EN examining
volume_up
{substantiv}

examining (även: proving, testing, probing, proofing)

Användningsexempel för "examining" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis incoherent logic becomes clearly apparent on examining two sets of figures.
Tato nesoudržná logika vyjde jasně najevo, když se podíváme na dva druhy čísel.
EnglishThis has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Mělo k tomu dojít ještě před tím, než výbor OSN dokončí posuzování žádosti Ruska.
EnglishEurope's conscience cannot be clear without fully examining and remembering the past.
Svědomí Evropy nemůže být čisté, aniž bychom prozkoumali a připomenuli minulost.
EnglishThe study is under way and the Commission is examining the second interim report.
Tato studie se připravuje a Komise se zabývá druhou prozatímní zprávou.
EnglishIt will be meeting again tomorrow to continue examining the text article by article.
Zítra se opět bude konat schůzka, kde bude tento text, článek po článku, dále zkoumán.
EnglishWe are examining the issues around how third countries might receive former detainees.
Zkoumáme otázky týkající se možností členských států ohledně přijetí bývalých vězňů.
EnglishBy empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
EnglishCost of examining asylum seekers' applications in Member States (debate)
Finanční náklady na posuzování žádostí o azyl v členských státech (rozprava)
EnglishThe proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Návrh, který dnes zkoumáme, se proto zdá být závanem čerstvého vzduchu.
EnglishJustice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
Soudce Goldstone neprokázal při zkoumání důkazů dostatečnou pozornost.
EnglishSecondly, just today, Parliament has been examining a financial supervision package.
Zadruhé, Parlament se právě dnes zabýval balíčkem opatření týkajících se finančního dohledu.
EnglishWe are now examining these requests from the NGOs and will stay in close contact with them.
Nyní zkoumáme tyto požadavky nevládních organizací a zůstaneme s nimi v úzkém kontaktu.
EnglishThe Council will therefore be examining this initiative very closely over the next few months.
Rada proto v nejbližších měsících velmi pozorně prozkoumá tuto iniciativu.
EnglishIt is this point that we are also currently examining at the request of the European Council.
Právě tuto otázku v současnosti na žádost Evropské rady přezkoumáváme.
EnglishIt is therefore worth examining in more detail the effectiveness of the measures they carry out.
Je proto vhodné podrobněji přezkoumat účinnost opatření, která provádějí.
EnglishYou are still in the process of examining some very important proposals, ladies and gentlemen.
Dámy a pánové, podílíte se ještě na procesu posuzování některých velice důležitých návrhů.
EnglishIt is therefore vital to learn the lessons of this crisis by examining its causes and consequences.
Proto je nutné poučit se z této krize zkoumáním jejích příčin a důsledků.
EnglishThis includes the European Union examining its legislation once again.
Patří sem i ještě jednou přezkoumat legislativu Evropské unie.
EnglishThis programme is examining safe disposal methods for metallic mercury.
Tento program zkoumá metody bezpečné likvidace kovové rtuti.
EnglishI have three questions: how much progress has the Commission made in examining the zoning proposals?
Mám tři otázky: jak Komise pokročila v posuzování návrhů na této zóny?