"version" - Svensk översättning

EN

"version" på svenska

volume_up
version {substantiv}
SV

"version" på engelska

EN

EN version
volume_up
{substantiv}

version
Save an additional version of the document with the Version command.
Du kan spara en ytterligare version av ett dokument med kommandot Versioner.
The server is using an unsupported version of the securityprotocol.
Servern använder en version av säkerhetsprotokollet som Netscapeinte kan hantera.
The Irish language version is an authentic version of these Treaties.
Den iriska språkversionen är en autentisk version av dessa fördrag.
The German version of the draft amendment consists of no less than 36 lines, and even the first sentence is an endless 82 words long.
Ända fyller det 36 rader i framställningen och redan den första meningen på tyska är en binnikemask på 82 ord.
It is regrettable that there have been administrative delays in producing all the language versions.
Det är beklagligt att det har blivit administrativa förseningar med framställningen av de olika språkversionerna.
So the Koran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arberry called his version, "an interpretation."
Så Koranen på engelska är en sorts skugga av sig själv, eller som Arthur Arberry kallade sin version, "en tolkning."
In fact, the version proposed by the rapporteur created the possibility of abolishing the milk quotas, albeit if its interpretation is stretched.
Den version som föredraganden föreslår gör det möjligt, låt vara med en vidgad tolkning, att faktiskt avskaffa mjölkkvoterna.
First of all, I applaud the very speedy and accurate work done by Parliament's staff in producing verbatim versions of speeches in this Chamber.
Vi måste få bättre valuta för pengarna och anpassa de otillräckliga tolknings- och översättningsresurserna på bästa sätt.
version (även: construction, interpretation)
version (även: variety)
Dysmorphophobia is an extreme version of the fact that we don't see ourselves as others see us.
Dysmorfofobi är en extrem variant av det faktum att vi inte ser oss själva som andra ser oss.
Globalisation, which is in reality an updated version of capitalism, is taken as a given, as if it were a law of nature.
Globaliseringen, som i verkligheten är en modern variant av kapitalismen, tas för given, som om den vore en naturlag.
I urge you as President-in-Office of the Council to work for a high-powered version of the Fifth Framework Programme for Research.
Arbeta som rådsordförande för en maximal variant av det femte europeiska forskningsramprogrammet.

Synonymer (engelska) till "version":

version

Synonymer (svenska) till "version":

version

Användningsexempel för "version" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe new version of the regulation should have the following basic objectives: 1.
Den nya versionen av förordningen bör innehålla följande grundläggande mål: 1.
English(SV) There are several translation errors in the Swedish version of this report.
Det finns flera översättningsfel i den svenska versionen av detta betänkande.
EnglishIn the English version we refer to pharmaceutical and scientific organisations.
I den engelska versionen avser vi farmakologiska och vetenskapliga organisationer.
EnglishBeing of a linguistic nature, this amendment only concerns the English version.
Eftersom ändringen är av språklig karaktär berör den endast den engelska versionen.
EnglishIf he reads the English version, he will be able to see what the wording should be.
Om han läser den engelska versionen får han ta del av den egentliga ordalydelsen.
English   Mr President, paragraph 7, in the English version, presents a linguistic problem.
   – Herr talman! Punkt 7 i den engelska versionen orsakar ett språkligt problem.
EnglishWe must therefore include this reference in this version, since it is important.
Denna viktiga hänvisning måste följaktligen läggas till i den spanska språkversionen.
EnglishThe English version of paragraph 17 should therefore be taken as authentic.
Därför bör man utgå från den engelska versionen av stycke 17 som originalversion.
EnglishWe had hoped that this new version would be pushed through in first reading.
Vi hade hoppats kunna få igenom den nya versionen redan i första behandlingen.
EnglishThus, I disagree with the overall orientation of the final version of the report.
Därför är jag emot den allmänna inriktningen i den slutliga versionen av betänkandet.
EnglishThis is why I would ask you to consider the English version as the original version.
Jag skulle därför vilja be er att använda den engelska versionen som utgångspunkt.
EnglishLike others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
. – Jag har varit parlamentsledamot i 40 år och 25 av dem i denna ärevördiga kammare.
English   Mr President, in paragraph 29, there is a mistake in the Dutch version.
   Herr talman! I punkt 29 finns det ett fel i den nederländska språkversionen.
EnglishI should like to request that the Minutes be aligned with the German language version.
Jag ber att protokollet ändras så att det överensstämmer med den tyska versionen.
EnglishOrder your printed copy of the Treaty of Lisbon or download the PDF version of the text
Beställ en utskrift av Lissabonfördraget eller ladda ner PDF-versionen av texten
EnglishI should like to point out that there is a mistake in the English version.
Den hastighet som omnämns i den engelska versionen är? 0,015 meter per sekund?.
EnglishUse this command to mark the selected version as deleted and the document as modified.
Med denna markeras den valda versionen som raderad och dokumentet som modifierat.
EnglishFor this reason, the present version of the package requires major reworking.
Därför kräver den nuvarande versionen av paketet en omfattande omarbetning.
EnglishMr President, this is simply about clarifying the language used in the German version.
Herr talman! Jag vill bara göra ett språkligt förtydligande i den tyska versionen.
English. - (LV) I voted in favour of the final version of Mrs Fajon's report.
skriftlig. - (LV) Jag röstade ja till den slutliga versionen av Tanja Fajons betänkande.