"community" - Tjeckisk översättning

EN

"community" på tjeckiska

volume_up
community {substantiv}

EN community
volume_up
{substantiv}

We are responsible for strengthening the community of values and the community based on law.
Máme odpovědnost za posílení společenství hodnot a společenství založeného na právu.
Srebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Ve Srebrenici došlo ke společnému selhání mezinárodního společenství včetně EU.
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (vote)
Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (hlasování)
community
The Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
Nizozemská podnikatelská komunita patří k největším investorům na světě.
The Roma community is Europe's largest and most disadvantaged minority group.
Romská komunita je největší a nejvíce znevýhodněnou evropskou menšinou.
The community created an alternative transportation plan that allows for the removal of the highway.
Místní komunita vytvořila alternativní dopravní plán umožňující její odstranění.
community (även: commune, municipality, village)
volume_up
obec {fem.}
It is time for the scientific community to increase its role in diplomacy.
Pro vědeckou obec nastal čas posílit svou roli v diplomacii.
For every community in the United States, you could have your own personalized map of that.
Pro každou obec ve Spojených státech můžete mít takovouto mapu.
Shutka is the largest Roma community in the Balkans, maybe the whole world.
Šutka je největší romská obec na Balkáně a možná i na světě.
community (även: public, general)
For community though, we start at the very beginning.
Takže pro veřejnost začneme pěkně od začátku.
The Czech Chamber of Commerce is the body representing the business community in the Czech Republic.
Hospodářská komora České republiky je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice.
Last weekend in Ireland the announcement by Dell, that it was relocating 2 000 jobs, came as a body-blow to the community in the Mid-West and West of Ireland.
O minulém víkendu zapůsobilo oznámení Dellu o přesunutí 2 000 pracovních míst na veřejnost ve středozápadním a západním Irsku jako úder pod pás.

Synonymer (engelska) till "community":

community

Användningsexempel för "community" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI want you to know that there are farmers' markets in every community popping up.
Chci, abyste věděli, že farmářské trhy se začínají objevovat ve všech komunitách.
EnglishParliament must sponsor a conference on the integration of the Roma community.
Evropský parlament musí podporovat konferenci o začlenění romského obyvatelstva.
EnglishIn that case, Community solutions will apply to real and well-studied phenomena.
V tomto případě budou řešení Komise aplikována na skutečný a bohatě prozkoumaný jev.
EnglishFor additional support, please visit the Mesh forums in the Microsoft Community.
Další podporu získáte ve fórech pro službu Mesh na webu Microsoft Community.
EnglishAs he talked to the residents in that community center, he talked about two concepts.
Když promlouval k obyvatelům v tom komunitním centru, mluvil o dvou konceptech.
EnglishThe European Union is still a community based on nations, on nation states.
Evropská unie je stále společenstvím založeným na národech, na národních státech.
English. - 'Community media' often plays an important role in local communities.
písemně. - "Komunitní média" často hrají v místních společenstvích důležitou úlohu.
EnglishAnd they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
A ptali se jich, "Byli byste ochotní mít sklad jaderného odpadu ve vaší obci?"
EnglishI just came back from a community that holds the secret to human survival.
Právě jsem se vrátila z komunity, která drží klíč k tajemství lidského přežití.
EnglishFrom the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Tato aliance byla od samého počátku více než jen Společenstvím uhlí a oceli.
EnglishI met Andrew at one of our community meetings putting together Maker Faire.
Potkal jsem Andrewa na jednom komunitním setkání při sestavování Maker Faire.
EnglishIt creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other.
Vytváří živou, energetickou komunitu, kde lidé obdivují a respektují jeden druhého.
EnglishWe need to ask ourselves whether or not we are a Community based on law.
Musíme se zeptat sami sebe, zda jsme či nejsme Společenstvím založeným na právu.
EnglishThirdly and finally, we now have a programme funded entirely by the Community.
A nakonec, za třetí, nyní máme program financovaný výhradně Společenstvím.
EnglishComments are a great way for webmasters to build community and readership.
Podívejte se na video o tom, jak Google řeší problémy se spamem v komentářích.
EnglishIf the community has edited a place, you can view the history of these edits.
Pokud bylo místo upraveno komunitou, můžete zobrazit historii těchto úprav.
English. - Community media has always had an important role to play in our society.
písemně. - Komunitní média odjakživa hrají v naší společnosti významnou úlohu.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
V boji proti nehlášené práci musíme získat na svou stranu podnikatelskou sféru.
EnglishCampania could make a huge leap overnight towards becoming a recycling community.
Kampánie by ze dne na den mohla učinit velký skok kupředu a stát se regionem recyklace.
EnglishNext, select the type of support you'd like to receive: Community Forum or Email Support.
Dále vyberte požadovaný typ podpory: Fórum komunity nebo Podpora pomocí e-mailu.