"wish" - Svensk översättning

EN

"wish" på svenska

volume_up
wish {substantiv}

EN wish
volume_up
{substantiv}

1. "something that you want"

wish (även: pleasure, request)
That is not our wish, nor is it the wish of the Council.
Det är inte vår önskan och inte heller rådets önskan.
The present joint resolution fulfils this fondest wish of ours.
Den föreliggande gemensamma resolutionen tillmötesgår denna innerliga önskan.
The wish was also that simulation should be included earlier in the program.
En önskan var också att simulering borde finnas med tidigare i utbildningen.
wish (även: desire, want)
After this wish list it is perhaps salutary to be reminded of that.
Det kan kanske vara trevligt att bli påmind om detta efter denna lista över önskningar.
Betyder det att vi bara framför fromma önskningar?
Det rör sig emellertid fortfarande om önskningar.

Synonymer (engelska) till "wish":

wish

Användningsexempel för "wish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishImplicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
EnglishIt is my wish and hope that it will receive the same support in tomorrow’s vote.
Det är min förhoppning att det kommer att få samma stöd vid omröstningen i morgon.
EnglishI wish to thank all those people today from this place, the European Parliament.
Jag skulle vilja tacka dessa människor i dag härifrån, från Europaparlamentet.
EnglishI only heard that the Commissioner did not wish to propose that the ban be lifted.
Jag hörde bara att kommissionären inte ville föreslå ett upphävande av förbudet.
EnglishI therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
Därför skall jag nu helt kort säga något om innehållet i förslag och betänkande.
EnglishMadam President, I wish to begin by thanking the Commissioner for his statement.
Fru talman! Jag skulle vilja börja med att tacka kommissionären för hans uttalande.
EnglishIt is my wish and hope that it will receive the same support in tomorrow’ s vote.
Det är min förhoppning att det kommer att få samma stöd vid omröstningen i morgon.
EnglishI therefore wish profoundly to retain that target date in Parliament's report.
Jag hoppas därför verkligen att detta datum fastslås i parlamentets betänkande.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Jag kan helt och hållet förstå att ni inte ville komma hit med en negativ rapport.
EnglishI wish to see this for the sake of us all, particularly the citizens in the region.
Jag hoppas på detta för allas vår skull, och särskilt för medborgarna i regionen.
EnglishLadies and gentlemen, I wish once again to congratulate Mr Moraes on his report.
Mina damer och herrar! Jag gratulerar än en gång Claude Moraes till hans betänkande.
EnglishMr President, I wish to express my agreement with the report drawn up by Mr Turco.
Herr talman! Jag skulle vilja uttrycka mitt gillande av ledamot Turcos betänkande.
EnglishYou will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
Ni är säkert medveten om, herr kommissionsledamot, att vårt mål är ökad öppenhet.
EnglishThat is the ambition of the Rothe report, and I wish to congratulate the rapporteur.
Detta är ambitionen i vår kollega Rothes betänkande, vilket jag lyckönskar till.
EnglishMadam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
Fru talman, vi kommer inte att på nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
EnglishI too wish to see Parliament give massive support to the Commission' s proposal.
Också jag hoppas på ett massivt stöd från vårt parlament till kommissionens förslag.
EnglishI have noted the wish for the Union to have a higher profile on this sort of issue.
Jag har noterat önskemålet om en högre profil från unionens sida i sådana frågor.
EnglishI wish the Dutch presidency great physical and mental resilience in its work.
Jag tillönskar det nederländska ordförandeskapet mycket andlig och fysisk spänst.
EnglishI wish to abstain in the vote on the joint motion for a resolution regarding Kosovo.
Jag har avstått från att rösta om det gemensamma resolutionsförslaget om Kosovo.