EN

working {adjektiv}

volume_up
working (även: blue-collar)
The Colombian Government is currently working on the details of Plan Colombia.
Den colombianska regeringen arbetar för närvarande med detaljerna i Colombiaplanen.
Commissioner Hübner explained what the Council is working on at the moment.
Kommissionsledamot Danuta Hübner förklarade vad rådet arbetar med för tillfället.
The competent services of the Commission are currently working on possible improvements.
Kommissionens behöriga avdelningar arbetar för närvarande med tänkbara förbättringar.
The situation of many children working in the United Kingdom is intolerable.
Situationen för många arbetande barn i Storbritannien är outhärdlig.
He is one of the more diligent and hard working commissioners.
Han tillhör de flitigare och mer hårt arbetande kommissionsledamöterna.
This is about the equalisation of rights for ordinary working musicians.
Det handlar om att ge vanliga arbetande musiker lika rättigheter.
Working and living conditions are at variance with basic human laws.
Arbets- och levnadsvillkoren strider mot grundläggande mänskliga lagar.
This entailed a levelling-down of working and living conditions.
Detta medförde en sänkning av arbets- och livsvillkoren.
Then their working and living area will not return to primeval nature, but will go to the dogs.
Då återvänder inte urnaturen till deras arbets- och levnadsområden utan då slår förfallet till.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
På detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.
On this point, the Commission is working to implement these amendments to the Treaty in the shape of practical policies as quickly as possible.
Vad gäller detta arbetar kommissionen för att så fort som möjligt kunna omsätta dessa fördragsändringar i praktisk politik.
Two working groups are now fully occupied with the practical preparations.
Två arbetsgrupper är nu fullt sysselsatta med de praktiska förberedelserna.
The working methods formally approved and adopted by the Commission seem particularly useful for several reasons.
De förfaranden som har antagits och godkänts formellt av kommissionen är särskilt användbara av flera skäl.
I hope future reports will be more positive and can be useful tools in themselves for those working in education.
Jag hoppas att framtida rapporter kommer att vara positivare och att de i sig själva kan utgöra användbara verktyg för dem som arbetar inom utbildning.
There have also been less high-profile but very useful contacts between officials which have deepened relations at a working level.
Det har också förekommit kontakter på lägre nivå, men mycket användbara sådana mellan tjänstemän som har fördjupat förbindelserna på arbetsnivå.
working (även: provisional)
Let us be quite clear: the working document that I have sent is a preliminary report to begin consultation.
Låt mig förtydliga att det arbetsdokument som jag har skickat är en preliminär rapport för att påbörja samrådet.
We have avoided the danger of operating on the basis of a provisional budget, which would to a significant degree paralyse the working of the Union.
Vi har undvikit faran med att använda oss av en preliminär budget, vilket i hög grad skulle förlama EU:s funktionssätt.
Madam President, if Europe wants to be accepted by its citizens, we have to be perceived to be working for them.
Detta är anledningen till att vi stöder kommissionens preliminära budgetförslag och förkastar rådets.
Stjärna i Northland Basket och yrkesverksam på LTU.
When I started working for the unions I was told that I would be dismissed if I were to get married.
När jag blev yrkesverksam inom fackföreningsrörelsen meddelade man mig att jag skulle bli avskedad om jag gifte mig.
It is estimated that, by 2050, the European Union will have 40 million more pensioners than at present and, thus, 40 million fewer people of working age.
År 2050 beräknar man att Europeiska unionen kommer att ha 40 miljoner fler pensionärer än i dag, och således 40 miljoner färre i yrkesverksam ålder.
You really must reassure us in this respect if you want your Commission to be in full working order.
På detta område borde ni lugna oss, om ni vill att er kommission skall vara funktionsduglig.
We will be fooling the candidate countries if we lead them to believe that we are doing them a favour by allowing them to join a Union that is not in full working order.
Vi kommer att vilseleda kandidatländerna om vi får dem att tro att vi gör dem en tjänst genom att låta dem ansluta sig till en union som inte är fullt funktionsduglig.
working
What matters most of all to businesses is the options available for machinery’ s runtimes and operating times, rather than any unnecessary extension of working time.
Det som betyder mest för företagen är de valmöjligheter som finns när det gäller maskiners körtid och driftstider och inte någon onödig förlängning av arbetstiden.

Användningsexempel för "working" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
Det är absolut inte för snabbt. Vi i miljöutskottet har arbetat med detta länge.
EnglishNo, equality means that we all participate in both working life and family life.
Nej, jämställdhet innebär att vi alla deltar i både arbetslivet och familjelivet.
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
Vi kan och får inte konkurrera vare sig med låga löner eller långa arbetsdagar.
EnglishIt is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
Det är därför särskilt viktigt för oss att sätta tydliga gränser för arbetstiden.
EnglishA good working relationship between research centres and industry is essential.
Det är viktigt med en bra relation mellan forskningscentrumen och näringslivet.
EnglishResearchers born and trained in Europe are working outside the European Union.
Forskare som är födda och utbildade i Europa arbetar utanför Europeiska unionen.
EnglishHenry taught me that you can carry on working.
Jag lärde mig massor av Henry. ~~~ Henry lärde mig att man kan fortsätta arbeta.
EnglishAsk the liaison office for posted workers in the country where you're working.
Fråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.
EnglishI enjoyed working with him and it is a pity that he is not here to hear me say so.
Det var angenämt att samarbeta med honom, och det är synd att det inte blir han.
EnglishAlongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
Vid sidan av Piet Dankert har vi arbetar för att tillse att detta verkligen sker.
EnglishAccording to our information, the return systems are still working extremely well.
Enligt vår information fungerar retursystemen fortfarande alldeles förträffligt.
EnglishWe are talking about health and safety at work and working hours in particular.
Vi talar om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och om arbetstiderna i synnerhet.
EnglishAchieving this would represent a major step forward, and we are working on it.
Att uppnå det kommer att innebära ett stort steg framåt, och det arbetar vi med.
EnglishPerhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
Kanske vi alltså måste tala om mera drastiska åtgärder för att minska arbetstiden.
EnglishThey can be separated from the working area by either a background or a border.
Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
EnglishHe gave us a list of 3 000 working parties, which had so far been kept secret.
Han gav oss en förteckning över 3 000 arbetsgrupper som hittills hållits hemliga.
EnglishI am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
Jag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
EnglishAccording to the website, the value of outsourcing is in increased working days.
Enligt webbplatsen är värdet med outsourcingen det ökade antalet arbetsdagar.
EnglishI look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
Jag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.

"working group" på svenska

working group
Swedish
  • arbetsgrupp
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "working":

working