"alignment" - Tjeckisk översättning

EN

"alignment" på tjeckiska

volume_up
alignment {substantiv}

EN alignment
volume_up
{substantiv}

It is not obvious that we can achieve this alignment.
Není zřejmé, že tohoto vyrovnání můžeme dosáhnout.
Whether it be in terms of foreign policy or common security, the European road is a dead end that can only lead to an alignment with the US and its allies.
Ať je to v podmínkách pro zahraniční politiku nebo společné bezpečnosti, evropská cesta je mrtvý bod, který může vést pouze k vyrovnání se Spojenými státy a jejich spojenci.
You remarked that the alignment of the subsidies will not take place until 2016, which, during this crisis, puts the two newly admitted countries in an extremely unfair position.
Uvedl jste, že vyrovnání dotací neproběhne dříve než v roce 2016, což během krize staví tyto dva nově přistoupivší státy do nanejvýš nespravedlivé pozice.
alignment
Under Alignment, click the alignment you want (Left, Right, or Center).
V rozevíracím seznamu Zarovnání vyberte požadované zarovnání (Vlevo, Vpravo nebo Na střed).
In the Alignment box, click the alignment you want.
V rozevíracím seznamu Zarovnání vyberte požadované zarovnání.
Select the paragraph whose alignment you want to change.
Vyberte odstavec, jehož zarovnání chcete změnit.
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
To je velmi potřebné, chceme-li dosáhnout panevropského uspořádání.

Synonymer (engelska) till "alignment":

alignment

Användningsexempel för "alignment" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAlignment of legal acts to the new Comitology Decision (Legislative initiative) (
Přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o komitologii (legislativní iniciativa) (
EnglishTax barriers have been reduced through the partial alignment of national VAT rates.
Daňové překážky byly sníženy prostřednictvím částečného sjednocení národních sazeb DPH.
EnglishTherefore I would like to recommend better alignment of the urban and rural issues.
Proto bych ráda doporučila zlepšení přístupu k problémům měst a venkova.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Považovali jsme za vhodné provést toto sladění navrhované Parlamentem.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Neangažování se vůči NATO je moderní alternativou pro dospělý stát.
EnglishIt is in our common interest to have these alignment instruments adopted as soon as possible.
Je v našem společném zájmu, abychom tyto nástroje přizpůsobení přijali co nejdříve.
EnglishWe intend to negotiate Ukraine's alignment with this legislation.
Plánujeme zahájit jednání o uvedení Ukrajiny do souladu s těmito právními předpisy.
EnglishUnfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
Jednotná měna bohužel doposud nevedla ke sblížení hospodářství.
EnglishThis would be a very good result which will pave the way to the so-called 'general alignment'.
To by byl velmi dobrý výsledek, který připraví cestu k tak zvanému "všeobecnému přizpůsobení".
EnglishTurkey committed itself to reforms, good neighbourly relations and progressive alignment with the EU.
Turecko se zavázalo k reformám, dobrým sousedským vztahům a postupnému sbližování s EU.
EnglishTherefore, the need to introduce changes to the alignment maps of the network appears justified.
Z toho důvodu je pochopitelné, že do map je třeba zanést změny.
EnglishThis is in conflict with my country's policy of non-alignment.
To je v rozporu s politikou neúčasti, kterou moje země zastává.
EnglishThe Commission will respect this commitment and propose this general alignment of all non-priority acts.
Komise tomuto závazku dostojí a navrhne toto všeobecné přizpůsobení všech neprioritních aktů.
EnglishAnd, again, it's because of an alignment of the incentives.
A opět se to děje proto, že obě strany mají stejné zájmy.
EnglishMoreover, profitability involves alignment of policies in this sector with the objectives of the Europe 2020 strategy.
Navíc ziskovost zahrnuje sloučení politik v tomto odvětví s cíli strategie Evropa 2020.
EnglishThis picture shows how paragraphs look with different alignment:
Příklad vzhledu odstavce s různým zarovnáním:
EnglishWe also need to address the issue of the alignment of taxation applied to crews sailing under the European Union flag.
Musíme rovněž řešit otázku daňových opatření pro námořníky plující pod vlajkou Evropské unie.
EnglishThis text allowed for the alignment of the system applicable to foreign workers and thus tackled social dumping.
Tento text by umožnil sladit systém vztahující se na zahraniční pracovníky, a tím vyřešit sociální dumping.
EnglishConsequently, I wonder why alignment with the most protective rules is being rejected for these people in difficulty.
Proto by mne zajímalo, proč je odmítáno sladění s předpisy, které tyto lidi optimálně chrání v případě potíží.
EnglishIts aim is to create real alignment, but it is vital that the sums set aside for this are used effectively.
Jejím cílem je dosáhnout skutečného souladu, je však nezbytné, aby byly částky vyhrazené k tomuto účelu využívány efektivně.