"to define" - Tjeckisk översättning

EN

"to define" på tjeckiska

EN to define
volume_up
[defined|defined] {verb}

to define
Until we define these choices, we shall be pursuing a strategy of failure.
Dokud tyto možnosti nebudeme definovat, budeme uskutečňovat strategii nezdaru.
We must also define relations with the European Space Agency accordingly.
Musíme také adekvátně definovat vztahy s Evropskou agenturou pro vesmír.
As we build transparency, we must define roles clearly and distribute them.
Při vytváření průhlednosti musíme definovat úlohy jasně a rozdělit je.
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
Také je důležité vymezit úlohu koordinátora pro potírání terorismu.
It is difficult to define the scale of the problem on the European market.
Je velice obtížné vymezit rozsah tohoto problému na evropském trhu.
it is necessary to define the criteria for high quality liquid assets;
je nutné vymezit kritéria pro vysoce kvalitní likvidní aktiva;
to define
This approach also avoids the need to define certain terms, such as water or waste, in the directive.
Tento přístup rovněž předchází nutnosti vymezovat ve směrnici určité pojmy, jako je voda nebo odpad.
The groups might be defined by ethnicity, religion, sex, sexuality, age or disability.
Skupiny se mohly vymezovat na základě etnické příslušnosti, víry, pohlaví, sexuality, věku nebo postižení.
That is why, in my opinion, we should not define area aid uniformly, by which I mean at European Union level.
Z toho důvodu se domnívám, že bychom neměli vymezovat pomoc oblastem jednotně, čímž myslím na úrovni Evropské unie.

Användningsexempel för "to define" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA profile is a group of rules and settings that define the reports that you see.
Profil je souborem pravidel a nastavení definujících přehledy, které zobrazujete.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Tyto lisabonské záležitosti však nebudou charakterizovat evropskou volební kampaň.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
V revizi bude hrát klíčovou roli stanovení rozsahu působnosti této směrnice.
EnglishPerhaps we have to work on our geopolitical identity to define it better.
Možná musíme na naší geopolitické identitě pracovat, abychom ji lépe vymezili.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Stanoví metodiku, která se bude používat pro různé dopravní prostředky.
EnglishThese define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Ty určují jasné požadavky pro udělování licencí průmyslových zařízení.
EnglishThe partners define priorities for facilitating the establishment of the FTA:
Partneři stanovili priority pro snazší vytvoření zóny volného obchodu:
EnglishWe believe that this is important and that it must define our partnership in the future.
Jsme přesvědčeni, že to je důležité a že musí určovat naše partnerství v budoucnosti.
EnglishWe simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
Zkrátka se musíme pokusit určit, jaké maximum můžeme v Mexiku získat.
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
Jsou to mocné síly, které definují, co chceme a jak sami sebe vnímáme.
EnglishIt's been going on since we can think of Lombroso and the way he would define criminal faces.
Tohle se děje již od dob Lombrosa, který takto definoval obličeje kriminálníků.
EnglishWe have been able to define convergences and identify some points for discussion.
Podařilo se nám určit body, ve kterých se naše názory blíží, a najít některé otázky k diskusi.
EnglishHowever, we will have to define the principles and terms of the market for trade in services.
Budeme však muset stanovit zásady a podmínky fungování trhu v obchodu se službami.
EnglishA man named Peano did define such curves, and it became an object of extraordinary interest.
Muž jménem Peano takové křivky nadefinoval a to se stalo předmětem netušeného zájmu.
EnglishThe accession negotiations must clearly define a European perspective for the Western Balkans.
Přístupová jednání musí zřetelně stanovit evropskou perspektivu pro západní Balkán.
EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Zde je nutné jasně formulovat, kdy se jedná o výjimečný případ.
EnglishThat would enable us to define the true costs and avoid destabilisation.
To by nám umožnilo určit skutečné náklady a vyhnout se destabilizaci.
EnglishA website profile is essentially a set of rules that define the reports that you see.
Profil webových stránek je v podstatě soubor pravidel definujících přehledy, které zobrazujete.
EnglishThis report calls for the European Union to define its own security interests more clearly.
Tato zpráva vyzývá Evropskou unii, aby jasněji definovala své vlastní bezpečnostní zájmy.
EnglishThey need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Musí naprojektovat jasné, zdravé a životaschopné základy, které zajistí lepší budoucnost.