"allied" - Tjeckisk översättning

EN

"allied" på tjeckiska

volume_up
allied {substantiv}
EN

allied {substantiv}

volume_up
allied (även: ally, confederate)

Synonymer (engelska) till "allied":

allied

Användningsexempel för "allied" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn the case of the Allied Irish Bank, we are also negotiating the conditions of the restructuring plan.
V případě Allied Irish Bank jednáme také o podmínkách plánu restrukturalizace.
EnglishBut we could stop it from killing British and allied soldiers tomorrow by removing our troops.
Ale zabíjení britských a spojeneckých vojáků bychom mohli zítra zastavit, když stáhneme naše jednotky.
EnglishFreedom of choice for women, allied with antenatal diagnostics, has become a tool for eliminating womankind.
Svobodná volba ženy společně s prenatální diagnostikou se staly nástrojem likvidace ženského rodu.
EnglishThen the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Poté, co spojenci procházeli jeho sbírky, našly ty malby a šli po lidech, kteří mu je prodali.
EnglishThe production of illicit opium in Afghanistan has flourished since US and allied forces have been in that country.
Výroba nelegálního opia v Afghánistánu kvete od té doby, co jsou v této zemi Spojené státy a spojenecké jednotky.
EnglishThey should also write about the culpability of the Western allied forces which returned or extradited exiles into the hands of the Communists.
Měli by také psát o provinění západních spojenců, kteří vrátili nebo vydali uprchlíky do rukou komunistů.
EnglishThe horror story of Afghanistan has involved the deaths of 346 British soldiers, many more allied soldiers and thousands of innocent Afghans.
V hrůzách, k nimž v Afghánistánu došlo, zemřelo 346 britských vojáků, mnoho dalších spojeneckých vojáků a tisíce nevinných Afghánců.
EnglishThe actual problem is that with Greece we have an allied country that refuses point blank to recognise any kind of minority in its own country.
Skutečný problém spočívá v tom, že Řecko je pro nás spojeneckou zemí, která bez obalu odmítá uznat jakýkoli druh menšiny ve své vlastní zemi.
EnglishIt has, to everyone's surprise in Ireland, decided that there will be no haircuts for senior bond holders in the Allied Irish Bank and the Bank of Ireland.
K překvapení všech v Irsku se rozhodla, že držitele dluhopisů v Allied Irish Bank a v Irské národní bance nepostihnou žádné škrty.
EnglishThe worst of all was the banks - Allied Irish Bank and Irish Nationwide - playing ping-pong with accounting practices to hide their true situation.
Nejhorší ze všeho byly banky - Allied Irish Bank a Irish Nationwide - které hrály ping-pong s účetními praktikami, aby zakryly svou skutečnou situaci.
EnglishThis is a fundamental issue and would help us find a positive solution to the allied problems of interoperability and safety at European level.
Je to zásadní otázka, která by nám pomohla při hledání pozitivního řešení vzájemně souvisejících problémů interoperability a bezpečnosti na evropské úrovni.
EnglishWe have also continued to improve cooperation through the productive interaction between the European Defence Agency and the allied command for transformation.
Nadále také pokračujeme ve zlepšování spolupráce prostřednictvím produktivní interakce mezi Evropskou obrannou agenturou a velitelstvím Aliance pro transformaci.
EnglishOn the other side are Iran and Syria and their allied regimes that are playing out their contest for political, military, nuclear and regional supremacy in Lebanon.
Na druhé straně jsou Írán a Sýrie a jejich spojenecké režimy, které rozehrávají své soutěžení o politickou, vojenskou, jadernou a regionální nadvládu v Libanonu.
EnglishThe next day, celebrations erupted in Times Square and Piccadilly Circus; cheering crowds danced along the Champs-Elysées and the town squares throughout the allied world.
Následující den vypukly oslavy na Times Square a Piccadilly Circus, jásající davy tančily podél Champs-Elysées a na náměstích ve všech spojeneckých zemích.
EnglishSince the fight against terrorism is closely connected to activities carried out on the ground, it is clear that the United States, allied countries and NATO cannot withdraw.
Jelikož je boj proti terorismu úzce svázaný s aktivitami prováděnými v této oblasti, je jasné, že se Spojené státy, spojenecké země a NATO nemohou stáhnout.
EnglishThe recent fighting between the Union of Islamic Courts and allied Ethiopian and Transitional Federal Government troops has displaced at least 100 000 people and famine threatens.
Současné boje mezi Svazem islámských soudů a spojeneckými jednotkami etiopské a dočasné somálské federální vlády vyhnaly a ohrozily hladomorem nejméně 100 000 lidí.
EnglishThe European Union must make its presence felt with the international organisations to which it is allied, especially the United Nations, the chief custodian of global security.
Evropská unie se zviditelňuje v mezinárodních organizacích, s nimiž je spojena, zejména v Organizaci spojených národů, jež je hlavním strážcem celosvětové bezpečnosti.