"examples" - Tjeckisk översättning

EN

"examples" på tjeckiska

volume_up
example {substantiv}

EN examples
volume_up
{pluralis}

examples
volume_up
příklady {mask. plur.}
Prostitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
Prostituce a obchod s lidskými orgány jsou toho nejkřiklavějšími příklady.
The thumbnail view in the Contents pane displays examples of the different effects.
Zobrazení miniatury v podokně Obsah zobrazuje příklady jednotlivých efektů.
There are also specific examples of the way in which we support these languages.
Existují také konkrétní příklady způsobu, jakým tyto jazyky podporujeme.

Användningsexempel för "examples" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNot enough examples. ~~~ There's an inherent problem with low probability events.
Dále: málo příkladů, máme tu vždypřítomný problém s málo pravděpodobnými událostmi.
EnglishThis is just one of many examples of how poor implementation leads to frustration.
Toto je jen jeden z mnoha příkladů toho, jak nedostatečné zavádění vede k nezdaru.
EnglishLet me give you some examples of some kind of radical notions of self-direction.
Dovolte mi uvést pár příkladů určitých radikálních představ o "samořízení".
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Dovolte mi nejprve uvést několik příkladů pravidel a války proti morálním dovednostem.
EnglishExamples of disparity in criminal law at national level are many and varied.
Příkladů rozdílů v trestním právu na vnitrostátní úrovni je mnoho a jsou různorodé.
EnglishCopyright infringements and illegal file sharing are examples of such challenges.
Příkladem takových problémů je porušování autorských práv a nelegální sdílení souborů.
EnglishWe have already seen a good many ugly examples of such conflict in the recent past.
V nedávné minulosti jsme už zažili dost mnoho špatných příkladů takovéhoto konfliktu.
EnglishOne of my favorite examples of collaborative lifestyles is called Landshare.
Jeden z mých nejoblíbenějších příkladů sdílení životního stylu se jmenuje Landshare.
EnglishSo, let's have some very few examples to get a sense of what I'm talking about here.
Pojďme se podívat na pár příkladů, abychom si přiblížili, o čem tady mluvím.
EnglishIreland was one of the best examples of economic success in the euro area and in the EU.
Irsko bylo jedním z nejlepších příkladů hospodářského úspěchu v eurozóně i v EU.
EnglishIn the case of a newsletter source, examples of medium include "email" and "print".
Je-li zdrojem informační bulletin, pak příkladem média mohou být "e-mail" nebo "tisk".
EnglishThose are typical examples of a lack of trust in one another's legal systems.
Jedná se o typickou ukázku nedostatku vzájemné důvěry k právním systémům těch druhých.
EnglishI could quote many other examples, particularly of information systems not working.
Mohl bych uvést mnoho dalších příkladů, především o nefunkčních informačních systémech.
EnglishOn the other hand, many examples can be given of money spent unnecessarily.
Na druhé straně lze uvést řadu případů, kdy se peníze vynakládají zbytečně.
English(Laughter) "Don," I said, "what are some examples of sustainable proteins?"
(Smích) "Done," povídám, "můžeš mi dát pár příkladů udržitelných proteinů?"
EnglishThey do, however, very often fail, as can be seen from the examples of Zimbabwe and Cuba.
Je však pravda, že sankce často nejsou účinné, čehož příkladem je Zimbabwe a Kuba.
EnglishIn Mozambique too, aid has produced results; and there are many other examples.
Také v Mozambiku má pomoc výsledky; a existuje mnoho dalších příkladů.
EnglishWe have had unfortunate examples in the past that have led to tragic situations.
V minulosti jsme byli svědky mnoha nešťastných příkladů, které vyústily v tragické situace.
EnglishTo give a few examples, the proposal shortens the period of validity for long-stay visas.
Abych uvedla několik příkladů, návrh zkracuje dobu platnosti dlouhodobých víz.
EnglishThe proposals on the Working Time Directive and flexicurity are clear examples of this.
Návrhy ve směrnici o pracovní době a flexikuritě jsou toho jasným příkladem.