"until" - Svensk översättning

EN

"until" på svenska

EN

until {preposition}

volume_up
until (även: at, by, for, of)
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
Jag vill fråga er: skall vi ajournera till i morgon eftermiddag eller till torsdag eftermiddag?
Until 1954, it was a punishable offence to provide religious instruction.
Fram till 1954 var det till och med straffbart att bedriva religionsundervisning.
Otherwise, the money will stay in the reserve until the second reading.
Annars kommer medlen att ligga kvar i reserven fram till den andra behandlingen.
until (även: till)
The resources that are available should be blocked until these conditions are met.
De resurser som görs tillgängliga bör spärras ända tills dessa villkor har uppfyllts.
It has to be conditional until we get answers to all the questions raised here.
Den måste vara villkorlig ända tills vi får svar på de frågor vi tagit upp här.
The mouse pointer now contains the symbol of the connector until you exit connector mode again.
Muspekaren får nu förbindelsens tecken, ända tills Du avslutar förbindelseläget.
It will remain in force until a permanent amendment is made to the TRIPs Agreement.
Det kommer att fortsätta att gälla till dess att TRIPs-avtalet ändras permanent.
This aid must be given continuously until the situation in Japan stabilises.
Denna hjälp måste ges ända till dess att situationen i Japan stabiliseras.
The principle of innocent until proven guilty is abandoned.
Principen att man är oskyldig till dess att man bevisats vara skyldig har övergetts.

Användningsexempel för "until" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishUntil now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
Centralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishSurely the region was not effectively destabilised until NATO waged war on it?
Destabiliserades inte denna region på ett avgörande sätt först genom Natos krig?
EnglishMr Alavanos said that until now all the questions we have heard have been Greek.
Ledamot Alavanos har påpekat att alla frågor vi har hört hittills är grekiska.
EnglishFinland has suspended the use of this vaccine until more information is available.
Finland har avbrutit all användning av detta vaccin i väntan på mer information.
EnglishThat will not be known for certain until this matter is heard in a court of law.
Detta kan man inte att veta med säkerhet förrän frågan har prövats i domstol.
EnglishThere is ‘zero tolerance’ of any trace of a product until the process is complete.
Det råder nolltolerans för spår av produkter tills denna process är fullbordad.
EnglishWork here is difficult, and until now a definite result has not been achieved.
Arbetet här är svårt, och hittills har inte något definitivt resultat uppnåtts.
EnglishWe cannot wait until the extraordinary Luxembourg summit for new ideas to emerge.
Man kan på det extraordinära sammanträdet i Luxemburg inte vänta på nya idéer.
EnglishIs Parliament going to procrastinate until these schools have been closed down?
Kommer parlamentet att vänta med att agera tills dess att dessa skolor har stängts?
EnglishMadam President, such failure of financial markets has never happened until now.
(EN) Fru talman! En sådan krasch på finansmarknaderna har aldrig inträffat tidigare.
EnglishThe European Union will support the work of the ICTY until it has been completed.
EU kommer att stödja krigsförbrytartribunalens arbete tills det är slutfört.
EnglishThey are going to bide their time until these foreign busybodies have left.
De kommer att bida sin tid tills dessa utländska viktigpettrar har rest sin väg.
EnglishAnd so, we reflect until we can sort of see that motherly expression in all beings.
Så vi återspeglar tills vi typ kan se detta moderliga uttryck i alla varelser.
EnglishSofia will have to wait until she is 16 before driving her moped in Belgium.
Sofia får alltså vänta tills hon har fyllt 16 innan hon kan köra moped i Belgien.
EnglishThat debate has already started, and will go on until the first half of 2006.
Den debatten har redan börjat och kommer att pågå under första halvan av 2006.
EnglishUntil that time there is simply no question of us being able to assent to it.
Tills dess kommer det helt enkelt inte på tal att vi skall kunna instämma med det.
EnglishThese labels have, until now, been unregulated, confusing and often misleading.
Dessa etiketter har hittills varit okontrollerade, förvirrande och ofta missledande.
EnglishUntil these matters are cleared up, the vote on this report must be postponed.
Omröstningen om betänkandet måste skjutas upp tills dessa frågor har utretts.
EnglishWe did not know until the last minute if the part-session would be held at all.
Vi visste inte förrän i sista stund om sammanträdesperioden skulle hållas eller inte.