"usage" - Svensk översättning

EN

"usage" på svenska

volume_up
usage {substantiv}
EN

usage {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Secondly, the usage rate of Internet connections amongst us in Europe is low.
För det andra har vi en låg användning av Internetanslutningar i Europa.
Incorrect usage is becoming a serious threat to public health.
Felaktig användning är på väg att bli ett allvarligt hot mot folkhälsan.
Correct usage of number format, this snippet will return a value of 20 for this conversion.
Korrekt användning av nummerformat; det här kodavsnittet returnerar värdet 20 för den här omvandlingen.
usage (även: custom, operation, use, wear)
They evolve into a language of distrust and hatred, pass into everyday usage, become a model to imitate and mould a certain attitude.
De frambringar ett språk fyllt av misstroende och hat, som övergår till dagligt bruk, blir en förebild och imiteras och formar en viss attityd.
I should like to make clear that the reality of volunteering may still be somewhat blurred in the statistical data, in definitions and in their usage.
Jag skulle vilja klargöra att volontärarbetets verkliga roll fortfarande kan vara något suddig i statistik, definitioner och bruk.
Designer drug usage has greatly increased and it is vitally important that the EU co-ordinates its activities in response to the problem.
Bruket av syntetiska narkotikapreparat har ökat mycket och det är livsviktigt att EU samordnar sina aktiviteter som en reaktion på problemet.
We are still lacking measures to protect data privacy against snooping on e-mails, telephone calls and Internet usage.
Det saknas fortfarande åtgärder för att skydda hanteringen av personuppgifter mot obehörigt tillträde till e-post, telefonsamtal och Internetanvändning.
usage (även: condition, repair, shape, state)
You can change whether usage statistics and crash reports are sent to Google at any time.
Du kan när som helst ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google.
Help us prevent crashes by permitting Google Chrome to automatically send usage statistics and crash reports back to Google.
Hjälp oss att förhindra krascher genom att tillåta att Google Chrome automatiskt skickar användningsstatistik och kraschrapporter till Google.
The concept of a legal guarantee does not seem to us to apply to a secondhand product such as a vehicle, whose characteristics vary depending on its usage, its age, its maintenance and so on.
Begreppet laglig garanti förefaller oss inte tillämpbart på en begagnad vara, såsom t.ex. ett fordon, vars skick varierar beroende på hur det använts, ålder, underhåll...
usage (även: custom, experience, habit, use)
We have the usage to regulate the banks and the mutual funds, why should they - hedge funds, private equity, investment banks - be the last resort?
Vi har för vana att reglera bankerna och aktieandelsfonderna, och varför skulle de - hedgefonderna, de privata aktiefonderna och investeringsbankerna - vara räddningsplankan?
usage
volume_up
nyttjande {neut.} [gam. mod.]
usage (även: custom, use, wont)
Unless one knows Parliamentary practices and perhaps also certain usages in debate behind closed doors, it is very difficult to track the thinking behind items 1, 2 and 3.
Vad som är mycket svårt att sätta sig in i, såvida man inte känner till de parlamentariska sederna och kanske även vissa Usancen av överenskommelsen bakom stängda dörrar, är punkt 1, 2 och 3.
usage (även: parlance)
usage (även: custom)
2. näringsliv
usage (även: consumption)

Synonymer (engelska) till "usage":

usage

Användningsexempel för "usage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYou can change whether usage statistics and crash reports are sent to Google at any time.
Du kan när som helst ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google.
EnglishAs regards usage, we are now discussing flat rates in general.
När det gäller användningen, diskuterar vi nu i allmänhet enhetstaxor.
EnglishAll of these features (except usage statistics and crash reports) are enabled by default.
Alla de här funktionerna (förutom användningsstatistik och felrapporter) är aktiverade som standard.
EnglishNamely the question whether these slot rights are 'owned' or constitute a 'right of usage'.
Nämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en ?egendom? eller ?utnyttjanderätt?.
EnglishThis applies especially to their usage of it, their sayings about money and the names they call it.
Detta gäller särskilt för förhållandet till och talesätten om pengar och också pengarnas namn.
EnglishNamely the question whether these slot rights are 'owned ' or constitute a 'right of usage '.
Nämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en? egendom? eller? utnyttjanderätt?.
EnglishThis year, we expect three million tonnes' under-usage, so what is the great rush in this regard?
I år förväntas ett underutnyttjande på tre miljoner ton, så varför har vi så bråttom i detta avseende?
EnglishWe propose to introduce the obligation to prove usage for a time period of at least 25 years.
Vi föreslår att det införs en skyldighet att bevisa att en vara har använts under en tidsperiod av minst 25 år.
EnglishThe licences have restrictions for usage of the material
Avtalen ger begränsningar på hur man får använda materialet
EnglishA wide range of common products can be hazardous if the handling and usage instructions are ignored.
En lång rad gemensamma produkter kan vara riskfyllda om hanteringen och användarinstruktionerna ignoreras.
EnglishUsage statistics contain aggregated information such as preferences, button clicks, and memory usage.
Användningsstatistik innehåller sammanställd information som inställningar, knappklick och minnesanvändning.
EnglishYou can also find synonyms, images, usage examples, and learn if the term is a word in other languages.
Vi hoppas att dessa alternativ ska hjälpa dig att utforska och använda dina sökresultat på ett smidigt sätt.
EnglishThe European Commission is expecting for the 2007/08 quota year an under-usage of 3 million tonnes of milk.
Europeiska kommissionen förväntar sig ett underutnyttjande på 3 miljoner ton mjölk för kvotåret 2007/2008.
EnglishInternet usage naturally has its positive aspects.
Internetanvändandet har naturligtvis sina positiva sidor.
EnglishSo I am in favour of restricting private usage.
Jag är alltså en förespråkare för att begränsa privatbruket.
EnglishYou can also find synonyms, images, usage examples, and learn if the term is a word in other languages.
Du kan också hitta synonymer, bilder, användningsexempel och ta reda på om ordet betyder något på andra språk.
EnglishIn addition, every 90 days, if not more frequently, we permanently delete usage statistics associated with your use of Tasks.
Var 90:e dag, eller oftare, raderar vi dessutom statistiken om hur du använt Listor permanent.
EnglishIt is very simple, there are new technologies, so there are new forms of usage by those who threaten children.
Det hela är mycket enkelt: det finns ny teknik och därför finns det nya användningssätt för dem som hotar barn.
EnglishI am absolutely convinced of the benefit of increasing excise duties on tobacco in order to help combat tobacco usage.
Jag är helt övertygad om nyttan med höjda skattesatser för tobak för att bidra till att bekämpa tobaksbruket.
EnglishThat is also what the other institution wants, because we do not want political usage of our basic freedoms.
Det är också vad de andra institutionerna vill, för vi vill inte att våra grundläggande friheter ska användas politiskt.