"to assert" - Tjeckisk översättning

EN

"to assert" på tjeckiska

EN to assert
volume_up
[asserted|asserted] {verb}

I simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Nechci tu prosazovat nic jiného než Všeobecnou deklaraci lidských práv.
It is about enabling our citizens to assert their rights.
Jde nám o to, jak umožnit našim občanům prosazovat svá práva.
Furthermore, I call for easier access to legal aid, in order to allow victims to assert their rights.
Dále jsem vyzval k snazšímu přístupu k právní pomoci, aby bylo obětem umožněno prosazovat svá práva.
to assert (även: to drive home, to exercise)
The Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
Lisabonská smlouva občanům otevírá nové možnosti, jak uplatňovat své zájmy.
This means that all EU citizens can assert their fundamental freedoms and rights in the European Court of Human Rights.
To znamená, že všichni občané EU mohou uplatňovat své základní svobody a práva u Evropského soudu pro lidská práva.
It only commits its signatories to ensuring that the rights holders can fully assert their rights if, when and where they exist.
Smluvní strany pouze zavazuje, aby zajistili, že držitelé práv mohou tato práva plně uplatňovat, pokud existují, a to kdykoli a kdekoli.
to assert (även: to affirm, to allege, to argue, to claim)
Rozhodně je příliš brzy něco podobného tvrdit.
I believe that we must also assert this in connection with asylum policy: yes, the EU must be able to demonstrate that it also has a heart.
Domnívám se, že to musíme tvrdit také v souvislosti s azylovou politikou: ano, Evropa musí umět ukázat, že má také srdce.

Användningsexempel för "to assert" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOnly when we face Russia together will we be able to assert our interests together.
Jen pokud se společně postavíme Rusku, budeme schopni společně prosadit své zájmy.
EnglishWe will not support global military missions in order to assert our own interests.
Nebudeme podporovat světové vojenské mise v zájmu prosazení našich vlastních zájmů.
EnglishEurope can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Evropa se může prosadit jedině s víny velmi vysoké kvality, která má.
English. - (DE) Today, an attempt is being made to assert economic interests by hook or by crook.
písemně. - (DE) Dnes byl učiněn pokus prosadit hospodářské zájmy po dobrém či po zlém.
EnglishThis will significantly improve the opportunities for disadvantaged people to assert themselves.
Zvýšíme tím zejména příležitosti uplatnění pro znevýhodněné osoby.
EnglishWe act and we assert ourselves as a Union, or we fail to act and allow ourselves to be marginalised.
Jednáme a prosazujeme se jako Unie, nebo trpně vyčkáváme a necháváme se odsouvat na okraj.
EnglishThere has never been a better time for Europe to assert its independence from the United States.
Nikdy nebyla vhodnější doba k tomu, aby Evropa prosazovala svou nezávislost na Spojených státech.
EnglishWe assert that they are essential to the health of the European economy.
Tvrdíme, že jsou pro zdraví evropské ekonomiky klíčové.
EnglishWe must strengthen the individual's employability and ability to assert him- or herself in the labour market.
Musíme posílit zaměstnatelnost jednotlivců a jejich schopnost prosadit se na trhu práce.
EnglishOn the other hand, however, the political intention to assert a European identity contains positive elements.
Na druhou stranu však politický záměr hájit evropskou identitu obsahuje i pozitivní prvky.
EnglishI think they can assert the input, strength and dynamics to create an ambitious, political commitment.
Myslím, že díky svému přínosu, síle a dynamice mohou pomoci vytvořit ambiciózní, politický závazek.
EnglishWe have to assert ourselves and have our voices heard.
Musíme se osmělit a dosáhnout toho, aby naše hlasy byly slyšet.
EnglishLet us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
Závěrem si tedy znovu spolu řekněme: partnerství veřejného a soukromého sektoru není s konečnou platností odepsané.
EnglishAnd what happens when the teacher tries to assert order?
A co se stane, když vyučující vyžaduje pořádek?
EnglishThis is a major political challenge for a Europe that must assert itself as a visible leader in this process.
Toto je velká politická výzva pro Evropu, která se musí v tomto procesu prosadit jako viditelná vedoucí síla.
EnglishFor me, it is extremely gratifying that as the PPE-DE Group, we have been able to assert our position here.
Je pro mne nesmírně potěšitelné, že jako skupina PPE-DE jsme v těchto otázkách dokázali prosadit své stanovisko.
EnglishAt some point, the European Parliament will have to choose to assert its institutional position firmly.
V určitém okamžiku bude muset Evropský parlament přistoupit k důraznému prosazení vlastního institucionálního postavení.
EnglishI see the attempt to assert budget discipline through introducing more stringent Europe-wide regulations in a similar light.
Podobně vnímám i snahu zpřísnit rozpočtovou disciplínu zavedením přísnějších celoevropských pravidel.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Europe has the foundation it requires in order to assert itself politically as well as economically.
Podle Lisabonské smlouvy má Evropa základy potřebné k tomu, aby se prosadila politicky, ale i ekonomicky.
EnglishThey have been asking for this for years and it is high time for Europe to assert its ideals and its values at the highest level.
Žádali o to celé roky a je nejvyšší čas, aby Evropa prosazovala své ideály a hodnoty na té nejvyšší úrovni.