EN to watch
volume_up
[watched|watched] {verb}

to watch (även: to do, to look at, to look on, to see)
How many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
Hur många kommer att ha lust att sitta framför sin dator och titta dessa sammanträden?
The international community cannot just stand by and watch.
Det internationella samfundet kan inte längre stå och titta på.
Come and watch some cricket and, again, meet some real people!
Kom med och titta lite cricket och, ännu en gång, träffa lite vanliga människor.
We need to watch this very closely and I am glad you used the words 'watch very closely ' as well.
Vi behöver bevaka detta mycket noga och jag är glad att ni också använde orden ” bevaka detta mycket noga ”.
We need to watch this very closely and I am glad you used the words 'watch very closely' as well.
Vi behöver bevaka detta mycket noga och jag är glad att ni också använde orden ”bevaka detta mycket noga”.
We must watch the situation in Eritrea and balance humanitarian aid there, if required.
Vi måste bevaka situationen i Eritrea och balansera det humanitära biståndet där, om detta krävs.
If we simply stand by and watch these problems we shall be guilty of ineffective resignation.
Att passivt betrakta dessa problem leder oss i meningslös resignation.
Madam President, I am becoming more and more inclined just to stand back and watch us and watch you in silence.
Allt mer och mer önskar jag betrakta er och betrakta oss i tystnad.
Vacker att känna, höra och betrakta.”
But we must watch out - it could be the calm before the storm, because there is every sign of a storm brewing.
Vi får passa oss så att det inte är lugnet före stormen, ty tecknen pekar på storm!
Passa dig Stronghold.
We can only sit and wait for the next scandal and watch those responsible protect each other and fire their critics.
Vi kan bara sitta här och vänta nästa skandal och titta på när de ansvariga skyddar varandra och avfyrar sin kritik.
Vi kommer att vänta resultat.
to watch (även: to tend)
to watch (även: to guard, to tend)
If you would be kind enough to watch over the children tonight.
Kan du vara snäll och vakta barnen ikväll.
to watch (även: to await, to wait)
Så allt jag kan göra är att avvakta.
The European Union and Parliament cannot simply stand by and watch the situation in Georgia unfold.
Europeiska unionen och parlamentet kan inte bara avvakta och se hur situationen i Georgien utvecklar sig.
to watch
It is not enough to leave parents to keep watch over their children: we ban the toys!
Vi låter inte föräldrarna vaka över barnen utan förbjuder leksakerna!
The Commission will watch over the complementarity of these different programmes and Community initiatives in this respect.
Kommissionen kommer att vaka över att de olika programmen och initiativen inom detta område är förenliga.
The human rights organisation summed the situation up as follows: it is the foxes that are having to watch over the chicken's eggs.
Människorättsorganisationen sammanfattade det på följande sätt: det är rävarna som måste vaka över hönsäggen.
to watch (även: to guard, to mount guard)
We will watch with great interest the actions of the British Government in the weeks to come.
Vi kommer att iaktta den brittiska regeringens agerande med stort intresse under de kommande veckorna.
We should watch and critically examine developments in the next few years and take action accordingly.
Vi bör under de närmaste åren iaktta och kritiskt granska utvecklingen och ingripa på lämpligt sätt.
All good lawyers are training in their national system to observe and watch these time limits very carefully.
Alla bra advokater anstränger sig för att uppmärksamma och iaktta dessa tidsbegränsningar inom sina nationella system mycket noga.
to watch
to watch (även: to observe)
I therefore hope, Commissioner, that you will actually do what you have said, and we shall watch that you do so.
Därför hoppas jag, herr kommissionsledamot, att ni verkligen gör vad ni har sagt, och vi kommer att ge akt att ni gör det.
Nevertheless, when we examine future rail dossiers we will be watching very carefully to see if the Commission has honoured its promises.
Hur som helst kommer vi i framtida handlingar om järnvägen att noga ge akt huruvida kommissionen står fast vid sina medgivanden.
to watch (även: to tab)
Someone told me you have to watch Reinfeldt, because he is the next best thing to a Socialist.
Någon har sagt till mig att hålla ögonen Reinfeldt, eftersom han är det näst bästa efter en socialist.
Men vi måste hålla ögonen henne.
Member States: we will be watching you!
Medlemsstater: vi kommer att hålla ögonen er!
to watch (även: to mount guard)
Zoos which are only run for profit should be watched closely.
Djurparker, som enbart drivs för pengarnas skull, måste man hålla ett öga på.
I have to say gently, but firmly, Commissioner, that those are fine words but we shall be watching you.
Jag säger vänligt, men fast, att det är vackra ord, men att vi kommer att hålla ett öga er.
One day, Stephen, you will miss me and I shall certainly miss you, but even when I am not here I shall be watching you!
En dag, Stephen, kommer du att sakna mig, och jag kommer sannerligen att sakna dig, men också när jag inte är här kommer jag att hålla ett öga dig!
to watch
The devil is in the detail, which is why it is so important to watch over this process to the very end.
Man ska vara noga med det finstilta. Det är därför som det är så viktigt att följa upp processen hela vägen in i mål.

Användningsexempel för "watching" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishPeople will be watching the European Union very closely over the next two weeks.
Människor kommer att ha ögonen på Europeiska unionen de närmaste två veckorna.
EnglishSo it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
Det är således i detta sammanhang som vi noga följer utvecklingen i Vitryssland.
EnglishI am watching for the effects of the measures they are taking with great interest.
Jag följer med stort intresse vilka effekter de åtgärder de vidtar kommer att få.
EnglishIt is not insulting the Russians to say that we are watching what is happening.
Det är ingen förolämpning mot ryssarna att säga att vi iakttar vad som händer.
EnglishThis is a young lady, not watching a football game, not watching a basketball game.
Den här flickan tittar inte på en fotbollsmatch, Inte heller på en basketmatch.
EnglishAnyone watching our efforts from the outside would hardly be impressed by all this.
Den som betraktar våra ansträngningar utifrån, kan inte vara särskilt begeistrad.
EnglishAnd I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
Jag tror inte att fotboll på TV på söndag eller allmän slöhet är anledningen.
EnglishI will be watching closely to see if these fine words are actually put into effect.
Jag kommer noggrant att granska om de vackra orden faktiskt blir verklighet.
EnglishThere are a lot of people who will be watching further developments with great interest.
Det är många som kommer att följa den fortsatta utvecklingen med stort intresse.
EnglishHowever, the Council was watching and the Commission did not dare to confront it.
Rådet tittade emellertid på och kommissionen vågade inte konfrontera det.
EnglishIf he claims he doesn't like watching sports, he's trying to sleep with you.
Om han säger att han inte ens tittar på sport då försöker han ligga med dig.
English(DE) Mr President, Mrs Morvai, I am watching Hungary's internal politics very closely.
(DE) Herr talman, fru Morvai! Jag studerar Ungerns inrikespolitik mycket noggrant.
EnglishThe whole world is watching but we are not managing to really get a common approach.
Hela världen tittar på, men vi lyckas inte få till någon gemensam strategi.
EnglishWe, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
Vi som sitter bekvämt tillbakalutade framför vår tv mår illa när vi ser det.
EnglishMillions of patients in Europe are watching us.
Avslutningsvis har vi miljontals europeiska patienters blickar på oss.
EnglishCommissioner, we are watching a game where the players seem to be standing still.
Fru kommissionär! Vi tittar på en match där spelarna tycks stå stilla.
EnglishThat is what the 500 million Europeans who are watching us are expecting right now.
Det är vad de 500 miljoner européer som tittar på oss förväntar sig nu.
EnglishParliament will be watching to ensure that the Commission carries out its promise.
Parlamentet skall se till att kommissionen fullföljer sitt engagemang.
EnglishWe had group meetings; I was watching the screen and you jumped from Question 41 to 49.
Vi höll gruppmöten. Jag tittade på skärmen och ni hoppade från fråga nr 41 till nr 49.
EnglishIt felt like we were watching the same scenes of protest and violence seen in the 1990s.
Det kändes som om vi såg samma bilder av protester och våld som vi såg på 1990-talet.