"halfway" - Tjeckisk översättning

EN

"halfway" på tjeckiska

volume_up
halfway {substantiv}

EN halfway
volume_up
{substantiv}

halfway
Halfway through this process, I met the president of Kiribati, President Anote Tong.
Uprostřed tohoto procesu jsem potkal prezidenta Kiribati.
Možná se nám podaří potkat se uprostřed.

Synonymer (engelska) till "halfway":

halfway

Användningsexempel för "halfway" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe are only halfway: now we have to get used to the new institutional framework.
Jsme jen v půli cesty: nyní si musíme zvyknout na nový institucionální rámec.
EnglishWe are halfway through the ten-year period (2005-2015) devoted to Roma inclusion.
Jsme v polovině desetiletého období (2005-2015) věnovaného začleňování Romů.
EnglishI believe that you are entitled to this information halfway through my term of office.
Domnívám se, že vám v polovině svého funkčního období tyto informace dlužím.
EnglishThank you for the way you have changed; you took over halfway through at a difficult time.
Děkuji vám za způsob změny; urazila jste více než polovinu cesty ve složité době.
EnglishOnly let us not stop half-way: this applies both to Belarus and the European Union.
Jen se nesmíme zastavit na půli cesty: a to platí jak pro Bělorusko, tak pro Evropskou unii.
EnglishYou're halfway through the genome project and you've finished one percent of the project."
Jste v polovině projektu a dokončili jste jen jedno procento projektu."
EnglishIf this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
Pokud nebudeme pokračovat podporou dárcovství, domnívám se, že se zastavíme na půli cesty.
English2008 is the halfway point in the timeline for achieving these goals.
Rok 2008 je bodem v polovině časového plánu na dosažení těchto cílů.
EnglishENISA's mandate expires half-way through next year by rotation.
Mandát agentury ENISA vyprší na základě rotace v polovině příštího roku.
EnglishIn this respect, it is a shame that the process stopped halfway.
Z tohoto hlediska je škoda, že se tento proces zastavil na půl cesty.
EnglishThe only thing which might explain it is that 2014 is exactly halfway between 2010 and 2018.
Jediným možným vysvětlením je to, že rok 2014 je přesně v polovině období mezi roky 2010 a 2018.
EnglishAnd halfway through the project, skeptics said, "Well, this is not working out.
V polovině projektu skeptici říkali "Toto nefunguje.
EnglishI will support any politician of Left and Right, with any halfway decent meritocratic idea.
Podpořím kteréhokoliv politika, levicového i pravicového, s jakýmkoliv slušným meritokrackým názorem.
EnglishIf we launch this debate but stop halfway through, we will lose out for the next four years.
Pokud tuto rozpravu zahájíme, ale v polovině ji utneme, budeme na tom škodní následující čtyři roky.
EnglishAll four of my oars broke before I reached halfway across.
Všechna má čtyři vesla se rozbila dříve, než jsem byla v polovině.
EnglishIn order to help with this, there should be 'halfway houses' which have appropriate, supportive surroundings.
Pro tento účel by měly existovat takzvané "přechodné stanice" s vhodným a podpůrným okolím.
EnglishLet us also remember the rules at the start of the game and let us not try to change the rules half-way through.
Mějme také na paměti pravidla začátku hry a nepokoušejme se měnit pravidla hry v polovině.
EnglishAre we talking half-way through the lifetime of this Commission?
Hovoříme o polovině funkčího období této Komise?
EnglishThe planet has crossed the halfway mark a few years ago.
Před několika lety planeta překročila 50 % hranici, Čína v následujících letech vybuduje 300 nových měst.
EnglishThe problem is that this communication only goes halfway.
Avšak sdělení bohužel dospělo pouze do poloviny cesty.