"vehicles" - Svensk översättning

EN

"vehicles" på svenska

volume_up
vehicle {substantiv}

EN vehicles
volume_up
{pluralis}

vehicles
Measures that relate to both vehicles and to road user behaviour.
Åtgärder både vad beträffar fordonen och vägtrafikanternas beteende.
It is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Enklast är att föreställa sig en väg där fordonen håller samma hastighet.
The rest period on the vehicles, for example, is completely impractical.
Viloperioder i fordonen är till exempel fullständigt opraktiskt.

Synonymer (engelska) till "vehicle":

vehicle
English

Användningsexempel för "vehicles" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishStatutory markings for two- or three-wheel motor vehicles (codified version) (
Föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (kodifierad version) (
EnglishIt is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Det är inte längre bara västra Österrike som översvämmas av tunga lastfordon.
EnglishCommissioner, I would like to ask a question concerning light commercial vehicles.
Fru kommissionär! Tillåt mig ställa en fråga angående de lätta nyttofordonen.
EnglishAt present, as we know, Switzerland restricts heavy goods vehicles to 28 tonnes.
Schweiz begränsar, som vi vet, för närvarande lastbilstonnage till 28 ton.
EnglishMotor vehicles are one of the most important areas of capitalist production.
Bilparken utgör en av de största spjutspetsarna i den kapitalistiska produktionen.
EnglishIn the last 20 years pollution caused by motor vehicles has fallen by 90 %.
De senaste tjugo åren har föroreningarna från bilar minskat med nittio procent.
EnglishOne way of trying to do so is to alter the technical specifications of motor vehicles.
Ett sätt att försöka göra detta är att ändra de tekniska kraven på motorfordon.
EnglishThere can be no exceptions: commercial vehicles will also have to go green.
Det får inte finnas några undantag - nyttofordon måste också bli miljövänliga.
EnglishIt is not clear to what extent heavy goods vehicles have an impact on road accidents.
I vilken utsträckning tunga lastfordon bidrar till olyckor på vägarna är otydligt.
English'The Alliance of Civilisations is one of our main vehicles for this work.
Alliansen mellan civilisationer är ett av våra viktigaste medel för detta arbete.
EnglishIndeed, even Berlusconi's own vehicles express criticism of the government.
Till och med Silvio Berlusconis egna medier framför faktiskt kritik mot regeringen.
EnglishAs regards air quality and emissions from new vehicles, most of our work is done.
När det gäller luftkvaliteten för nyare fordons utsläpp är man nästan framme vid målet.
EnglishWe also achieve a drastic reduction in the nitrogen oxides emitted by diesel vehicles.
Vi åstadkommer också en drastisk minskning av kväveoxidutsläppen från dieselfordon.
EnglishIt is worth examining more closely the question of who drives these vehicles.
Det är värt att göra en närmare undersökning om vilka som kör dessa bilar.
EnglishThese days, the complete dismantling of end-of-life vehicles is economically viable.
Numera är det ekonomiskt möjligt att genomföra en fullständig demontering av bilvrak.
EnglishSuch technology is already in place, with vehicles running on fuels such as bio-diesel.
Sådan teknologi finns redan, med bilar som drivs med bränslen såsom biodiesel.
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Varje år passerar ungefär två miljoner godsfordon genom stadens centrum.
EnglishThe goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
Godsfordonen fastnar i trafikstockningar, varav 80 procent orsakas av bilar.
EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Som vi alla vet är dessa företag verktyg för skatteflykt och pengatvätt.
EnglishThese symbols continue to be vehicles of the values on which the European Union is based.
Dessa symboler står alltjämt för de värderingar som Europeiska unionen bygger på.