"to violate" - Svensk översättning

EN

"to violate" på svenska

EN to violate
volume_up
[violated|violated] {verb}

Under the Commission text, this law would violate Community legislation.
Enligt kommissionens text skulle denna lag bryta mot gemenskapslagstiftningen.
We should not violate our own Treaty on European Union.
Vi ska ju inte bryta mot fördraget om Europeiska unionen.
Many countries slowly began to ignore them or violate them, and now we have very great problems.
Många länder började långsamt att bortse från eller bryta mot dem, och nu har vi mycket stora problem.
I think this would profoundly violate the rights of the deaf minority.
Jag tror att detta djupt skulle kränka de dövas och denna minoritets rättigheter.
Vi kan knappast begära att kommissionen skall kränka dem.
I would like to clarify to them that my idea does not violate their Union Jack.
Jag skulle vilja förklara för dem att min tanke inte var att kränka Union Jack.
We can violate your expectations on representation -- what an image represents.
Vi kan överträda dina förväntningar på innebörd -- vad en bild representerar.
You can violate your expectations about experience.
Man kan överträda sina förväntningar om erfarenhet.
We can violate your expectations about shape.
Vi kan överträda dina förväntningar om form.
to violate (även: to assault, to force, to rape)
to violate (även: to desecrate, to dishonor)
The government is continuing to violate human rights on a massive scale and millions are dying of starvation.
Regeringen fortsätter att i stor skala skända de mänskliga rättigheterna och miljoner människor dör av svält.
It is a shame that the European Parliament can so frivolously violate the basic principles according to which the European Union functions.
Det är synd att Europaparlamentet så lättsinnigt kan skända de principer som ligger till grund för hur EU ska fungera.
This is why I was so saddened by Mrs Eriksson, who yesterday morning had the brutality to accuse pro-lifers of violating human rights.
Därför känner jag mig djupt förorättad av kollega Eriksson som på förmiddagen i går hade fräckheten att beskylla abortmotståndare för att skända mänskliga rättigheter.
The issue for the future concerning the way in which total security systems are to be developed without violating fundamental principles has advanced a stage.
Framtidsfrågan om hur de totala säkerhetssystemen skall utvecklas utan att inkräkta grundläggande principer har tagit ett steg framåt.
Accordingly, fundamental rights which cannot be guaranteed at EU level but can be violated by the Union, belong in the charter.
Även där unionen inte har några som helst befogenheter kan politiska åtgärder, som direkt eller indirekt vidtas av Europeiska unionen, inkräkta de grundläggande rättigheterna.
That is why, every now and then, the report says "without violating the proportional system' , "without generally violating it' , and so on, because the main objective is being compromised.
Därför upprepar betänkandet " utan att inkräkta principen om proportionella val" , " utan att det rent allmänt inkräktar på" , etc. eftersom det inkräktar på huvudsyftet.
to violate (även: to defile, to desecrate, to profane)

Användningsexempel för "to violate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English Does this action by the Italian authorities violate European competition law?
 Bryter de italienska myndigheternas tillvägagångssätt mot EU:s konkurrensregler?
EnglishThirdly, does it or does it not violate the privacy and dignity of individuals?
För det tredje, inkräktar detta på den enskilda individens integritet och värdighet?
EnglishUnfortunately, these opportunities were considered to violate competition rules.
Olyckligtvis ansågs dessa möjligheter stå i strid med konkurrensreglerna.
EnglishThe film merely expresses an opinion and thus does not violate any laws.
Filmen uttrycker endast en åsikt, och det är alltså inte fråga om något lagbrott.
EnglishIf only he had not said that this law did not violate fundamental rights.
Om han bara inte hade sagt att lagen inte kränker grundläggande rättigheter.
EnglishIf a My Map appears to violate any policy, please Flag as inappropriate.
Om någons Mina kartor strider mot en policy kan du flagga det som olämpligt.
EnglishAre we sure that the Irish bailout does not violate the Treaty of Maastricht?
Är vi säkra på att räddningsinsatsen för Irland inte står i strid med Maastrichtfördraget?
EnglishPenal measures should also be introduced for transit countries that violate arms embargos.
Det borde också införas straffåtgärder mot transitländer som bryter mot vapenembargon.
EnglishThese gadgets invade every corner of private life and violate family privacy.
Den här utrustningen medför kränkningar av alla delar av medborgares privatliv och familjeliv.
EnglishAccepting this would violate the principles of the Charter of Fundamental Rights.
Att godta det skulle vara ett brott mot principerna i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
EnglishThese repressive measures, which violate freedom of expression, are worrying and unacceptable.
Dessa repressiva åtgärder strider mot yttrandefriheten och är oroande och oacceptabla.
EnglishSuch outrageous actions violate the natural right to property and therefore should be condemned.
Sådana upprörande handlingar strider mot den naturliga rätten till egendom.
EnglishAt times, even military units use violence and violate human rights.
Ibland tillgriper även de militära styrkorna våld och kränker de mänskliga rättigheterna.
EnglishIn no way will they violate the freedom and rights of the citizens.
De kränker inte medborgarnas fri- och rättigheter i något avseende.
EnglishEurope is not there to legitimise national practices that violate fundamental rights.
EU finns inte till för att legitimera nationell praxis som strider mot de grundläggande rättigheterna.
EnglishIn some cases, we may disable ad serving to webpages or accounts that violate our policies.
I en del fall kan vi inaktivera annonsvisningen för webbsidor eller konton som strider mot policyn.
English3.Does the observation of people violate the Data Protection Act?
3.Medför övervakningen av medborgarna brott mot dataskyddslagen?
EnglishThey cannot and must not be penalised and, in any case, that would violate the provisions in the treaties.
De får inte straffas på ett sätt som skulle gå emot det som är fastställt i fördragen.
EnglishPoverty and social exclusion violate human dignity and fundamental human rights.
Fattigdom och social utestängning är en kränkning mot mänsklig värdighet och grundläggande mänskliga rättigheter.
EnglishDespite this agreement, the Commission holds to its position that these laws violate the law of nations.
Trots denna enighet vidhåller kommissionen att dessa lagar bryter mot internationell rätt.