EN to withdraw
volume_up
[withdrew|withdrawn] {verb}

As such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
Turkiet måste därför dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från Republiken Cypern.
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
Det finns inga planer på att dra tillbaka detta förslag; det är mycket viktigt.
The Cuban authorities decided on 16 May to withdraw their application.
De kubanska myndigheterna beslutade den 16 maj att dra tillbaka Kubas ansökan.
Also, I would like to withdraw the word 'binding' in the second line, in the phrase 'binding legislation' .
Samtidigt vill jag på andra raden - vid "obligatoriska rättsliga bestämmelser" - ta bort ordet "obligatoriska" .
Also, I would like to withdraw the word 'binding ' in the second line, in the phrase 'binding legislation '.
Samtidigt vill jag på andra raden - vid " obligatoriska rättsliga bestämmelser " - ta bort ordet " obligatoriska ".
Several speakers have also repeated this expression and this is why I am asking Mr Brittan to withdraw his remark.
Flera kolleger övertog för övrigt uttrycket, och därför bad jag Brittan att ta bort det.
YES - If you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may charge you.
JA – Om du tog ut en annan valuta än euro har banken rätt att ta ut en avgift.
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter?
When you withdraw euros in another EU country, the bank cannot charge more than it would if you were making these transactions in your own country.
Men när du tar ut euro i ett annat EU-land kan banken inte ta ut högre uttagsavgifter än den gör i ditt eget land.
I ask you to withdraw the imputation that a Member is misleading the House.
Jag ber er ta tillbaka anklagelsen att en ledamot vilseleder kammaren.
Please withdraw your signature under this joint resolution.
Ta tillbaka ert undertecknande av denna gemensamma resolution.
I have tabled an amendment to the effect that they should definitely withdraw the complaint.
Jag har lagt fram ett ändringsförslag för att tydligt säga ta tillbaka.
Nevertheless, on 10 December, the Commission decided not to withdraw the measures but to halve the subsidy.
Ändå beslutade kommissionen den 10 december att inte dra in åtgärderna, utan att halvera bidraget.
The best way of demonstrating solidarity is by withdrawing subsidies from European agriculture.
Det bästa sättet att visa solidaritet är genom att dra in subventioner från EU:s jordbruk.
US threats to withdraw landing rights from airlines that do not comply with their demands are equally unacceptable.
Förenta staternas hot att dra in landningsrättigheterna från flygbolag som inte ställer upp på deras krav är också oacceptabelt.
to withdraw (även: to call up, to cancel, to lift, to recall)
Would the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Är den liberala gruppen beredd att återkalla sin begäran om omröstning med namnupprop?
I would strongly urge my colleague Mrs Read to withdraw Amendment No 1.
Jag skulle enträget vilja be min kollega Read att återkalla sitt ändringsförslag nr.
I would have liked to see you withdraw the agreement.
Jag skulle ha velat se er återkalla avtalet.
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Ni bör omedelbart upphäva denna tillämpningsförordning, helst redan i dag.
When we want to withdraw a directive, we vote on the proposal: it is accepted or it is not accepted.
När vi vill upphäva ett direktiv så röstar vi om förslaget och det godkänns eller förkastas.
They will now, after five years, be forced to withdraw their sensible requirements.
Dessa länder blir nu tvungna att upphäva sina egentligen mycket förnuftiga krav inom fem år.
According to some indiscreet sources, you said: ‘ We cannot save it; we must withdraw it’.
Enligt vissa skilda källor sa ni ” Vi kan inte rädda det, vi måste återta det. ”
According to some indiscreet sources, you said: ‘We cannot save it; we must withdraw it’.
Enligt vissa skilda källor sa ni ”Vi kan inte rädda det, vi måste återta det.”
Således måste den dock återta sitt förslag.
Ultimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
I slutändan är det enbart den utfärdande myndighet som har gjort registreringen som kan avlägsna den.
The Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
Kommissionen borde ha modet att avlägsna dessa förevändningar och dra tillbaka detta direktiv.
I think that we must take clear action and withdraw the item on foot-and-mouth disease from the agenda.
Jag tror att man måste vara tydlig, det är frågan om att avlägsna mul- och klövsjukan från föredragningslistan.
to withdraw
Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.2.
    Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.2.
Secondly, on the withdrawals in January 2003, the DPRK announced that it intended to withdraw from the NPT - it was the first state to do so.
För det andra, när det gäller utträden i januari 2003 tillkännagav Nordkorea att landet avsåg att utträda ur icke-spridningsfördraget - det var den första staten att göra så.
In Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
I Georgien vägrar ryska styrkor att dra sig tillbaka och stöder separatisterna.
If it is to be achieved by military means the politicians must withdraw.
Om freden skall uppnås med militära medel, måste politikerna dra sig tillbaka.
The European Union will not withdraw from Bosnia and Herzegovina.
Europeiska unionen kommer inte att dra sig tillbaka från Bosnien-Hercegovina.
Varifrån skall han dra bort sina trupper?
to withdraw (även: to recede, to resign, to retire)
The idea of an authority withdrawing and admitting free competition is pernicious to such vital activities.
Idén att låta myndigheten träda tillbaka och tillåta fri konkurrens är skadlig för dessa viktiga verksamheter.
to withdraw
to withdraw
Many things are easier to bear, however, if people have a haven, or a chance to withdraw.
Många saker är dock lättare att leva med om människor har en fristad, eller en chans att dra sig undan.
If businesses wish to withdraw from State intervention, this can best be done in shipping activities partly carried out outside of the territorial waters of States.
Om företag vill dra sig undan inblandning från myndigheternas sida så lyckas det bäst i den sjöfart som delvis utspelar sig utanför staters territorialvatten.
to withdraw (även: to deprive, to withhold)

Användningsexempel för "to withdraw" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
Vi kan alltså inte vänta på att Förenta staterna drar tillbaka sitt jordbruksstöd.
EnglishThe second point is that if you withdraw your question you can reformulate it.
Den andra frågan är om ni i fall ni drar tillbaka er fråga kan omformulera den.
EnglishMr President, on behalf of the Greens, we also withdraw our motion for a resolution.
Herr talman, på De grönas vägnar drar vi också tillbaka vårt resolutionsförslag.
EnglishI therefore reaffirm everything I have said and I do not withdraw a single word.
Därför står jag för allt jag har sagt, och tar inte tillbaka ett enda ord.
EnglishIt is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
Min grupp stöder förslaget att avslå direktivet, om än av andra skäl än föredraganden.
EnglishPerhaps she could withdraw from violence by making her intifada a peaceful one.
Kanske skulle de kunna avstå från våld genom att göra intifadan fredlig.
EnglishEuropeans must withdraw as quickly as possible from the Afghan wasps' nest.
Vi européer måste så fort som möjligt dra oss ur det afghanska getingboet.
EnglishI applaud the decision of the rapporteur, Hoang Ngoc, to withdraw his name from it.
Jag välkomnar beslutet av föredraganden, Liem Hoang Ngoc, att stryka sitt namn från det.
English(Parliament agreed to withdraw the two reports from that day's agenda)
(Parlamentet enads om att stryka de två betänkandena från föredragningslistan.)
EnglishHis intention is to propose to withdraw the proposal as requested by Parliament.
Hans avsikt är att föreslå att man drar tillbaka förslaget, som föreslagits av parlamentet.
EnglishThe first measure that should be taken is to withdraw the noisiest aircraft.
Att sluta använda de flygplan som bullrar mest är den första åtgärd som behöver vidtas.
EnglishNow the Commission has a chance to withdraw from this unhealthy position.
Nu har kommissionen chansen att retirera från denna ohälsosamma ståndpunkt.
EnglishForced by the democratic will of the Chamber, Mr Barroso had to withdraw his proposal.
Men vi har sett att ni på sätt och vis är fången i medlemsstaternas vilja.
EnglishWe shall continue to discuss what is to be done when Members withdraw questions.
Vi får fortsätta diskussionen om vad som skall göras när ledamöter drar tillbaka sina frågor.
EnglishMr President, I voted against the application to withdraw parliamentary immunity.
Herr talman! Jag röstade emot begäran om upphävande av immuniteten.
EnglishI shall therefore withdraw from any vote in connection with the debate on this report.
Och därför avstår jag från alla omröstningar som avser behandlingen av detta betänkande.
EnglishMany aid workers, however, have had to withdraw from the region because it is not safe.
Men många hjälparbetare har varit tvungna att lämna regionen eftersom den inte är säker.
EnglishMadam President, I would like to advocate that we withdraw both reports.
Fru ordförande! Jag pläderar för att vi drar tillbaka båda betänkandena.
EnglishYou could have said that we will withdraw this ban, at least for private households.
Du kunde ha sagt att ni upphäver förbudet, åtminstone för hushållen.
EnglishSo in that respect, I would like to see you withdraw the statement you made a moment ago.
I det avseendet vill jag att ni tar tillbaka det uttalande ni gjorde för en stund sedan.