EN wrong
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

wrong (även: wrongfulness)
volume_up
orätt {utr.}
If this were the case, this would, in my view, be wrong.
Det skulle, enligt min åsikt, vara felaktigt och orätt.
Right and wrong are indivisible and non-negotiable, whether in the past, in the present or in the future.
Rätt är i likhet med orätt inte delbart och inte förhandlingsbart, varken i det förgångna, i nutiden eller i framtiden.
This would wrongly give the consumer the idea that something was wrong with the produce after all.
Detta skulle bara med orätt ge konsumenten intrycket av att det ändå är något fel med dem.
wrong (även: assault)
Even worse, the internet has become a channel for sexual abuse.
Vad som är ännu värre är att Internet har blivit en kanal för sexuella övergrepp.
The worst violations against women in the world are currently carried out on behalf of religious fundamentalism.
Just nu begås fruktansvärda övergrepp mot världens kvinnor i den religiös fundamentalismens namn.
The history of that century came to be much more than just a sum of wrongs suffered by certain nations.
Det århundradets historia kom att innebära så mycket mer än bara ett antal övergrepp mot somliga nationer.
wrong (även: malady)
volume_up
ont {neut.}
But when we change people's faces, are we changing their identity -- for better or for worse?
Men när vi ändrar deras ansikten, ändrar vi deras identitet, på gott eller ont?
The functionalist approach is over, for better or for worse.
Den funktionalistiska metoden har spelat ut sin roll, på gott och ont.
The Americans are merely making a bad situation worse.
Amerikanerna bara gör ont värre.
The force used must be proportional to the wrong endured.
Styrkan måste användas i proportion till den kränkning man utsatts för.
Mrs Roth, it is quite wrong to call this a human rights abuse.
Kära Roth, det är ju absurt att deklarera något sådant som en kränkning av mänskliga rättigheter!
I see these violations and therefore consider that it is wrong to pass this text at this point in time.
Jag kan se dessa kränkningar och anser därför att det är fel att godkänna dessa dokument vid den givna tidpunkten.
The people of Cyprus are clearly being wronged here.
Det utgör en uppenbar orättvisa mot det cypriotiska folket.
This clogs the system to the disbenefit of those genuinely fleeing from injustice and wrong.
Detta blockerar systemet och missgynnar de som verkligen flyr från orättvisor och missförhållanden.
The conditions upon which Poland and the other Eastern Bloc countries were accepted were much worse, as well as being unjust.
Denna orättvisa kommer att fortsätta att vara ett signum för arbetet i er kommission, herr Prodi.
wrong (även: injury, injustice)
I hope that this great wrong which has been done to Northern Ireland will be put right.
Jag hoppas att den stora oförrätt som har begåtts mot Nordirland kommer att rättas till.
The EU and its Member States must also ensure that the victims of crime do not have to suffer twice over for the wrong done them.
EU och dess medlemsstater måste också se till att brottsoffren inte tvingas lida två gånger för den oförrätt som de blivit utsatta för.
I have seen Kenya, where private enterprises have been causing problems, but in my view two wrongs do not make a right.
Jag har sett Kenya, där privata företag har förorsakat problem, men enligt min mening kan man inte utplåna en oförrätt genom att begå en ny.
wrong (även: abuse)
Förslaget till ändring rättar till detta missförhållande.
He is also linking that with the expectation that what he sees as a wrong will be righted accordingly.
Han förknippar också därmed sina förväntningarna att det missförhållande som han tar upp avhjälps på lämpligt sätt.
wrong (även: inaccuracy, incorrectness)
wrong (även: indecency)

2. juridik

wrong

Användningsexempel för "wrong" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishThe deletion proposed by Amendment No 5 would make the recital factually wrong.
Strykningen som föreslås i ändringsförslag 5 skulle leda till faktafel i skälet.
EnglishAids is a disease of our times and a mirror of what has gone wrong in our society.
Aids är vår tids sjukdom och återspeglar det som har gått snett i vårt samhälle.
EnglishIt is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
Det är vilseledande att beteckna den språkliga mångfalden som dyr och ineffektiv.
EnglishOnce again you have set the wrong example with this provocative attitude of yours.
Ni har återigen varit ett dåligt föredöme med den provokativa inställning ni har.
EnglishWe think it is wrong to talk about the Commission' s liability as an institution.
Vi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Om ingen uppmärksamhet ägnas åt den gruppen kommer det utan tvivel att gå illa.
EnglishI have to tell Mrs Hieronymi that I regard her report as politically wrong-headed.
Jag måste säga till Ruth Hieronymi att jag anser att hennes betänkande är befängt.
English. ~~~ Don't get me wrong, I like fish and tomatoes, but this is just creepy.
Missförstå mig rätt, jag gillar fisk och tomater, men detta är bara läskigt.
EnglishIt concerns the word 'identity', which is wrong, and should be 'identification'.
Det handlar här om ordet identitet, det är felaktigt, det skall vara identifikation.
EnglishThe United States' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
USA:s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
EnglishThe United States ' decision is wrong, and we must all regret the American measures.
USA: s beslut är felaktigt, och vi måste alla beklaga det amerikanska agerandet.
EnglishAll these questions are an indication that this would be the wrong course of action.
Alla dessa frågetecken gör att det inte är motiverat att hålla fast vid frågan.
EnglishThose who do wrong things in this country will have their celebration spoiled.
De som sysslar med oegentligheter i det landet kommer att få sitt firande förstört.
EnglishIn the transposal of the eighth directive, too, many things have gone wrong.
Vid införlivandet av åttonde direktivet har också alltför många saker misslyckats.
EnglishWhat this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.
Vad detta pekar på är att vi helt enkelt skrivit sagan om Internet felaktigt.
EnglishYou will find other useful advice in this section if things should go wrong.
I det här avsnittet hittar du råd och tips om du skulle råka ut för en olycka.
EnglishCommissioner, there is surely something wrong with the implementation of these rules.
Det brister alldeles säkert i efterlevnaden av detta direktiv, herr kommissionär.
EnglishSome of the amendments which have been retabled seem to be just plain wrong.
Vissa av de ändringsförslag som har lagts fram på nytt verkar vara helt felaktiga.
EnglishIt concerns the word 'identity ', which is wrong, and should be 'identification '.
Det handlar här om ordet identitet, det är felaktigt, det skall vara identifikation.