EN

urge {substantiv}

volume_up
In other words, the car addicts had lost their urge to own.
Med andra ord, dessa inbitna bilister hade tappat sitt begär efter att äga.
The European Parliament has been calling for this for a long time and we must continue to urge it.
Europaparlamentet begär det sedan länge och därför bör vi framhålla denna fråga.
I urge the Commission not to keep having to be asked and to provide assistance for the victims of the storms.
Jag begär av kommissionen att den inte skall vara nödbedd utan gå offren för ovädret till mötes.
Delusions of invincibility combined with a strong homicidal urge.
Illusionen av osårbarhet kombinerat med ett stark mord drift.
We cannot say, just because there is a small population which feels, due to some particular nationalist urge, the need to be liberated, that this is the same thing.
Bara för att det finns en liten befolkningsgrupp som på grund av något slags nationalistisk drift känner ett behov av befrielse kan vi inte säga att det är samma sak.
I remind you of the inextricable link between health and poverty and urge you to ensure renewed momentum on health and clean water policies, and on debt relief.
Jag vill påminna er om det oupplösliga sambandet mellan hälsa och fattigdom och uppmana er att se till att ge förnyad politisk drivkraft åt frågor som rör hälsa, rent vatten och skuldlättnader.
urge (även: instinct)

Användningsexempel för "urge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
Jag uppmanar EU:s medlemsstater att ta itu med dessa frågor på största allvar.
EnglishIt is important for the Commission to urge the Member States to show solidarity.
Det är viktigt att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att visa solidaritet.
EnglishFinally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.
Jag vill slutligen också uppmana rådet att följa parlamentets rekommendationer.
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishWe want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
Vi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
EnglishWe now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
Vi uppmanar nu andra i-länder, inte minst Förenta staterna, att höja sina bud.
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Jag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
EnglishFor these reasons, I would urge my fellow Members to vote in favour of the report.
Av dessa skäl skulle jag vilja uppmana mina kolleger att rösta för betänkandet.
EnglishWe urge the EU to inform its citizens and the populations of targeted countries.
Vi uppmanar EU att informera sina medborgare och befolkningen i målländerna.
EnglishLadies and gentlemen, I urge you to vote against the megaliners in paragraph 21.
Mina damer och herrar! Jag uppmanar er att rösta emot megaliners i punkt 21.
EnglishI urge that this legislation be fast-tracked and drafted as soon as possible.
Jag kräver att denna lagstiftning påskyndas och utarbetas så snart som möjligt.
EnglishI therefore urge you to cast your votes in favour of establishing this Institute.
Jag uppmanar er därför att avlägga era röster för ett inrättande av detta institut.
EnglishI urge the Commission to reconsider its position and accept Parliament's position.
Jag ber kommissionen att ompröva sin ståndpunkt och godta parlamentets ståndpunkt.
EnglishI urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
Jag uppmanar er att visa flexibilitet innan omröstningen genomförs, herr Hatzidakis.
EnglishMr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?
Herr ordförande! Uppmana parlamentet och presidiet att upphäva detta beslut.
EnglishWe therefore urge the European Commission to take decisive action on this matter.
Vi uppmanar därför Europeiska kommissionen att vidta beslutsamma åtgärder i frågan.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Vi uppmanar regeringen i Malaysia att avskaffa spöstraff som bestraffningsform.
EnglishI would urge the European Commission to take an ongoing interest in this issue.
Jag uppmanar Europeiska kommissionen att löpande engagera sig i denna fråga.
EnglishI would, however, like to urge you to take a different look at economic reforms.
Jag vill emellertid uppmana er att bedöma de ekonomiska reformerna på ett annat sätt.
EnglishSo I can only urge my colleagues in the Chamber to vote against these amendments.
Därför kan jag bara uppmana kollegerna i salen att rösta emot dessa ändringsförslag.