"conferences" - Tjeckisk översättning

EN

"conferences" på tjeckiska

volume_up
conference {substantiv}

EN conferences
volume_up
{pluralis}

conferences
volume_up
konference {fem. plur.}
Two intergovernmental conferences are planned under the French Presidency.
Během francouzského předsednictví mají proběhnout dvě mezivládní konference.
I believe that surveys, polls, conferences and information campaigns are not enough.
Domnívám se, že průzkumy, hlasování, konference a informační kampaně nestačí.
Are they real conferences or just a display for the public?
Jsou to konference v pravém slova smyslu nebo je to jen divadlo pro veřejnost?

Synonymer (engelska) till "conference":

conference

Användningsexempel för "conferences" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe mood before these conferences is always the same, but there are also opportunities.
Nálada před těmito konferencemi je vždy stejná, nabízejí se však také příležitosti.
EnglishEurope should, therefore, reconsider the organisational aspects of such conferences.
Evropa by proto měla přehodnotit organizační aspekty těchto konferencí.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
V některých případech lze dokázat, že se raději účastnili konferencí politických stran.
EnglishMy second question is: What is the role of world leaders at such conferences?
Moje druhá otázka zní: "Jaká je úloha předních světových státníků na takových konferencích?"
EnglishUnfortunately, not much progress was made in the last five conferences.
Bohužel, na posledních pěti konferencích nebylo dosaženo velkého pokroku.
EnglishEurope would do well to confirm this in the international conferences planned on this subject.
Evropa udělá dobře, když to potvrdí na mezinárodní konferenci plánované na toto téma.
EnglishWe call on the Commission to present the conclusions of the thematic conferences.
Žádáme Komisi, aby představila závěry tematických konferencí.
EnglishThe two intergovernmental conferences on economic and monetary union and on political union are launched.
Zahájení mezivládních konferencí o hospodářské a měnové unii a o politické unii.
EnglishCEPOL organises between 60-100 courses, seminars and conferences per year.
Ročně akademie pořádá 60 až 100 kurzů, seminářů a konferencí.
EnglishThe Chair of Parliament's delegation will be granted observer status at international conferences.
Delegaci předsedy Parlamentu bude na mezinárodních konferencích udělen status pozorovatele.
EnglishThat is always the big challenge at these international conferences.
To je na těchto mezinárodních konferencích vždy velkou výzvou.
EnglishI have spoken at Ecofin and at press conferences.
Vyjádřil jsem se na Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci a na tiskových konferencích.
EnglishIt is the custom at international conferences to speak trivia, but now we need action, and fast.
Na mezinárodních konferencích je zvykem hovořit o triviálnostech, ale nyní musíme přikročit k činům, a to rychle.
EnglishThe SEA established the European Council, which formalises the conferences or summits of the Heads of States and Government.
JEA ustavuje Evropskou radu, která dává oficiální formu vrcholným setkáním hlav států a vlád.
EnglishThe European Council will therefore stress the key role of the EU at international conferences and its commitments.
Evropská rada tedy vyzdvihne klíčovou roli Evropské unie na mezinárodních konferencích a její závazky.
EnglishUnited Nations Convention on a Code of Conduct for Liner Conferences (repeal of Council Regulation (EEC) No 954/79) (vote)
Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) (hlasování)
EnglishThat's what happens at academic conferences.
To je to, co se děje na akademických konferencích.
EnglishThe Commission has provided financial backing for those conferences and a report will be presented on them at the Lima Summit.
Komise poskytla těmto konferencím finanční podporu a na schůzce v Limě o nich bude předložena zpráva.
EnglishWe have had quite a few meetings and conferences.
Měli jsme pěknou řádku setkání a konferencí.
EnglishIt resulted in more than 100 meetings and conferences with stakeholders and we received almost 1 700 responses.
Výsledkem zelené knihy bylo více než 100 setkání a konferencí se zúčastněnými stranami a 1700 odpovědí, které jsme obdrželi.