EN zoning
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

zoning
Another issue on which I support the rapporteur, Mrs Breyer, is the proposal on zoning.
Ytterligare en fråga där jag stöder föredraganden Breyer gäller förslaget till zonindelning.
I have three questions: how much progress has the Commission made in examining the zoning proposals?
Jag har tre frågor: Hur långt har kommissionen kommit i arbetet med att undersöka förslagen till zonindelning?
This goes hand in hand with safeguard clauses so as to take account of airlines’ public service responsibilities and zoning requirements.
Med detta följer olika skyddsklausuler för att hänsyn också ska tas till flygbolagens allmännyttiga ansvar och kraven på zonindelning.
zoning (även: location)
zoning

2. "city planning"

zoning
volume_up
detaljplanering {utr.} (inom stadsplanering)

Synonymer (engelska) till "zone":

zone

Användningsexempel för "zoning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this particular case, owners affected by zoning have not even been consulted.
I detta särskilda fall har de ägare som berörs av zonindelningen inte ens rådfrågats.
EnglishIn particular, the EU aid allocation zoning should take account of this situation.
Framför allt tycker jag detta bör beaktas vid indelningen av Europeiska unionens stödområden.
EnglishMr Berend, you expressed a wish that zoning should be implemented quickly.
Herr Berend! Ni ville att zonindelningen skulle genomföras snabbt.
EnglishI will undoubtedly propose abolishing the zoning of Objective 2.
Jag kommer utan tvivel att föreslå att zonindelningen för mål 2 avskaffas.
EnglishThe other is restricting aircraft movements, but zoning too.
Det andra är begränsningen av antalet flygningar men även indelningen i zoner.
EnglishUnder this proposal there will be six miles of zoning along the entire coastline, including Antifer.
Enligt detta förslag zonindelas sex sjömil längs hela kustlinjen, inklusive Antifer.
EnglishThe zoning plan which I have received does not completely meet that criterion.
Den karta jag erhållit motsvarar inte helt det kriteriet.
EnglishIt's a notice of a zoning application change for a new office building so the neighborhood knows what's happening.
Det är en kungörelse om ett företags bygglovsansökan för att informera om vad som sker.
EnglishSo long as there is zoning it will be ineffective.
Så länge områdesindelningen finns kommer det att vara ineffektivt.
EnglishI have a question for Commissioner Van Miert about his views on legislation concerning zoning and opening hours.
Jag har en fråga till kommissionär Van Miert om hans vision av lagstiftningen om fysisk planering och öppethållande.
EnglishWhilst the Structural Funds enable the cofinancing of some preventative and aid measures, zoning and normal consumption of funds limit their scope.
De har emellertid fortfarande en lång väg kvar att gå, även om vi skulle vilja hjälpa dem.
EnglishYou may therefore be satisfied on this point, since zoning will have been completed for all the countries affected by Objective 2.
Ni kommer alltså att bli nöjd på den punkten eftersom alla länder som berörs av mål 2 blir indelade i zoner.
EnglishI therefore urge the House to support this harmonisation effort and to back the Commission's zoning proposal.
Jag uppmanar därför parlamentet att stödja den här ansträngningen till harmonisering och att stödja kommissionens förslag om zoner.
EnglishWell, we are coming to an end of the zoning phase.
EnglishZoning of our rather urbanised regions is to be possible, thus improving practicability without compromising our ultimate objectives.
Vi kan zonindela våra mer tätbebyggda regioner. På så sätt blir det lättare att genomföra åtgärderna utan att vårt slutgiltiga mål påverkas.
EnglishThe first lies in the fact that the Structural Funds are currently subject to the zoning rule and do not therefore place all victims on an equal footing.
Den första är att strukturfonderna för närvarande styrs av regeln om områdesindelning och därför jämställs inte alla offer.
EnglishIn the Netherlands, Mr President, we all too often believe, and wrongly, that by zoning we can control the environment and aircraft noise ourselves.
I Nederländerna tror vi ofta felaktigt att vi med hjälp av ett zonindelat trafiksystem själva kan reglera miljön och flygplansbullret.
EnglishThe rapporteur is justifiably critical of the fact that opening hours and zoning laws are classified in the Green Paper as admission thresholds.
Föredraganden av betänkandet kritiserar med all rätt att öppethållandetider och regionplaneringsåtgärder i grönboken betecknas som inträdeshinder.
EnglishI believe that making zoning systems consistent must continue to be a political objective for the Member States, without forcing them to obtain results.
Jag tror att samstämmigheten när det gäller områdena måste förbli en politisk målsättning för medlemsstaten, utan att någon skyldighet om resultat tillfogas.
EnglishThe first lies in the fact that the Structural Funds are currently subject to the zoning rule and do not therefore place all victims on an equal footing.
Jag förvånas alltid när jag ser hur myndigheterna ligger efter i katastrofsituationer, inte bara i mitt eget land, det vore att säga för lite, utan i alla drabbade länder.