"viral" - Svensk översättning

EN

"viral" på svenska

SV

EN viral
volume_up
{adjektiv}

1. medicinvetenskap

viral
volume_up
virus- {adj.}
Viral and fungal infections are also a threat to domestic bees.
Virus och svampinfektioner utgör också risker för tambina.
A mysterious plague or viral outbreak has run rampant --
En mystisk plåga eller virus, tycks ha
For example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.
Man kan exempelvis förbättra växters kvalitet och skördeutfall genom att utveckla sorter som är resistenta mot bakterie-, virus- och svampsjukdomar.

Användningsexempel för "viral" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, avian flu, like other viral infections, can be very dangerous.
   – Herr talman! Fågelinfluensa kan precis som andra virusinfektioner vara mycket farlig.
EnglishThe numbers are significant and high in comparison to other viral diseases such as AIDS.
Antalet är redan betydande och jämförbart i storleksordning med virussjukdomar, som AIDS.
EnglishObviously, international cooperation is necessary in connection with, for example, viral epidemics and complex medical issues.
Det finns givetvis inget viktigare än hälsan och att skydda den ligger utan undantag i allas intresse.
EnglishSo if we're going to study viral chatter, we need to get to these populations who have intensive contact with wild animals.
Så ska man studera "viral chatter" måste man komma i kontakt med dem som har mycket kontakt med vilda djur.
EnglishA further aim – subject to strict scientific provisos at first – must be to control the viral load of the waters.
Ytterligare ett mål – som till att börja med underkastas strikta vetenskapliga bestämmelser – måste vara att kontrollera virusmängden i vattnen.
EnglishThe EU has twice recently faced the problem of a dangerous viral infection.
Två gånger på senare tid har EU stött på problemet med en farlig virusinfektion, men man har inte lärt sig tillräckligt av den erfarenheten.
EnglishWe did this through the European Network for Diagnostics of 'Imported' Viral Diseases, which is funded under the public health programme.
Vi gjorde det via det europeiska nätverket för diagnostik av ”importerade” virussjukdomar, som finansieras via folkhälsoprogrammet.
EnglishAs far as anti-viral drugs are concerned, plans to acquire them and the way in which they are used does not appear to be satisfactory enough.
När det gäller antivirala läkemedel tycks planerna för att förvärva dem och det sätt som de används på inte vara tillräckligt bra.
EnglishThe present viral infection, known as SARS, has caused a veritable wave of panic throughout the world in case it spreads quickly.
Den aktuella virusinfektion som går under namnet SAL håller på att skapa en verklig våg av panik i hela världen, av rädsla för en snabb spridning.
EnglishFor example, the quality and yield of crops can be improved by developing varieties resistant to bacterial, viral and fungal diseases.
Man kan exempelvis förbättra växters kvalitet och skördeutfall genom att utveckla sorter som är resistenta mot bakterie-, virus- och svampsjukdomar.
EnglishUnknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.
Det inte ens företagets egna anställda vet är att de massiva vinsterna genereras av: militär teknologi, genetiska experiment och biologiska vapen.
EnglishHowever, at present scientists do not consider that the development of anti-viral treatments would effectively reduce the losses caused by this disease.
För närvarande anser dock forskarna inte att utveckling av antiviral behandling verkligen skulle minska förlusterna på grund av sjukdomen.
EnglishWe do not know the causative agent of the viral infection in question.
De etiologiska faktorerna bakom den aktuella virusinfektionen är fortfarande okända, men sannolikt är upphovet en mutation av ett djurvirus, coronaviruset.
EnglishCommissioner, I am sorry about the position of certain Member States who are reacting to the creation of a stockpile of anti-viral drugs.
Herr kommissionsledamot! Jag är ledsen för den ståndpunkt som vissa medlemsstater har intagit till inrättandet av ett beredskapslager för antivirala läkemedel.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, in the common position 35 % of the ECU 100m are allocated to research on BSE, vaccines and viral diseases.
Herr ordförande, ärade ledamöter, i den gemensamma ståndpunkten är 35 av de 100 miljonerna ecu avsedda för forskning kring ESB, vaccin och smittsamma sjukdomar.
EnglishAs we all agree, the consequences of sharp injuries can be extremely serious and can cause the spread of diseases such as viral hepatitis and AIDS.
Vi är alla eniga om att konsekvenserna av skador orsakade av vassa instrument kan bli oerhört allvarliga och kan orsaka sjukdomsspridning, såsom virushepatit och aids.
EnglishThey are affected by more than one million accidents each year, which also implicate serious health risks, such as viral infections, hepatitis C, AIDS and so forth.
De anställda drabbas av över en miljon olyckor varje år, vilka även medför allvarliga hälsorisker, som virusinfektioner, hepatit C, aids och så vidare.
EnglishThe amendment to the directive as presented by the Commission is an important one since it deals with a specific disease, i. e. infectious salmon anaemia, a contagious viral disease.
Kommissionens ändring av detta direktiv är viktig, eftersom den avser en särskild sjukdom; infektiös laxanemi, en smittsam virussjukdom.
EnglishFull and specific tests must be carried out on donated blood and plasma and we must be continually informed of the existence and validity of new viral markers.
Testerna av insamlat blod och plasma bör vara fullständiga och noggranna, och man bör regelbundet hålla sig underrättad om förekomsten av och värdet på nya virusmarkörer.
EnglishAs a result, people would have more courage to have their viral infection diagnosed at an early stage instead of opting for a nuisance that might pose a threat to others.
Då blir människor modigare och kan få sin virussmitta diagnostiserad på ett tidigt stadium, i stället för att välja ett elände som kan utsätta andra för risker.