EN

way {substantiv}

volume_up
We have to really find a way of supporting those countries in a better way.
Vi måste faktiskt hitta ett sätt att stödja de här länderna på ett bättre sätt.
In this way, the institutions would be bound in the same way as the countries.
På detta sätt skulle institutionerna vara bundna på samma sätt som länderna.
But metaphor is a way of thought before it is a way with words.
Men metaforen är ett sätt att tänka innan den blir ett sätt att uttrycka sig.
As to the way out, more funding of the agricultural sector is not the solution.
När det gäller en väg ut knipan är mer bidrag till jordbrukssektorn inte lösningen.
You said that Geithner's way is the wrong way and leads to hell.
Ni sa att Geithners väg är fel väg och att den leder till fördärv.
We chose another route and I believe that competition is indeed the right way forward.
Vi har gått en annan väg, och jag tror att i och med konkurrensen går vi rätt väg.
There have been a lot of cultural changes in the way the process has evolved.
Det har skett många kulturella förändringar under processens gång.
Many sceptics along the way must have aroused justified anger in you.
Under arbetets gång väckte säkert många tvivlare med all rätt även ilska hos Er.
—Are there any investigations under way to uncover any such possible links?
—Är en utredning på gång som ska upptäcka dessa eventuella kopplingar?
way (även: fashion, manner, wise)
It is in a way rather early to make a definitive assessment of the outcome.
Det är på sätt och vis något tidigt att göra en slutlig bedömning av resultatet.
In this way, each individual agreement adds one more brick to fortress Europe.
På så vis lägger varje enskilt avtal ännu en byggsten till fästningen Europa.
In an HTML document, reference fields entered this way will be ignored.
I HTML-dokument tas dock ingen hänsyn till de referensfält som infogats på detta vis.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
Det fanns en annan möjlighet och den irländska regeringen valde att inte utnyttja den.
So there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
Så vi har en god möjlighet att debattera detta och att finna den bästa vägen framåt.
This would be by way of an additional activity that is within our powers to undertake.
Detta skulle ske genom ytterligare en verksamhet som vi har möjlighet att åta oss.
That is the only way we can guarantee the credibility of this Council.
Det är det enda sättet för att vi ska kunna garantera trovärdigheten för detta råd.
Advise Mrs Tymoshenko in the same way as we did Mr Yanukovych.
Ge Yulia Tymoshenko samma råd som vi gav Viktor Yanukovych.
We cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Vi har omöjligen råd att på detta sätt ge utomstående konkurrensfördelar.
Liechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Liechtenstein måste tära på Österrike eftersom det trotsar systemet från så nära håll.
The way in which this is done, however, fills us with disgust.
Detta är händelser som vi har iakttagit från ganska nära håll i Tjetjenien.
When we get to the crime scene, stay out of my way.
När vi kommer till brottsplatsen, håll dig undan och håll tyst.
But no solution will be generated by obfuscating facts in one way or the other.
Men lösningen uppstår inte genom att man fördunklar fakta i en eller annan riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
This report points the way in which policies should be developed.
Detta betänkande utvisar i vilken riktning politiken bör utvecklas.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Detta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
These technologies will open the way to new services, as yet unseen in Europe.
Dessa tekniker kommer att bana vägen för nya tjänster som vi hittills inte haft i EU.
This was no doubt in order to pave the way for Turkey’s accession to the EU.
Detta var utan tvekan gjort för att bana väg för Turkiets anslutning till EU.
This is a way of censoring material that runs counter to the official Chinese line.
Detta är ett metod för att censurera material som strider mot den officiella kinesiska linjen.
This approach is a new way of harmonising technical requirements for products in the directives.
Denna metod är en ny form för att i direktiven harmonisera tekniska krav på varor.
SOLVIT is a good way of monitoring observance and can be developed.
SOLVIT är en bra metod att följa upp efterlevnaden och kan utvecklas.
In no way will they violate the freedom and rights of the citizens.
De kränker inte medborgarnas fri- och rättigheter i något avseende.
This Act was therefore already seriously flawed by the way in which it came into being.
Därigenom är akten redan med avseende på sin tillkomst behäftad med en tungt vägande brist.
It can in no way be used to explain the positions of governments or the sensibilities of certain countries.
Inte i något avseende för att förklara regeringars ställningstaganden eller ett lands känslighet.
way (även: remedy, way out)
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Jag stöder även Charles Tannocks uppfattning om att ”vilken utväg som helst är en bra utväg”.
If no other way can be found, then it is perhaps necessary to resort to regulation.
Finner man ingen annan utväg, bör man kanske tillgripa reglering.
In this age of modern technology, the electronic highway could offer a way-out.
I dessa tider med modern teknik skulle den elektroniska motorvägen kunna erbjuda en utväg.
way (även: manner)
Essentially, because it questions what is fundamental to us: the way we behave.
Främst beror det på att det är vårt beteende som ifrågasätts.
By way of example: I fly a totally harmless machine, one which does not even have an engine.
Allt farligt beteende skall bestraffas och förebyggas och det saknas inte sätt att göra det.
It steers producer and consumer behaviour in a way that has a positive impact on the environment.
Den styr producenternas och konsumenternas beteende på ett sätt som är positivt ur miljösynvinkel.
Normally, the way we vote is paragraph by paragraph, recital by recital.
Normalt röstar vi stycke för stycke, ingresstycke för ingresstycke.
I believe that what is on the table, even if it has now been dealt with in the Council, is a good way forward.
Jag tror att det som ligger på bordet, även om det är behandlat i rådet, leder ett gott stycke på väg.
We have advanced a small step, therefore, but there is a long way to go, and mines have got to be banned.
Vi har alltså kommit ett litet styck framåt, men vi har fortfarande ett långt stycke kvar att gå, och minorna måste bannlysas.
This is the best way because it is what the animals are used to.
Detta är det bästa sättet eftersom djuren är vana vi det.
Secondly, we have been used to treating stability-backed rules in a very liberal way.
För det andra har vi varit vana att ha en mycket liberal syn på regler som syftar till stabilitet.
We had a two-way traffic of bad habits, many of them linked to health.
Vi fick en dubbelriktad trafik med dåliga vanor, många av dem hälsorelaterade.
Who was it that acted in such a way as to give the market preference over public health?
Vem har genom sitt uppträdande gynnat marknaden i stället för folkhälsan?
The way the Council behaved over SAB 1 and 3 was nothing short of disgraceful.
Rådets uppträdande i fråga om tilläggs- och ändringsbudget nr 1 och 3 var ingenting annat än skamligt.
I do not believe that that is a very honest way to behave.
Jag anser inte att det är ett särskilt ärligt uppträdande.
The way to do this is to undertake water management: regulation of rivers, construction of reservoirs, etc.
Metoden för detta är vattenförvaltning: Reglering av floder, uppförande av dammar och så vidare.
The future relations of the European Union with Croatia will depend to a large extent on the way Croatia respects the return of these minorities.
De framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Kroatien kommer till stor del att villkoras av den senares uppförande när det gäller minoriteternas återvändande.
It also concerns what is really required, namely to change our own way of life if anything is to be achieved.
Det handlar också om det som egentligen är nödvändigt, nämligen att förändra vårt eget liv och leverne för att uppnå något.
way (även: lane, path, boreen)
From the European perspective, we have to guard against being responsible for obstructing the way ourselves.
Ur europeisk synvinkel bör vi akta oss för att själva blockera den stigen.
In this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment.
På det viset kan euron tillåtas falla och räntan skrivs upp, så att tillväxten sjunker och arbetslösheten stiger igen.
In what way, Mr President, did you take into account this unprecedented call from our respective societies to leading European decision makers?
På vilket sätt har ni beaktat detta maningsrop utan like som stiger från våra olika samhällen och riktar sig till våra främsta ansvariga europeiska politiker?
There is a, shall we say, technical problem in the way it will apply but we will have to resolve these issues from a technical point of view.
Detta tillämpningsområde har, kan vi säga, en viss teknisk egenhet, men vi måste lösa dessa frågor utifrån en teknisk grund.

Användningsexempel för "way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishDoes the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
Har rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
EnglishMoreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
Från fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Droger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
EnglishThey call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
De efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
EnglishI would therefore argue in favour of an integrated way of addressing the problem.
Jag vill därför förespråka att man tar itu med problemet på ett integrerat sätt.
EnglishIf handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
Om den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
EnglishI am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
Jag är den första att fördöma det sätt som mänskliga rättigheter hotas på Kuba.
EnglishIn the years ahead we should invest more in the Belarussian people in this way.
Under de kommande åren bör vi investera mer i det vitryska folket på detta sätt.
EnglishIn that way, we should obtain a driving licence we can use in the rest of Europe.
På så sätt skulle vi få ett körkort som vi kan använda också i resten av Europa.
EnglishIn that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
På så sätt uppnår vi det viktigaste målet, nämligen att trygga fiskets framtid.
EnglishIt is wrong to insult the memory of so many victims of the holocaust in this way.
Det är fel att förolämpa minnet av så många offer för förintelsen på detta sätt.
EnglishThat cannot work in any harmonious way without the space factor being involved.
Detta kan inte nås på ett harmoniskt sätt utan att rymdfaktorn tillåts spela in.
EnglishShit, we'd be fools not to ride this strange torpedo all the way out to the end.
Vi skulle vara dårar om vi inte red den här konstiga torpeden ända till slutet.
EnglishIn the same way, there should be closer cooperation with the regional councils.
På samma sätt bör ett närmare samarbete komma till stånd med de regionala råden.
EnglishAs a first step on the way to resolving this problem, the report is very useful.
Betänkandet fungerar mycket bra som ett första steg för att lösa detta problem.
EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Det är inte lämpligt att ett parlament inskränker sig ekonomiskt på detta sätt.
English(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
EnglishToo much has happened for this not to be taken into account in a meaningful way.
Det har hänt för mycket för att det inte ska beaktas på ett meningsfullt sätt.
EnglishI did take the question for Mr Mitchell because I knew he was on his way down.
Jag övertog frågan från Gay Mitchell eftersom jag visste att han var på väg ned.
EnglishIn this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
Endast på detta sätt kan Frankrike återvinna den moraliska ledningen i Europa.