"usher" - Svensk översättning

EN

"usher" på svenska

volume_up
usher {substantiv}

EN usher
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

If not, I will send an usher around with a copy of it.
Om inte kommer jag att låta en vaktmästare ge er en kopia av den.
Mrs Muscardini, if there is a problem with the spring in your chair we will get an usher to come and deal with it.
Fru Muscardini, om ni har problem med fjädern i stolen så hämtar vi en vaktmästare som kommer och ordnar till det.
The same applies to those Members who behaved in an unseemly way towards our ushers, who were only carrying out their proper duties.
Detsamma gäller för de ledamöter som betedde sig olämpligt mot våra vaktmästare, trots att de bara gjorde sin plikt.

2. "events"

usher

3. juridik

usher

Synonymer (engelska) till "usher":

usher

Användningsexempel för "usher" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Låt oss hoppas att det i det nyvalda parlamentet blåser nya vindar av mänsklighet.
EnglishThis directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Direktivet kan och måste inleda en verklig satsning på energieffektivitet.
EnglishIt is that that will usher in a cross-border, European political debate.
Detta kommer att inleda en europeisk politisk debatt över gränserna.
EnglishIf you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.
Om ni vill ändra er röst, be vaktmästaren om en ny valsedel och överlämna den gamla.
EnglishMr Prodi has therefore passed up the opportunity to usher in a new start for the Commission, which is needed.
Herr Prodi har därmed försummat att ge kommissionen den nystart som den såväl behövde.
EnglishThis directive does not usher in social dumping.
Det här direktivet kommer inte att medföra någon social dumpning.
EnglishI was among those who believed that the election of President Obasanjo some years ago would usher in change.
Jag hörde till dem som trodde att det skulle bli en förändring när Obasanjo valdes för några år sedan.
EnglishWith our motion for a resolution, we wish to usher in a new beginning, so as to avoid such catastrophes in future.
Vårt resolutionsförslag syftar till en nystart för att i framtiden kunna förhindra sådana katastrofer.
EnglishWe are here to usher in a new era without violence.
Vi har samlats för att starta en ny era utan våld.
EnglishI am being fortified by coffee and some nameless Portuguese firewater provided by the usher, because it is Christmas.
Jag styrks med kaffe och ett portugisiskt eldvatten utan namn som vaktmästaren tillhandahåller eftersom det är jul.
EnglishThere is hope that the London G20 summit will usher in a new and successful era of global economic cooperation.
Det finns hopp om att G20-mötet i London kommer att bli början på en ny och framgångsrik era av globalt ekonomiskt samarbete.
EnglishThis will usher in a more flexible approach that can draw all our procedures together within a single coordination cycle.
Så börjar vi ett smidigare tillvägagångssätt som kommer att föra in alla våra förfaranden inom en stor samordningscirkel.
EnglishIf that happens, I think these Budget guidelines may well usher in a new stage in cooperation between Parliament and the Council.
Därför menar jag att riktlinjerna för budgeten kan bli starten för en ny fas i samarbetet mellan parlamentet och rådet.
EnglishThe adoption of this directive will usher in a new era, characterised by a culture of responsibility among both companies and states.
Antagandet av detta direktiv kommer att inleda en ny era som kännetecknas av en ansvarskultur hos såväl företag som stater.
EnglishIt is a chemical usher that leeches these other poisons into the water and then transfers them to body tissue and bone.
Den är en kemisk ”hjälpgumma” som lakar ur de giftiga ämnena så att de hamnar i vattnet och därefter överför dem till kropps- och benvävnad.
EnglishIt is a chemical usher that leeches these other poisons into the water and then transfers them to body tissue and bone.
Det ligger stor visdom i detta ordspråk och därför måste vi stödja alla ansträngningar som görs för att skydda samhällets och individernas hälsa.
EnglishIt was the biggest gathering of world leaders ever seen and I hope it will usher in a new era of international cooperation.
Det var den största sammankomsten någonsin med världens ledare, och jag hoppas att det är inledningen till en ny period av internationellt samarbete.
EnglishHence the need for psychological and also practical assurances for the single currency, which will usher in more opportunities than risks.
Det gäller med andra ord att skapa även praktisk psykologisk säkerhet för den gemensamma valuta som innebär fler möjligheter än risker.
EnglishIt was the biggest gathering of world leaders ever seen and I hope it will usher in a new era of international cooperation.
Detta bör öka världssamfundets trovärdighet, och FN har för avsikt att agera mot folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.
English. - (DE) It was not possible to give a roll-call vote on paragraph 29, as I was actively prevented from doing so by the usher.
skriftlig. - (DE) Det var inte möjligt att få till stånd en omröstning med namnupprop om punkt 29, vilket vaktmästaren aktivt hindrade mig från att göra.