EN examined
volume_up
{adjektiv}

examined (även: inspected, explored, scrutinised)
volume_up
prozkoumaný {adj. mask.}
The current problems first have to be examined before the Commission proposes new directives.
Než Komise navrhne nové směrnice, je potřeba, aby byly prozkoumány současné problémy.
There is a great deal more scope for improvement there and they need to be examined critically by the European Commission.
Zde existuje mnohem větší prostor ke zlepšení a musí být Evropskou komisí kriticky prozkoumány.
It is the project of questioning what we believe and why we believe it -- what Socrates called "the examined life."
Úkolem je zpochybnit to, čemu věříme a proč tomu věříme -- Sokrates tomu říkal "prozkoumaný život".
examined
volume_up
zkoušený {adj. mask.}

Användningsexempel för "examined" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSome issues are even examined from a dual perspective: geographical and thematic.
Některé otázky se dokonce zkoumají z dvojího pohledu: zeměpisného a tematického.
EnglishIn this time we have examined numerous viewpoints and incorporated them into the text.
Dosud jsme prozkoumali velké množství stanovisek a zapracovali jsme je do textu.
EnglishMarket fatigue is a cause for concern and this must be examined in detail.
Únava z trhu je důvodem ke znepokojení a musí být podrobena podrobnému zkoumání.
EnglishOnce peace returns, this question must be examined by the international community.
Jakmile bude znovu nastolen mír, musí mezinárodní společenství tuto otázku prošetřit.
EnglishAgain, every aspect must be examined carefully in order to find the best way to go.
Každé hledisko musí být znovu pečlivě přešetřeno, aby bylo nalezeno nejlepší řešení.
EnglishIn its interim reports the Commission has examined developments in detail.
Komise ve svých zprávách o dosaženém pokroku detailně zkoumala dosažený vývoj.
EnglishHaving examined it, however, I am forced to make a few more critical remarks.
Po jejím prozkoumání jsem však nucen připojit několik kritických poznámek.
EnglishThey can therefore be seen together, examined together and debated together.
Lze se jimi proto zabývat společně, společně je posoudit a společně je prodiskutovat.
EnglishWe did ask at the time, and are asking now, as well, that this at least be examined.
Žádali jsme tehdy a žádáme i nyní, aby tato záležitost byla přinejmenším prozkoumána.
EnglishThis question was examined with exceptional care because it is a fundamental question.
Tato otázka byla, protože to je otázka zásadní, zkoumána neobyčejně pečlivě.
EnglishWe have a response from the European Parliament, which is currently being examined.
Máme už reakci Evropského parlamentu, kterou v současném období zkoumáme.
EnglishIssues posed by new technologies and their worldwide deployment are also examined.
Zkoumáme rovněž otázky související s novými technologiemi a jejich celosvětovým použitím.
EnglishExemptions will be examined further within the final Presidency compromise.
Výjimky podrobněji prozkoumáme v rámci konečného kompromisu předsednictví.
EnglishThis is the third application to be examined under the 2011 EU budget.
Jedná se o třetí žádost, která má být posuzována v rámci rozpočtu EU na rok 2011.
EnglishI have carefully examined all of the proposed resolutions of the political groups.
Pečlivě jsem se seznámil se všemi návrhy usnesení politických skupin.
EnglishThe Winter Olympics in Sochi also have to re-examined; there cannot be an Olympic truce.
Zimní olympijské hry v Soči je třeba také přezkoumat, nelze uzavřít olympijské příměří.
EnglishAll causes which lead to such a negative result should be examined.
Měly by se přezkoumat všechny příčiny, které vedly k takovému negativnímu výsledku.
EnglishThe European Council also examined what could be the key features of the future mechanism.
Evropská rada se také zabývala tím, jaké by měly být hlavní rysy budoucího mechanismu.
EnglishAt the very least, the circumstances which led to the ban need to be examined critically.
Přinejmenším je nutné kriticky zhodnotit okolnosti, které k zákazu vedly.
EnglishAny application for accession will be examined in accordance with the provisions of the Treaty.
Každá přihláška na členství bude přezkoumána v souladu s ustanoveními Smlouvy.