"versatile" - Svensk översättning

EN

"versatile" på svenska

EN versatile
volume_up
{adjektiv}

versatile (även: all-round, comprehensive, universal)
versatile (även: multifaceted)
versatile
Our energy economy is very diverse, versatile and efficient.
Vår energiekonomi är mycket diversifierad, mångsidig och effektiv.
That way we would bring about an increase in much needed, distinctive and versatile software.
På så sätt skulle vi få till stånd en ökning av välbehövlig, särpräglad och mångsidig programvara.
Vår forskning är mångsidig.
versatile (även: swingable)

Synonymer (engelska) till "versatile":

versatile
English

Användningsexempel för "versatile" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe versatile laser system can be used in a number of applications.
The versatile laser system can be used in a number of applications.
EnglishWill we make a society that is more boring and more uniform, or more robust and more versatile?
Kommer vi skapa ett samhälle som är tristare och mer likriktat, eller ett som är starkare och flexiblare?
EnglishOr are our brains so versatile and expandable that we can train ourselves to break out of the box of our evolution?
(Skratt) Anledningen till att vi personifierar sådant som bilar och datorer
EnglishWe ought to take great care not to introduce rules that limit growth in this startlingly versatile market.
Vi bör vara mycket noga med att inte införa bestämmelser som begränsar tillväxten på denna häpnadsväckande mångfacetterade marknad.
EnglishWhat is left over from the manure will be an even better fertiliser that is more versatile than aggressive fertilisers.
Det som blir över från gödseln kommer att bli ett ännu bättre gödningsmedel som är mer mångsidigt än aggressiva gödningsmedel.
EnglishCompared to the authorities, NGOs often, in practice, have more flexible and versatile approaches to problem solving.
Jämfört med myndigheterna har medborgarorganisationerna ofta mera flexibla och mångsidiga modeller för problemlösning till sitt förfogande.
EnglishNuclear power is currently the most important and versatile form of energy production and will remain so far into the future.
Kärnkraften utgör den viktigaste och mest mångsidiga formen av energiproduktion i Europa i dag och kommer att vara det även långt fram i tiden.
English(DE) Madam Vice-President, paper may be versatile, but it is becoming increasingly clear that it is no longer very informative.
(DE) Fru vice ordförande! Papper kan vara ett mångsidigt medium men det blir mer och mer uppenbart att det inte längre är speciellt informativt.
EnglishThis would be a versatile, flexible body endowed with its own powers and with human and material resources supplied by the Member States.
Detta skulle vara ett mångsidigt, flexibelt organ med egna befogenheter och med mänskliga och materiella resurser som tillhandahålls av medlemsstaterna.
EnglishDigital preservation is a new and versatile area that commands multidisciplinary research for new approaches and solutions for the future.
Digitalt bevarande är ett nytt och mångfasetterat område som kräver en flervetenskaplig forskning för nya synsätt och lösningar för framtiden inom LDB området.
EnglishThat is why I believe that the latter is a much more versatile and much more useful procedure for fighting crime, wrongdoing and terrorism.
Det är anledningen till att jag anser att den senare är ett mycket mer mångsidigt och användbart förfarande för brottsbekämpning, oegentligheter och terrorism.
EnglishI want to thank those who drafted the report for their versatile efforts, and for bringing what is an important issue to the heart of the debate.
Jag vill tacka alla som varit med och skrivit betänkandet för deras många olika insatser, och för att de har fört upp denna viktiga fråga på dagordningen.
EnglishI believe that the European Arrest Warrant is a more useful and more versatile tool for combating all the forms of crime to which we have referred.
Jag anser att den europeiska arresteringsordern är ett mer användbart och mångsidigt redskap för att bekämpa alla de brottsformer som vi har hänvisat till.
EnglishNuclear power is currently the most important and versatile form of energy production and will remain so far into the future.
Frågan om demonteringen av föråldrade reaktorer och slutbehandlingen av förbrukat bränsle är central med tanke på hela den europeiska kärnforskningens och energisektorns framtid.
EnglishAs an MEP representing Northern Germany, I am aware of the potential of biogas as an important and versatile form of biomass energy produced by agriculture.
Som företrädare för norra Tyskland är jag medveten om biogasens potential som viktig och flexibel form av energi från biomassa producerad i jordbruket.
EnglishThe basis of transport policy must be the development of a versatile transport network, decongestion, improved safety and the promotion of sustainable transport.
Grunden för transportpolitiken måste vara att utveckla ett mångsidigt transportnät, verka för färre trafikstockningar, ökad säkerhet och främja hållbara transporter.
EnglishThe Commission's proposal does not offer a great deal that is new to a Fund that is as broad and versatile as the ERDF and that, in addition, has generally worked very well.
Kommissionens förslag kommer inte med några stora nyheter för en så bred och ombytlig fond som ERUF, vilken å andra sidan i allmänhet har fungerat mycket väl.
EnglishThese loans highlight the versatile extent of the Bank's involvement in accelerating the process of bridging the development gaps during the post-accession period.
Genom dessa lån framhävs den mångsidiga omfattningen av bankens engagemang för att påskynda processen att överbrygga utvecklingsklyftorna under perioden efter anslutningen.
EnglishThis is actually a good example of how the heavy burden of procedures prevents our parliamentary work from being as versatile and flexible as we would like.
Herr ordförande, jag tror nämligen att detta är ett bra exempel på hur förfarandets tunga lass hindrar den nödvändiga snabbhet och flexibilitet som borde krävas i vårt parlamentariska arbete.
EnglishBecause the Convention divides protected species into different categories of commercial exploitation, it provides a sufficiently versatile tool for keeping problems in check.
Eftersom konventionen delar upp de skyddade arterna i olika kategorier av kommersiellt utnyttjande utgör den ett tillräckligt mångsidigt verktyg för att hålla problemen i styr.