"alleviating" - Tjeckisk översättning

EN

"alleviating" på tjeckiska

volume_up
alleviating {substantiv}

EN alleviating
volume_up
{substantiv}

alleviating

Användningsexempel för "alleviating" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI hope this proposal can go some small way towards alleviating childhood obesity.
Věřím, že tento návrh může být krůčkem ke zmírnění dětské obezity.
EnglishThese are important elements in alleviating the consequences of the economic crisis.
Toto jsou důležité prvky ve zmírňování následků hospodářské krize.
EnglishAlleviating the shortage of organs is a serious challenge for Europe.
Snížení nedostatku orgánů představuje pro Evropu závažnou výzvu.
EnglishSo in these countries, more economic transactions occur and more wealth is created, alleviating poverty.
A to tak, že se uskuteční více transakcí vzniká větší bohatství, a snižuje se chudoba.
EnglishWe have pumped about EUR 350 billion into so-called alleviating poverty when we know that poverty has increased.
Víme, že chudoba zase vzrostla, proto jsme poskytli přibližně 350 miliard EUR na tzv. zmírňování chudoby.
EnglishSeveral tens of thousands of European citizens have died in urban heatwaves, and alleviating these also requires water.
Několik desítek tisíc evropských občanů zemřelo během vln veder v městech a zmírňování teplot také vyžaduje vodu.
EnglishHow does the Council envisage coordinated European action alleviating the burden on patients, their families and their carers?
Jak zamýšlí Evropská rada koordinovat evropská opatření, aby snížila zatížení pacientů, jejich rodin či pečovatelů?
EnglishWe keep talking about alleviating poverty.
Pořád mluvíme o zmírňování chudoby.
EnglishRevenue from the additional toll must be reallocated to projects that make a direct contribution to alleviating environmental damage.
Příjem z dodatečných poplatků se musí přerozdělit na projekty, které přímo přispívají ke zmírňování škod na životním prostředí.
EnglishLooking through such volatility, however, upside risks to price stability at the policy-relevant horizon are alleviating.
Odhlédneme-li od této volatility, proinflační rizika pro cenovou stabilitu v horizontu, který je pro měnovou politiku relevantní, se zmírňují.
EnglishWe obviously gave number one priority to instruments aimed at alleviating the effects of the financial and economic crisis on Europe's citizens.
Prioritou číslo jedna jsou pro nás samozřejmě nástroje zaměřené na zmírnění dopadů finanční a hospodářské krize na evropské občany.
EnglishI do also wish that Europe would concentrate more on the paths of globalisation, alleviating world poverty and tackling climate change.
Zároveň bych si přál, aby se Evropa víc soustředila na cesty globalizace, zmírňování světové chudoby a aby se začala zaobírat klimatickými změnami.
EnglishBut, before coming to the long-term and medium-term measures, I would like to mention some short-term steps alleviating the impact on consumers.
Avšak než přejdu k dlouhodobým a střednědobým opatřením, rád bych zmínil některá opatření krátkodobá, která zmírní dopady na spotřebitele.
EnglishThe Party of European Socialists was very active in setting up this fund and it is an essential contribution to efforts aimed at alleviating the effects of globalisation on workers.
Strana Evropských socialistů byla při zřízení tohoto fondu velmi aktivní a usiluje o zmírnění důsledků globalizace na pracovníky.
English. - The honourable Member seems to suggest that having an independent monetary policy in Greece would be a way of alleviating the crisis affecting the country.
člen Komise. - Zdá se, že vážený poslanec naznačuje, že nezávislá měnová politika v Řecku by byla cestou ke zmírnění krize, která zemi postihuje.
English. - The European Globalisation Adjustment Fund is instrumental in alleviating the strains on workers that result as a consequence of changes in global work trade patterns.
písemně. - Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci je určen pro zmírňování tlaků na pracovníky vyvolaných změnami ve struktuře světové práce a obchodu.
EnglishLater today the European Parliament is going to vote on a report that clearly demonstrates its support for the Commission with a view to alleviating the problem of airport capacity crunch.
Dnes později bude Evropský parlament hlasovat o zprávě, která jasně demonstruje svou podporu Komisi se zřetelem na zmírnění problému nedostatečné kapacity letišť.