"a" - Tjeckisk översättning

EN

"a" på tjeckiska

volume_up
a {art.}
volume_up
a {prep.}
CS
CS

"a" på engelska

volume_up
a {konj.}
EN

EN a
volume_up
{artikel}

a (även: an)
volume_up
jakýsi {pron.}
As soon as it touches the water, you should hear a sort of sound of running air.
Jakmile se dotkne vody, můžete zaslechnout jakýsi zvuk ucházejícího vzduchu.
And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives.
A především jakýsi normalizovaný politický strach vtrhnul do našich životů.
It was more a very general exchange of views, a kind of brainstorming.
Šlo spíše o velmi obecnou výměnu názorů, jakýsi brainstorming.
a (även: any, an)
Is there an emergency action package or provisions for specific countries?
Existuje nějaký soubor mimořádných opatření nebo opatření pro konkrétní země?
Nobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
Nikdo tehdy nevystoupil s nápadem povolat nějaký evropský měnový fond.
When have such situations ever prevented the signing of trade agreements with a country?
Kdy nějaký takový případ zabránil podepsání dohody s některou zemí?

Synonymer (engelska) till "a":

a
English

Användningsexempel för "a" på tjeckiska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family.
Viděla bych afričany stejným způsobem, jako jsem jako dítě viděla Fideho rodinu.
Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
EnglishMember of the Commission. - Actually, I had some problems pronouncing it myself.
člen Komise. - Ve skutečnosti jsem měl určité problémy s vyslovením této otázky.
EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Dnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
EnglishThe European textile sector must become more competitive at international level.
Evropské textilní odvětví musí být na mezinárodní úrovni více konkurenceschopné.
EnglishIt is a sector that has huge potential for growth and offers huge opportunities.
Je to odvětví, které má obrovský potenciál růstu a nabízí rozsáhlé příležitosti.
EnglishCentral Asia is the region where the European Union, China, India and Iran meet.
Střední Asie je regionem, v němž se setkávají Evropská unie, Čína, Indie a Írán.
EnglishYou do not arrive at innovation through more structures, more bricks and mortar.
Nepodaří se vám dosáhnout inovací prostřednictvím mnoha struktur, cihel a malty.
EnglishThe drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Drama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Dokonce i kdybychom zrušili všechna omezení rychlosti v Evropě, nestačilo by to.
EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Euroškola > Ze které země je tato mince?
EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishIts adaptable two-way design looks and works great, both as a tablet and laptop.
Díky své přizpůsobivé konstrukci vypadá a funguje skvěle jako tablet i notebook.
EnglishSelect the modem you want to change the settings for, and then click Properties.
Vyberte modem, jehož nastavení chcete změnit, a klepněte na tlačítko Vlastnosti.
EnglishIt usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
It usually detects all my hardware and downloads any drivers those devices need.
EnglishSoftware included with your hardware will usually install drivers automatically.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
EnglishYou or the server might be experiencing temporary network connectivity problems.
V počítači nebo na serveru může docházet k dočasným potížím s připojením k síti.
EnglishYou can select specific locations on your computer for Windows Defender to scan.
K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači.