"wish" - Svensk översättning

EN

"wish" på svenska

volume_up
wish {substantiv}

EN wish
volume_up
{substantiv}

1. "something that you want"

wish (även: pleasure, request)
That is not our wish, nor is it the wish of the Council.
Det är inte vår önskan och inte heller rådets önskan.
The present joint resolution fulfils this fondest wish of ours.
Den föreliggande gemensamma resolutionen tillmötesgår denna innerliga önskan.
The wish was also that simulation should be included earlier in the program.
En önskan var också att simulering borde finnas med tidigare i utbildningen.
wish (även: desire, want)
After this wish list it is perhaps salutary to be reminded of that.
Det kan kanske vara trevligt att bli påmind om detta efter denna lista över önskningar.
Betyder det att vi bara framför fromma önskningar?
Det rör sig emellertid fortfarande om önskningar.

Synonymer (engelska) till "wish":

wish

Användningsexempel för "wish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishYet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.
Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Därför vill jag vända mig till rådet och uppmana det att ändra sin inställning.
EnglishWe do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
Vi vill inte se att Kroatien sedan ställer upp hinder för andra kandidatländer.
English   – Mr President, I wish to thank Commissioner Rehn for a well-balanced report.
   – Fru talman! Jag vill tacka kommissionär Rehn för en välbalanserad rapport.
EnglishWe nonetheless wish to emphasise that we are doubtful about the proposal as such.
Vi vill dock understryka att vi ställer oss tveksamma till förslaget som sådant.
EnglishWe all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
Alla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
EnglishImplicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
Detta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
EnglishHowever, I wish to draw attention to the regulation of atypical forms of work.
Jag vill dock rikta uppmärksamhet på regleringen av atypiska anställningsformer.
EnglishIf we wish to achieve something by what we are doing, we must have common rules.
Om vi vill åstadkomma någonting med detta måste vi ha gemensamma bestämmelser.
EnglishI wish to thank all those people today from this place, the European Parliament.
Jag skulle vilja tacka dessa människor i dag härifrån, från Europaparlamentet.
EnglishI wish to thank all of you, ladies and gentlemen, for supporting this resolution.
Jag vill tacka er alla, mina damer och herrar, för ert stöd för denna resolution.
EnglishIt is my wish and hope that it will receive the same support in tomorrow’s vote.
Det är min förhoppning att det kommer att få samma stöd vid omröstningen i morgon.
English   Mr President, I wish to make a plea on behalf of Europe's stateless nations.
   – Herr talman! Jag vill vädja om en sak på Europas statslösa nationers vägnar.
English. - I wish to express support for this report and its recommendations.
Jag vill uttrycka mitt stöd för det här betänkandet och dess rekommendationer.
EnglishI therefore wish to comment briefly on the content of the proposal and the report.
Därför skall jag nu helt kort säga något om innehållet i förslag och betänkande.
EnglishMr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
EnglishThis is not a wish; it is not a vision. This is something we must do immediately.
Det är inte en önskan, det är inget visionärt, det är något vi måste göra genast.
EnglishMr President, I also wish to congratulate Mr Provan on his very important report.
Herr ordförande! Jag vill lyckönska Provan till hans mycket betydande betänkande.
EnglishI therefore wish merely to say that the situation in Sri Lanka is extremely tragic.
Jag vill därför helt enkelt säga att situationen i Sri Lanka är oerhört tragisk.