří se domnívají, že se jedná o velmi dobrou směrnici, si ji s potěšením vyslechnou.
EnglishI wish to congratulate the rapporteur and the members of the parliamentary committees who have worked on this report, and I shall be very happy to hear your views and your proposals.
Chci panu zpravodajovi a členům parlamentních výborů, které se na vypracování této zprávy podílely, blahopřát a velmi rád si vyslechnu vaše názory a návrhy.

Lär dig andra ord

English
  • happy to hear

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.