"upkeep" - Svensk översättning

EN

"upkeep" på svenska

volume_up
upkeep {substantiv}

EN upkeep
volume_up
{substantiv}

Today, the question of the upkeep and maintenance of asbestos found by chance during building works requires a new framework for intervention and new legislation.
I dag kräver frågan om underhåll och skötsel av asbest, som oväntat hittas i samband med vissa arbeten, en ny ram för ingripande och nya regler.

Synonymer (engelska) till "upkeep":

upkeep

Användningsexempel för "upkeep" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is now even putting at risk the upkeep of rural areas.
Det här äventyrar nu till och med landsbygdens fortlevnad.
EnglishLet us not make them pay for the upkeep of the country.
Vi får inte låta dem betala för landets underhåll.
EnglishWe can be proud of this, we can be proud of our property, but, as this room can testify, property requires upkeep!
Det kan vi vara stolta över. Vi kan vara stolta över vår fastighet men, som det här rummet vittnar om, byggnader behöver underhållas!
EnglishThe upkeep and protection of these national parks also mean protection for the species of animals and birds which inhabit these areas.
Underhållet och skyddet av dessa nationalparker innebär också skydd för de djur- och fågelarter som förekommer i dessa områden.
EnglishExpenses for the purchase, upkeep and rental of buildings form one of the main administrative expense items of EU institutions.
Utgifter för köp, underhåll och hyra av fastigheter utgör en av de huvudsakliga administrativa utgiftsposterna för EU-institutionerna.
EnglishI voted for this report because, in my view, Europe must protect its wilderness areas and contribute to the upkeep of its national parks.
Jag röstade ja till betänkandet, eftersom EU enligt mig måste skydda sina vildmarksområden och bidra till underhållet av sina nationalparker.
EnglishThe compromise amendments set out clearly the roles and responsibilities of stakeholders regarding the delivery of secure electricity supplies and the upkeep of the networks.
Kompromissändringsförslagen anger tydligt aktörernas funktioner och ansvarsområden för att trygga elförsörjningen och underhålla näten.
EnglishIn addition to the immigrant having a sponsor and being able to demonstrate the ability to provide for his or her own upkeep, I believe further guarantees are needed.
Förutom kravet på att invandraren ska ha en garant och kunna visa att han eller hon kan försörja sig själv, anser jag att det krävs ytterligare garantier.
EnglishCertainly, making savings on cleaning and upkeep, for example, is one solution, but perhaps we also need more ambitious agendas than merely saving on soap.
Att göra besparingar på exempelvis lokalvård och underhåll är förvisso en lösning, men kanske behöver vi också en mer ambitiös agenda än att endast spara in på tvålen.
EnglishThe compromise amendments set out clearly the roles and responsibilities of stakeholders regarding the delivery of secure electricity supplies and the upkeep of the networks.
Jag vill också ge rådet en komplimang för att det har arbetat med oss i informella trepartssamtal för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.
EnglishConsequently, money set aside for investment in the quality of vessels, in their upkeep and in the social conditions and training of seafarers is ceaselessly being whittled away.
Följaktligen minskar oupphörligt medlen för investeringar i fartygskvalitet, för underhåll av fartyg och för sociala villkor och utbildning av sjömän.
EnglishThe chairman of the French shipowners ' association has said that 20 % of the world's fleet should not be allowed to sail because of poor upkeep and because it has not been inspected.
Ordföranden för den franska redarorganisationen hävdar att 20 procent av världens flotta inte borde tillåtas att gå i trafik på grund av bristande underhåll och kontroll.
English(FR) The chairman of the French shipowners' association has said that 20% of the world's fleet should not be allowed to sail because of poor upkeep and because it has not been inspected.
Ordföranden för den franska redarorganisationen hävdar att 20 procent av världens flotta inte borde tillåtas att gå i trafik på grund av bristande underhåll och kontroll.
EnglishThe directive aims to create a framework for negotiation, in which those who are responsible for the upkeep of airports and those who use airports can negotiate charges and services available.
Direktivets syfte är att skapa ett system, inom vilket de som upprätthåller och de som använder flygplatserna skall förhandla både om avgiftsnivåer och om tjänster som skall tillhandahållas.